Playlisty Kecárna
Reklama

Sons of Winter and Stars - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I. Rain of StarsI. Déšť Hvězd
Behold the rain of stars - The awakening of darkened skies
Falling from the dark - The symphony of dying lights
Behold the rain of stars - The blazing fire came pouring down
Falling from the dark - And life and death became unbound
Zřít déšť hvězd - Procitnutí potemnělé oblohy
Padajíc z temnoty - Symfonie umírajícího světla
Zřít déšť hvězd - Planoucí oheň se začal roztékat
Padajíc z temnoty - A život a smrt se staly nespoutanými
Sons of winter and stars - Rise!
Sons of winter and stars - Rise!
Synové zimy a hvězd - Povstaňte!
Synové zimy a hvězd - Povstaňte!
Sons of winter and stars! Rise! Rise!
Fly with us through the darkness
Sons of winter and stars! Rise! Rise!
And we shall embrace the stars
And we shall open the doors of time
Synové zimy a hvězd - Povstaňte! Povstaňte!
Leťte s námi skrz temnotu
Synové zimy a hvězd - Povstaňte! Povstaňte!
Musíme obejmout hvězdy
A otevřít dveře času
II. Surrounded by Darkness II. Obklopen Temnotou
I have awaken the darkness
Taste the fear! Taste the pain!
I am the one who seeks vengeance
Probudil jsem temnotu
Ochutnej ten strach! Ochutnej bolest!
Jsem jediný, kdo hledá pomstu
Into the darkness we fly
Into the shadows they hide
Into the darkness we fly
They will never survive, they´ll die
Oh they will die!
Letíme do temnoty
Schovávají se ve stínech
Letíme do temnoty
Oni nikdy nepřežijí, zemřou
Ano, oni zemřou!
I sacrifice everything, just for one moment
I throw away everything that matters to me the most
Obětuji všecko, jen pro jeden moment
Zahodím to, co je pro mě nejdůležitější
I´m flying through the darkness
The fire casts a shadow on me
I tear a part of my heart for creation of dimensions
And we fly beyond the restless shadows
We fly beyond the stars
We fly beyond the birth of the worlds
Letím skrz temnotu
Oheň na mě vrhá stín
Trhám část svého srdce pro stvořitele dimenzí
A letíme za neklidné stíny
Letíme za hvězdy
Letíme za zrození světů
So old I´ve become - Thousand years staring into emptiness
But now I realize - That it was just an illusion
All this time I thought it was you that would save the sun
Oh rain comes and washes the hate away
Now I am at the crossroads with questions
Somewhere, someday I will find what I am here for
Who am I
Stal jsem se tak starým - Tisíce let zírajíc do prázdnoty
Ale teď jsem si uvědomil - Že to byla jen iluze
Celý ten čas jsem si myslel, že jsi to byl ty, kdo zachránil slunce
Přichází déšť a smývá všechnu nenávist
Teď jsem na křižovatce s otázkou
Někde, jednou zjistím pro co tady jsem
Kdo jsem
III. Journey Inside a Dream III. Cesta ve Snu
I´m wondering now where will you take me
From the horizon the light comes alive
Into the mountains high we set our way
Will we find our way in this long winter night
I see the land of fading sun and rising mountains
And I finally feel that I´ve found my home
But oh, how it feels so cold when my dreams wither in fragments of time
Revealing that this land will die
Přemýšlím, kam mě zavedeš
Za horizontem ožívá světlo
Naše cesta povede do vysokých hor
Najdeme cestu v téhle dlouhé zimní noci?
Vidím zemi zapadajícího slunce a zvedajících se hor
A konečně cítím, že jsem našel svůj domov
Ale jak chladné to je, když mé sny ve zlomku času zvadnou
Odhalujíc že tahle země zemře
Before the winds so cold
The world was shattered in the fragments of time
Before the autumn rains
The coldness will again awake
Před větrem tak chladným
Byl svět rozbitý do střepin času
Před podzimním deštěm
Se chlad znova proudí
Falling snow, so soft and cold
Dying moon cast down so weak
Frozen lake, the dancing spirits
Calling me to join in the cosmic dream
The silence is tempting me now...
Padající sníh, tak lehký a studený
Umírající měsíc se tak slabě sklání
Zamrzlé jezero, tančící duše
Mě volají abych se připojil ke kosmickému snu
Ticho mě vábí...
IV. Sons of Winter and Stars IV. Synové Zimy a Hvězd
We are the Sons of Winter and Stars
We´ve come from a far beyond time
Forever the fire burns in our hearts
Our world shall never die
In the arms of the wind we ride till dawn
As the waves of the ocean grind so strong
We wander in the stars until we´re gone
Our fate is sealed by eternal sun
Jsme Synové Zimy a Hvězd
Přišli jsme z dávných časů
V našem srdci bude navždy plát oheň
Náš svět nikdy nezemře
V náruči větru se vznášíme před úsvitem
Jako tak silné vlny bouřící se v oceánu
Putujeme po hvězdách dokud nezemřeme
Náš osud je určuje věčné slunce
Until we fade away - Fate will find it´s way
Until we drift into the dark
It´s not too late to find a way - Fate will find it´s way
And fly in cold embrace of stars
Dokud nezmizíme - Osud si najde cestu
Ještě není příliš pozdě k nalezení cesty - Osud si najde cestu
A k letu do chladného objetí hvězd
Mysteries of time
Unfolding in cosmic dreams
Leaving life and death meaningless
Before the revelation of infinity
Mystéria času
Odhalená v kosmických snech
Bezvýznamně opouštějící život a smrt
Před objevením nekonečna
Embrace the stars! Obejmi hvězdy!
The energy flows in me like a river of stars
I´m surrounded by the circle of fire, but eternal ice has frozen my heart
I´m lost in the pathways of time
But now the time has come for us!
Energie ve mně proudí jako řeka hvězd
Jsem obklopen ohnivým kruhem, ale věčný led zamrazil mé srdce
Jsem ztracen na stezkách osudu
Ale teď čas přišel pro nás!
We are the Sons of Winter and Stars! Jsme Synové Zimy a Hvězd!

Text přidala LaurenFlame

Video přidala LaurenFlame

Překlad přidala LaurenFlame

Překlad opravila Vapora

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Time I

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.