Playlisty Kecárna
Reklama

The Returning Race - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

No way back, no way forth
To the forest you are bond
There's no path ahead to follow
That shows the way out
Není cesty zpět, není cesty vpřed
K lesu jste spoutaní
Není stezka vpřed k následování
Která ukazuje cestu ven
No way back, no way forth
To the forest you are bound
Stay to the path and remember
That the trees are watching you
Není cesty zpět, není cesty vpřed
K lesu jste spoutaní
Zůstaňte na stezce a pamatujte
Že stromy vás sledují
Deep within the core of the forest
Can be heard an eerie spirits' song
Sealed from long before, now awakened
To devour the essence of our souls
Hluboko v jádře lesa
Můžete slyšet tajuplnou píseň duchů
Zapečetěná dávno předtím, teď probuzená
Aby pozřela esenci našich duší
The song fills the void
Of a forest black and cold
Hard to see, hard to breathe
Hard is to march for the score
Píseň naplňuje prázdnotu
Lesa černého a chladného
Je těžké vidět, těžké dýchat
Těžké pochodovat do rytmu
We're sinking in the dark
While the woods are all around,
All the roads become the same
Leaving memories behind
Topíme se ve tmě
Když lesy jsou všude okolo
Všechny cesty se stávají stejnou
Nechávají vzpomínky za sebou
Feel the force coming from above
To the blazing dance of fire
Let it arise and surround you
To bring the journey on
Cítíš sílu přicházející shora
K zářivému tanci ohně
Nechj jej stoupat a obklopit tě
Aby přinesl cestu dál
Hear a voice calling from the trees
Let them sing along at night
When the horizon seems afar
There's a song that drives you on
Slyšíš hlas volající ze stromů
Nechej je zpívat celou noc
Když se obzor zdá daleko
Je tam píseň, která tě vede dál
Tribal rhymes afar, gazes lost within the dark of the forest
Keep on echoing through the walls
Made of ancient trees surrounding
The circle of the fire
Kmenový rýmy z dálky, pohledy ztracené uvnitř tmy lesa
Dále se ozývají skrz zdi
Stvořené z dávných stromů obklopující
Kruh ohně
The fire is burning strong
More the black begins to hide,
Shades reflected on the stone
In the dwelling of the night
Oheň hoří silně
Více černé se začíná skrývat
Stíny odražené na kameni
V přebývání noci
In the woods
Like dancing shadows
We are bound forever here
To the night’s fire
V lesích
Jako tancující stíny
Jsme tady navždy spoutaní
K ohni noci
The hearth is our haven
Where the shades awaken
Wardrums are vibrating from a land far away
Deeper is the nightfall in Mirkwood forest
Where the shadows hide the truth behind their veil
Long is the path of the returning race,
Forced to deal with the fire in a cold embrace
Ohniště je našim útočištěm
Kde se stíny probouzí
Válečné bubny vibrují ze vzálené země
Hlubší je soumrak v Temném hvozdě
Kde stíny skrývají pravdu za svým závojem
Dlouhá je cesta vracející se rasy
Donucené jednat s ohněm v chladném objetí
Erebor
We're bound for Erebor
We're heading for the solitary Erebor
We're bound for Erebor once more
We cannot be stopped by anyone
Erebor
Jsme spoutaní s Ereborem
Míříme k osamělému Ereboru
Jsme spoutaní s Ereborem ještě jednou
Nikým nemůžeme být zastaveni
No one will find us anymore Nikdo nás více nenajde
Our race will answer the call
We're the dwarfs of Erebor
Our race will answer the call
Naše rasa odpoví na volání
Jsme trpslíci z Ereboru
Naše rasa odpoví na volání
Through the forest the way seems to fade
but we're still marching on
Our destiny, engraved in our blood defies the unknown
Skrz les se zdá, že cesta mizí
Ale my stále pochodujeme dál
Náš osud, vyrytý v naší krvi vzdoruje neznámu
Deeper is the nightfall in Mirkwood forest
Where the forest roads lead us astray
The hearth is our haven
Where the shades awaken
Wardrums are vibrating from a land far away
Deeper is the nightfall in Mirkwood forest
Where the shadows hide the truth behind their veil
Long is the path of the returning race
Forced to deal with the fire in a cold embrace
Hlubší je soumrak v Temném hvozdě
Kde nás lesní cesty svádějí na zcestí
Ohniště je našim útočištěm
Kde se stíny probouzí
Válečné bubny vibrují ze vzálené země
Hlubší je soumrak v Temném hvozdě
Kde stíny skrývají pravdu za svým závojem
Dlouhá je cesta vracející se rasy
Donucené jednat s ohněm v chladném objetí

Text přidal LimeCZ

Text opravil Geralt

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stonehymn

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.