Playlisty Kecárna
Reklama

The Point of No Return - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

PHANTOM:
Passarino - go away!
For the trap is set and waits for its prey ...
Fantom:
Passarino - běž pryč!
Past je připravena a čeká na kořist...
You have come here
in pursuit of your deepest urge,
in pursuit of that wish,
which till now
has been silent,
silent...
Přišla jsi sem
hnána svým nejhlubším nutkáním,
hnána přáním,
které doteď
bylo tiché,
tiché...
I have brought you,
that our passions may fuse and merge.
In your mind you've already succumbed to me
dropped all defences completely succumbed to me.
Přivedl jsem tě sem,
kde se naše vášeň musí spojit a splynout.
Ve tvé mysli jsi mi už podlehla
odhoď všechny zábrany, celá mi podlehni.
Now you are here with me,
no second thoughts,
you've decided,
decided...
Teď jsi tu se mnou,
žádné další myšlenky
rozhodla jsi se,
rozhodla...
Past the point of no return,
no backward glances
Our games of make believe
are at an end...
Za bodem, z něhož není návratu,
žádné pohledy zpět
Naše hry předstírání
jsou u konce...
Past all thought of "if" or "when"
no use resisting.
Abandon thought,
and let the dream
descend...
Za všemi myšlenkami na "jestli" a "kdy"
nepokoušej se bránit.
Vzdej se myšlenek
a nech sen
přijít...
What raging fire shall flood the soul?
What rich desire unlocks its door?
What sweet seduction lies before
us . . .?
Jaký zuřící oheň musí zaplavit duši?
Jaká nádherná touha odemkne její dveře?
Jaké sladké svádění leží před
námi...?
Past the point of no return,
the final threshold,
what warm, unspoken secrets
will we learn?
Beyond the point of no return...
Za bodem, z něhož není návratu,
posledním prahem,
jaká horká,
nevyřčená tajemství se dozvíme?
Za bodem, z něhož není návratu...
CHRISTINE:
You have brought me
to that moment where words run dry,
to that moment
where speech
disappears
into silence,
silence . . .
Christine:
Přivedl jsi mě
do této chvíle, kdy slova vyschnou
do této chvíle,
kdy se řeč
rozplyne
v tichu,
tichu...
I have come here,
hardly knowing the reason why...
In my mind, I've already imagined our
bodies entwining defenceless and silent...
Přišla jsem sem,
sotva jsem věděla důvod proč...
Ve své mysli jsem si už představovala naše
těla propletená, bezbranná a tichá...
And now I am here with you:
no second thoughts,
I've decided,
decided...
A teď jsem tu s tebou
žádné další myšlenky,
Rozhodla jsem se,
rozhodla...
Past the point of no return -
no going back now.
Our passion-play
has now, at last,
begun...
Za bodem, z něhož není návratu
žádná cesta zpět.
naše vášnivá hra
teď, konečně
začíná...
Past all thought of right or wrong
one final question:
How long should we
two wait, before
we're one...?
Za všemi myšlenkami na správné nebo špatné
poslední otázka:
jak dlouho můžeme
my dva čekat, než
se staneme jedním...?
When will the bloodbegin to race
the sleeping bud burst into bloom?
When will the flames, at last, consume
us...?
Kdy se krev rozežene,
spící pupen rozkvete?
Kdy nás plameny konečně
pohltí...?
BOTH:
Past the point of no return
the final threshold -
the bridge is crossed, so stand
and watch it burn...
We've passed the point of no return...
Oba:
Za bodem, z něhož není návratu,
poslením prahem -
most jsme přešli, tak stojíme
a díváme se, jak hoří..
Překročili jsme bod, z něhož není návratu...
PHANTOM:
Say you'll share with me
one love, one lifetime...
Lead me, save me
from my solitude...
Say you want me with you here,
beside you
Anyway you go let me go too
Christine,
That's all I ask of...
Fantom:
Řekni, že se mnou budeš sdílet
jednu lásku, jeden život...
Veď mě, zachraň mě
z mé samoty...
Řekni, že mě chceš tady
vedle tebe
Kamkoli půjdeš, nech mě jít také
Christine
To je vše, co od tebe...

Text přidala Ajaja

Text opravila Afariz

Video přidala Afariz

Překlad přidala Afariz

Překlad opravila Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Phantom of the Opera

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.