Playlisty Akce
Reklama

The night Santa went crazy - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

(V1)
Down in the workshop all the elves were making toys
For the good Gentile girls and the good Gentile boys
When the boss busted in, nearly scared 'em half to death
Had a rifle in his hands and cheap whiskey on his breath
From his beard to his boots he was covered with ammo
Like a big fat drunk disgruntled Yuletide Rambo
And he smiled as he said with a twinkle in his eye
"Merry Christmas to all - now you're all gonna die!"
(V1)
Dole v dílně dělají všichni elfové hračky
pro hodné křesťanské holčičky a hodné křesťanské chlapce
když šéf vrazil dovnitř, vyděsil je skoro k smrti
v ruce pušku a v dechu levnou whisky
od vousů až k jeho botám byl kryt municí
jako velký tlustý opilec, nasraný vánoční Rambo
a on se usmál jak řekl s jisrkou v oku
"veselé vánoce všem – teď všichni zemřete!"
(Ch)
The night Santa went crazy
The night Saint Nick went insane
Realized he'd been getting a raw deal
Somethin' finally must've snapped in his brain
(Ch)
v noci se Santa zbláznil
v noci svatý Nikolas zešílel
uvědomil si že uzavřel špinavou dohodu
něco mu konečně muselo prasknout v mozku
(V2)
Well, the workshop is gone now, he decided to bomb it
Everywhere you'll find pieces of Cupid and Comet
And he tied up his helpers, and he held the elves hostage
And he ground up poor Rudolph into reindeer sausage
He got Dancer and Prancer with an old German Luger
And he slashed up Dasher just like Freddy Krueger
And he picked up a flamethrower and he barbecued Blitzen
And he took a big bite and said "It tastes just like chicken!"
(V2)
no, a dílna je už pryč, rozhodl se jí vyhodit do vzduchu
všude najdete kousky amor a komet
a on svázal svoje pomocníky a držel je jako elfí rukojmí
a od spodní části udělal z Rudolfha sobí klosásu
dostal Dancera a Prancera se starým německým Lugerem
a sekl Dashera jako Freddy Krueger
a zvedl plamenomet a ugriloval Blitzena
vzal si velké sousto a řekl "to chutná stejně jako kuře!"
(Ch)
The night Santa went crazy
The night Kris Kringle went nuts
Now, ya can't hardly walk around the North Pole
Without steppin' in reindeer guts
(Ch)
v noci se Santa zbláznil
v noci přišel Kris Kringle nesmysl
teď, může těžko chodit kolem severního pólu
bez šlápnutí do sobích střev
(V3)
There's the National Guard and the FBI
There's a van from the Eyewitness News
and helicopters circlin' 'round in the sky
And the bullets are flying the body count's rising
And everyone’s dying to know -"Oh Santa, why?"
My, my, my, my, my, my - you used to be such a jolly guy.
(V3)
je tady National Guard a FBI
je tu dodávka od Eyewitness News
a vrtulníky krouží kolem na obloze
a kulky létají, počet těl soupá
a všichni umírají aby věděli -"Ó Santo, proč?"
My, my, my, my, my, my – měl by si být veselej chlapík.
Yes Virginia, now Santa's doing time
In a Federal prison for his infamous crime
Hey little friend now, don't you cry no more tears
He'll be out on good behaviour in seven hundred more years.
jo ve Virginii, teď Santa tráví čas
ve Federální věznici pro jeho nechvalně známé zločiny
Hej malej kamaráde, nebreč už žádné slzy
ale dostane se ven za dobrý chování, za dalších sedm set let
But now Vixen's in therapy and Donner's still nervous
And the elves all got jobs working for the postal service
And they say Mrs. Claus she's on the phone every night
With a lawyer negotiating the movie rights.
(They talk about)
ale teď je Vixen na terapii a Donner je pořád nervózní
a všichni elfové maj práci, pracují na poště
a říkají že paní Clausová je na telefonu každou noc
s právníkem dojednává filmová práva
(mluví o)
(Ch extended)
The night Santa went crazy
The night Saint Nicholas flipped
Broke his back for some milk and cookies
Sounds to me like he was tired of getting gypped
(Ch prodloužený)
v noci se Santa zbláznil
v noci se svatý Nikolas zvrhnul
zlomil si záda kvůli mléku a sušenkám
zdá se mi jako by byl unavený z toho že se chová jako cikán
Wo, The night Santa went crazy
The night Saint Nick went insane
Realized he'd been gettin' the wrong deal
Somethin' finally must've snapped in his brain
Wo, Somethin' finally must've snapped in his brain
Tell ya, somethin' finally must've snapped in his brain.
ou, v noci se santa zbláznil
v noci svatý Nikolas sešílel
uvědimil si že uzavřel špatnou dohodu
něco mu konečně prasklo v nozku
ou, něco mu konečně muselo prasknout v mozku
řekněte jé, něco mu konečně muselo prasknout v mozku

Text přidal Marris

Video přidal Marris

Překlad přidal Marris

Překlad opravil Marris

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Bad Hair Day

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.