Kecárna Playlisty
Reklama

Lion's mouth - text, překlad

They saddled me with bullets
and they handed me a gun
and they said my boy
you're going off to war.
Ovešali mě náboji
a podali mi zbraň
A řekli mi, chlapče
odcházíš do války.
I said goodbye to my lover
as I walked out the door
she said I'm too afraid
I won't see you no more.
Řekl jsem sbohem mé milované
když jsem vycházel ze dveří
ona řekla: bojím se,
že tě už nikdy neuvidím
I reassured her with a kiss,
and like my aim I did not miss
and I hold that memory
with me to this day.
Uklidnil jsem ji polibkem
a mým účelem bylo nezmeškat
A držel jsem si tu vzpomínku
až do tohoto dne
I said I'm going across the sea
to fight another one of me
and I know not of the reason
or or what for.
Řekl jsem: Jdu napříč oceánem
bojovat jako někdo jiný ze mě
A nevím ani důvod
nebo proč?
So I jumped into the lion's mouth,
just to see what life was really all about.
And if I'm returned to the flames
and whatever still remains
oh yeah you will see what I was all about.
Tak jsem skočil do tlamy lví
jen abych viděl o čem život skutečnosti je
A pokud jsem se proměnil v plameny
a bez ohledu na pozůstatky
oh yeah uvidíš co jsem byl.
For years went on by
without a bullet in my side
and I thanked the Lord
that I had survived.
Roky šli dál
bez kulky v mém boku
a já jsem děkoval Pánu
že jsem přežil.
When I walked through that door
I caught you naked on the floor
and a part of me that survived
well it just died.
Když jsem prošel přes dveře
přistihl jsem tě nahou ležet na podlaze
a část ze mě která přežila
právě umřela.
So I put you in the lion's mouth,
so you could see what life was all about
and now you're returned to the flames
and whatever ever still remains
oh yeah now you'll see what I was all about.
Tak jsem tě vložil do tlamy lví
tak můžeš vidět o čem všem je život
A teď si se proměnila v plameny
a bez ohledu jen na pozůstatky
oh yeah teď uvidíš co jsem byl.
So I climbed up on the stairs
above her body where she lay
and I tied that noose around
my own neck.
Tak jsem se vyšel nahoru schody
nad její tělo, kde ležela
A uvázal jsem smyčku
kolem mého krku.
And I thank God for all my days
and to forgive my wicked ways
and let him without sin
cast the first stone.
A poděkoval Bohu za všechny mé dny
a omluvil se za mé hříšné zvyky
a nechal jeho bez hříchu
ať hodí kamenem.
And with that said I jumped into my souls eternal bed
and I let my legs swing beneath my head
So if you should ever question the reason
or what for oh then clearly boy
you've never been to war.
A tím chci říct: Skočil jsem do postele mé věčné duše
a nechal jsem mé nohy houpat se pod mou hlavou
Takže pokud byste měli někdy otázku
nebo něco pro oh tak jasného chlapce
nikdy jste nezažili válku.
So I put you in the lion's mouth,
so you could see what life was all about
and now you're returned to the flames
and whatever ever still remains
oh yeah now you'll see what I was all about.
Tak jsem tě vložil do tlamy lví
tak můžeš vidět o čem všem je život
A teď si se proměnila v plameny
a bez ohledu jen na pozůstatky
oh yeah teď uvidíš co jsem byl.
So I put you in the lion's mouth,
so you could see what life was all about
and now you're returned to the flames
and whatever ever still remains
oh yeah now you'll see what I was all about.
Tak jsem tě vložil do tlamy lví
tak můžeš vidět o čem všem je život
A teď si se proměnila v plameny
a bez ohledu jen na pozůstatky
oh yeah teď uvidíš co jsem byl.

Text přidala lowlich

Překlad přidala lowlich

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Young Rebel Set texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.