Playlisty Kecárna
Reklama

Close To The Edge - text, překlad

playlist Playlist
I. The Solid Time Of ChangeI. Pevný čas změny

A seasoned witch could call you from the depths of your disgrace,
And rearrange your liver to the solid mental grace,
And achieve it all with music that came quickly from afar,
Then taste the fruit of man recorded losing all against the hour.
And assessing points to nowhere, leading ev'ry single one.
A dewdrop can exalt us like the music of the sun,
And take away the plain in which we move,
And choose the course you're running.

zkušená čarodejnice tě může zavolat z hlouby tvé potupy.
A Uspořádej svá játra do pevné duševní
milosti.
A dosáhni toho díky hudbě, která svižně z dáli přichází.
Potom okus ovoce muže, který zaznamenal vše co se ztrácí tuto hodinu.
A body odhadu do ničeho, vedou
každý jednotlivý.
Kapka rosy nás mohou velebit jako hudba
slunce,
A odnes nás pryč z plochy, kde se pohybujeme,
A zvol trasu, kterou běžíš.
Down at the edge, round by the corner,
Not right away, not right away.
Close to the edge, down by a river,
Not right away, not right away.
Dole na okraji, kolem rohu
Ne přímo pryč, ne přímo pryč
Blízko okraje, dole u řeky,
Ne přímo pryč, ne přímo pryč
Crossed the line around the changes of the summer,
Reaching out to call the color of the sky.
Passed around a moment clothed in mornings faster than we see.
Getting over all the time I had to worry,
Leaving all the changes far from far behind.
We relieve the tension only to find out the master's name.
Zkřiž trať kolem změn
léta,
Oslov a zavolej barvu nebe.
Projdi kolem chvíle v rána oblečené
rychleji než můžeme vidět.
Dostaň se přes ta období kdy potřebuji být smutný,
Nech změny daleko, daleko za sebou.
Zmírníme napětí abychom našli
pánovo jméno.
Down at the end, round by the corner.
Close to the edge, just by a river.
Seasons will pass you by.
I get up, I get down.
Now that it's all over and done,
Now that you find, now that you're whole.
Dole na konci, kolem rohu.
Blízko okraji, právě u řeky.
Období tě minou.
Vstávám, sestupuji.
Nyní je vše u konce a hotovo,
Nyní, jak jsi zjistil, nyní jsi celý.
II. Total Mass Retain II. Úplné držení hmoty

My eyes convinced, eclipsed with the younger moon attained with love.
It changed as almost strained amidst clear manna from above.
I crucified my hate and held the word within my hand.
There's you, the time, the logic, or the reasons we don't understand.

Moje oči jsou přesvědčeny, zastíněny mladým měsícem dosaženým s láskou.
Měnilo se to téměř nuceně mezi křišťálovou
manou z hůry
Ukřižoval jsem svou nesnášenlivost a držel slovo ve své ruce.
Zde jsi ty, čas, logika nebo nesrozumitelné
důvody
Sad courage claimed the victims standing still for all to see,
As armoured movers took approached to overlook the sea.
There since the cord, the license, or the reasons we understood will be.
Smutná kuráž tvrdí obětem stojícím, tak aby
vše viděly.
Jako obrněný pohyb se přiblíží, aby
přehlédl i moře.
TAm, před čárou, povolení nebo nesrozumitelné
důvody
Down at the edge, close by a river.
Close to the edge, round by the corner.
Close to the end, down by the corner.
Down at the edge, round by the river.
Dole u okraje, blízko řeky.
Blízko okraje, kolem rohu.
Blízko konci, dole u rohu.
Dole u okraje, kolem řeky.
Sudden problems shouldn't take away the startled memory.
All in all, the journey takes you all the way.
As apart from any reality that you've ever seen and known.
Guessing problems only to deceive the mention,
Passing paths that climb halfway into the void.
As we cross from side to side, we hear the total mass retain.
Náhle by problémy neměly vzít pryč
polekanou paměť.
Vše ve všem, cesta tě zcela vezme.
Jako odděleně od jakékoliv reality, jakou jsi kdy viděl a znal.
Hádání problémů pouze klame
mysl.
Procházení stezek co způli šplhají k prázdnotě.
Jako se pohybujeme ze strany na stranu, tak slyšíme totální držení hmoty.
Down at the edge, round by the corner.
Close to the end, down by a river.
Seasons will pass you by.
I get up, I get down.
Dole u okraje, kolem rohu.
Blízko konce, dole u řeky
Období tě minou
Vstávám, sestupuji.
III. I Get Up, I Get Down III. Vstávám, sestupuji

In her white lace, you could clearly see the lady sadly looking.
Saying that she'd take the blame
For the crucifixion of her own domain. I get up,
I get down,
I get up,
I get down.

V její bělostné krajce můžeš jasně vidět smutně vypadající ženu.
Říkajíc, že je vinna.
Pro ukřižování její vlastní sféry. Vstávám
sestupuji,
vstávám,
sestupuji
Two million people barely satisfy.
Two hundred women watch one woman cry, too late.
The eyes of honesty can achieve.
How many millions do we deceive each day?
I get up, I get down.
I get up, I get down.
Dva miliony lidí jsou sotva spokojené.
Dvě stovky žen se dívají na jednu plačící,
tak pozdě
Upřímné oči toho mohou dosáhnout.
Kolik milionů lidí klame každý day?
Vstávám, sestupuji
vstávám, sestupuji
In charge of who is there in charge of me.
Do I look on blindly and say I see the way?
The truth is written all along the page.
How old will I be before I come of age for you?
I get up, I get down.
I get up, I get down.
I get up, I get down.
V náboji koho je zde náboj pro mě.
Dívám se slepě a říkám, že vidím tu cestu?
Pravda je vryta podél celé strany.
Jak starý bych musel být, abyh měl tvůj věk?
Vstávám, sestupuji
vstávám, sestupuji
Vstávám, sestupuji
IV. Seasons Of Man IV. Období muže

The time between the notes relates the color to the scenes.
A constant vogue of triumphs dislocate man, it seems.
And space between the focus shape ascend knowledge of love.
As song and chance develop time, lost social temp'rance rules above.
Ah, ah.

Doba mezi zapisky vztahuje se k barvě
krajiny.
Permanentní záliba v triumfech rozšířila muže,
zdá se.
A místo mezi soustředěnou stoupající znalostí
lásky.
Jako píseň a šance rozvíjí čas, ztratil spolčenskou střídmost nad pravidly.
Ah, Ah
Then according to the man who showed his outstretched arm to space,
He turned around and pointed, revealing all the human race.
I shook my head and smiled a whisper, knowing all about the place.
On the hill we viewed the silence of the valley,
Called to witness cycles only of the past.
And we reach all this with movements in between the said remark.
Potom podle muže, který ukazuje svou roztaženou paži prostoru,
Obrátil se kolem a ukázal, odhalil celou
lidskou rasu.
Zatřásl jsem hlavou a usmál se na šepot,
věděl jsem vše o tom místě.
Na hoře jsme spatřili ticho udolí,
Sděluje svědkům proces minulosti.
Dosáhneme všech pohybů mezi
vyřčenými poznámkami
Close to the edge, down by the river.
Down at the end, round by the corner.
Seasons will pass you by,
Now that it's all over and done,
Called to the seed, right to the sun.
Now that you find, now that you're whole.
Seasons will pass you by,
I get up, I get down.
I get up, I get down.
I get up, I get down.
I get up.
Blízko okraji, dole u řeky.
Dole u konce, kolem rohu.
Období tě minou.
Nyní je vše dokonáno,
Sděluji to semínku, právě na slunci.
Nyní jsi našel, nyní jsi celý
Období tě minou
Vstávám, sestupuji
vstávám, sestupuji
Vstávám, sestupuji
Vstávám.

Text přidal obladi

Text opravila viking3

Překlad přidala TBeatles

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Keys To Ascension 2

Reklama

Yes texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.