Kecárna Playlisty
Reklama

Only for Him - Only for You - text, překlad

playlist Playlist
MEG:
Jesus, what a crowd.
Meg:
Bože, jaký dav.
SHOWGIRL:
Nervous?
Herečka:
Nervózní?
MEG:
Just a bit.
Meg:
Jen trochu.
SHOWGIRLS:
Kid, look who you are! The headline act!
A major star! You're already a hit. (Got a match?)
Herečky:
Holka, dívej, kdo jsi! Hlavní herečka!
Největší hvězda! Už jsi hit. (Nemáš konkureci)
MEG:
Wonder what he'll think...
Meg:
Zajímalo by mě, co si bude myslet on...
SHOWGIRL:
The boss?
Herečka:
Šéf?
MEG:
If he's even here.
Meg:
Jestli je vůbec tady.
SHOWGIRLS:
Honey please... He's here.
And in just two days,
he'll be there tossing you bouquets
at our gala premiere.
Picture it! The cream of Manhattan!
Celebrities! Millionaires! Watching you!
Herečky:
Drahá, prosím... Je tady.
A za dva dny
ti bude dávat kytice
na slavnostní premiéře.
Představ si to! Smetánka Manhattanu!
Celebrity! Milionáři! Pozorují tě!
MEG:
I'll be waiting in the wing,
wound up tighter than a spring,
as the house begins to dim.
And I'll practice every line,
hoping desperately to shine.
Shining only for him.
Meg:
Budu čekat mezi kulisami
napnutá víc než pružina
když světla začnou zhasínat
Procvičím si každý řádek
zoufale doufající v lesk
Zářící jen pro něj.
SHOWGIRLS:
Just imagine how they'll cheer
At the moment you appear.
Herečky:
Je si představ jak budou jásat
Ve chvíli, kdy se objevíš
MEG:
Stepping out before the scrim...!
Let them whoop and let 'em call,
I won't hear the crowd at all...
Meg:
Vystoupím ze stínu
Nechám je křičet a nechám je volat
Dav neuslyším vůbec...
SHOWGIRLS:
No, it's only for him.
Herečky:
Ne, je to jen pro něj.
MEG:
Tell me how I look.
Meg:
Řekněte mi, jak vypadám.
SHOWGIRL:
Fine.
Herečka:
Dobře.
MEG:
Just fine? What about my hair?
Meg:
Jen dobře? Co moje vlasy?
SHOWGIRL:
Beautiful.
Herečka:
Překrásné.
MEG:
You swear?
Meg:
Přísaháte?
SHOWGIRLS:
Trust me, once the boss sees how you put that song across.
Hell, he ain't got a prayer.
Herečky:
Věř mi, jak šéf uvidí, jak tu píseň provádíš
Sakra, nebude prosit.
MEG:
You mean it?

Meg:
Myslíte to vážně?
SHOWGIRLS:
You'll step out into the light.
Looking lovely! Burning bright!
All vitality and vim!
Herečky:
Ty vystoupíš ze světla
Vypadající půvabně! Hořící jasem!
Celá živá a plná elánu.
MEG:
Ah-Ahh...!
And I'll rapturously float
through the melody he wrote,
singing only for him.
Meg:
Ah-Ahh...!
A já nadšeně propluju
skrz melodii, kterou napsal
Zpívající jen pro něj.
SHOWGIRLS:
And before the music dies,
up the audience will rise,
nearly bursting at the brim!
And you'll stand there in the glow...
Herečky:
A než hudba zemře
obecenstvo povstane
téměř praskající ve švech!
A ty tam budeš stát v záři...
MEG:
And perhaps, at last he'll know...
Meg:
A možná konečně pochopí...
SHOWGIRL:
Girls! Hurry up! We're on!
Herečka:
Holky! Pospěšte! Jdeme na to!
ONLOOKERS:
(Where is she?) (Look! There!) (In the center!)
(Just like in the posters!) (It's the Ooh La La Girl!) (Meg Giry!)
Přihlížející:
(Kde je?) (Díveje! Tam!)(Uprostřed!)
(Přesně jako na plakátech!)(To je Ooh La La Dívka!)
(Meg Giry!)
MEG:
Welcome each and everyone
to our firmament of fun!
Meg:
Každý a všichni vítejte
na naší obloze zábavy!
SHOWGIRLS:
A buffet of Ballyhoo!
Herečky:
Bufet z Ballyhoo!
MEG & SHOWGIRLS:
It's where Coney comes to play
and it's opening today!
Meg a herečky:
Tady Coney přišl hrát
a dnes se to otevírá!
MEG:
And it's only for you!
Meg:
A je to jen pro vás!
SHOWGIRLS:
And you! And you! And you!
Herečky:
A vás! A vás! A vás!
MEG & SHOWGIRLS:
Entertainment day and night,
sure to dazzle and delight!
Meg a herečky:
Zábave každý den a noc,
jistě vás oslní a potěší!
MEG:
And of course we'll be there too!
Meg:
A my tu samozřejmě budeme taky!
MEG: & SHOWGIRLS:
We're so happy that you're here,
for the season's big premiere!
And it's only for you!
Meg a herečky:
Jsme tak šťastní že jste tu
Na tuto velkou premiéru sezóny!
A je to jen pro vás!
USHER:
Ladies and gentlemen
Miss Meg Giry, The Olala Girl
Five shows daily only here at Phantasma
And now the aerial
Of the fabulous Miss Fleck...
Uvaděč:
Dámy a pánové
Slečna Meg Giry, Ooh La La Dívka
Pět představení denně tady, ve Fantasmě
A teď provazochodecké představení
Naší úžasné slečny Fleck...
MEG:
How was I? Tell me!
Meg:
Jaká jsem byla? Pověz!
MADAME GIRY:
Delightful, Meg, just perfect and say that not only as your mother, but as your producer
Madame Giry:
Rozkošná, Meg, prostě úžasná a neříkám to jen jako tvá matka ale i jako tvá producentka
MEG:
Was he watching?
Meg:
Díval se?
MADAME GIRY:
I'm sure he was
I'm sure he'll have much to say about how much you've progressed
And by the way, it seems you have an admirer
A certain Mr. Thomson
Madame Giry:
Jsem si jistá, že ano
Jsem si jistá, že ti toho bude mít spoustu co říct oé tom, jak moc jsi se zlepšila
A mimochodem, vypadá to, že máš obdivovatele
Jistého pana Thomsona
MEG:
Is he important?
Meg:
Je důležitý?

Text přidala Afariz

Video přidala Afariz

Překlad přidala Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama

Love Never Dies

Reklama

Andrew Lloyd Webber texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.