Kecárna Playlisty
Reklama

Giry Confronts Phantom - Till I Hear You Sing.. - text, překlad

playlist Playlist
MEG:
Tell me, did you watch?
Tell me that you saw
Did you hear the crowd, the way they cheered
I hope you're proud
Meg:
Řekni, dívala ses?
Řekni, viděla jsi?
Slyšela jsi dav, jak jásal
Doufám, že jsi pyšná
Did you like the new routine?
Was it passable, I mean
I can change a thing or two
what should I do?
Líbí se ti nové vystoupení?
Bylo to ucházející, myslím
že můžu změnit věc nebo dvě
co můžu udělat?
No, don't say it, I can guess
but I promise I'll progress
Ne, neříkej to, budu hádat
ale slibuji, že se zlepším
PHANTOM:
Yes, of course.
Whatever you feel is best
Fantom:
Ano, samozřejmě.
Cokoli si myslíš, že bude nejlepší
MEG:
Did the costume look okay?
Too revealing, would you say?
People seemed to like the view
Meg:
Vypadal kostým dobře?
Příliš odhalující, neřekla bys?
Lidé vypadali, že se jim to líbbí
MADAME GIRY:
Meg, please...
Madame Giry:
Meg, prosím...
MEG:
I could show a bit more skin
that would sure bring 'em in --
Meg:
Mohla bych ukázat thochu víc kůže
To by jim určitě přineslo -
MADAME GIRY:
Meg!
Can't you see that the master's at work?
Can't you see that his mind's somewhere else?
Can't you see that obviously he's thinking of things
more important than you?
Madame Giry:
Meg!
To nevidíš, že mistr pracuje?
To nevidíš, že jeho mysl je někde jinde?
To nevidíš, že samozřejmě myslí na věci
důležitější než ty?
PHANTOM:
Careful, Madame. You're forgetting yourself.
Fantom:
Opatrně, madam. Zapomínáte se.
MADAME GIRY:
Don't you see he forgot what this is?
Opening day, a big deal, what a fuss
Our success means not I guess
compared to the things that the Master must do!
Madame Giry:
To nevidíš, že žapomněl, co to je?
Den zahájení, velký obchod, jaký povyk
Náš úspěch myslím neznamená nic
ve srovnání s věcmi, které mistr musí udělat!
PHANTOM:
That's quite enough!
Fantom:
To už stačí!
MADAME GIRY:
Christine! Christine!
Madame Giry:
Christine! Christine!
MEG:
Christine...
Meg:
Christine...
MADAME GIRY:
Meg, leave. Now!
Madame Giry:
Meg, odejdi. Hned!
In Paris,
when the mob surrounded you,
who was there?
We were there.
V Paříži,
když tě zástup obkličoval
kdo tam byl?
My tan byly.
Where was she
when the low men hounded you?
Gone, long gone.
We stayed on.
Kde byla ona?
Když tě lůza pronásledovala?
Pryč, dávno pryč.
My zůstaly.
Who concealed you safe away?
Smuggled you up to Calet?
Found a freighter out of France?
Kdo tě ukryl do bezpečí?
Propašoval do Calet?
Našel nákladní loď z Francie?
PHANTOM:
I don't see the problem.
This is ancient history.
Fantom:
Nevidím problém.
To je stará historie.
MADAME GIRY:
And once here,
when the side show hired you
who stood by?
Meg and I
Madame Giry:
A pak zde,
když tě najali do show
kdo při tobě stál?
Meg a já
While they kept you on display
who kept working night and day?
Who gave you their very lives?
Zatímco oni tě drželi v představení
kdo pracoval dnem i nocí?
Kdo ti dal celý svůj život?
And who helped you buy that side show?
Who helped you finance you scheme?
A kdo ti pomohl koupit tuto show?
Kdo ti pomohl zaplatit tvůj projekt?
Who wouldn't quit 'till your act was a hit?
And your hit could become your dream?
Kdo by neodešel, dokud se z tvého vystoupení nestal hit?
A tvůj hit se mohl stát tvým snem?
Who played the politicians,
lured investors and the press?
No, not her
Kdo csi pohrával s politiky?
lákal investory a tisk?
Ne, ne ona
And who stayed with you,
helped you and advised you?
We stayed with you,
loved and idolized you
A kdo s tebou zůstal
pomáhal ti a radil ti?
My s tebou zůstaly
milovaly tě a zbožňovaly
She betrayed you
shunned you and despised you!
She chose Raoul
chose his beauty and youth
Ona tě zradila
vyhnula se ti a pohrdla tebou!
Vybrala si Roula
vybrala si jeho mládí a krásu
It's long past time you faced -- Je to už dlouho, co jsi čelil -
PHANTOM:
Enough!
You'll be repaid as I promised you would.
Now, if you've anything else left to say...
Fantom:
Dost!
Budete odměněny, jak jsem slíbil
teď, jestli máte ještě, co byste mi řekla...
Oh Christine, my Christine
Yes you've fled from my face once before
Ach Christine, má Christine
Ano, jednou jsi před mou tváří utekla
But Christine, what we shared
Even you can't ignore!
Ale Christine, co jsme sdíleli
Toho si ani ty nemůžeš nevšímat
My Christine, I'll be no longer denied
I'll have you back by my side
My sweet Christine!
Má Christine, už déle nebudu popírán
Budu tě mít zpátky u sebe
Má sladká Christine!
And come what may
I swear, somehow, some way
I will hear you sing once more!
A ať se stane cokoli
Přísahám, že nějak, nějakým způsobem
Tě uslyším zpívat znovu!

Text přidala Afariz

Text opravila Afariz

Video přidala Afariz

Překlad přidala Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama

Love Never Dies

Reklama

Andrew Lloyd Webber texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.