Kecárna Playlisty
Reklama

Dear Old Friend - text, překlad

playlist Playlist
MEG:
5, 6, a-5, 6, 7, 8
Meg:
Pět, šest, á-pět, šest, sedm
MEG and SHOWGIRLS:
Bathing beauty, on the beach
Bathing beauty, say hello
What a cutie, what a peach
Bathing beauty, watch her go
Meg a herčky:
Krasavice v plavkách na pláži
Krasavice v plavkách říkají ahoj
Jaké čiperky, jaké kočky
Krasavice v plavkách, koukejte jak jdou
MAN: (spoken)
Alright, Meg, take 5, girls, take it one more time
Muž: (říká)
V pořádku, Meg, dej si pauzu, holky, dejte se to znova
SHOWGIRL:
Bathing beauty, on the beach...
Herečky:
Krasavice v plavkách na pláži...
MADAME GIRY: (spoken)
Very nice, Meg
Madame Giry: (říká)
Velmi dobré, Meg
MEG: (spoken)
Do you think so, mother, really?
Meg: (říká)
Vážně ji to myslíš, matko, vážně?
MADAME GIRY: (spoken)
You've come a long way since the beginning of the season
Madame Giry:
Od začátku sezóny jsi ušla dlouhou cestu
MEG: (spoken)
Does he agree?
It's been three months,
he never comes to see the show
Even a word from him, just one

Meg: (říká)
Souhlasí on?
Byly to tři měsíce
Co se naposledy přišel podívat na show
Alespoň slovo od něho, alespoň jedno
MADAME GIRY: (spoken)
You may get more than that
He has been composing again, late at night
Not this cheap Vaudeville trash, something glorious
Madame Giry: (říká)
Můžeš získat víc, než tamto
Včera pozdě v noci znovu skládal
Ne žádný estrádní brak, něco nádherného
MEG: (spoken)
For, for me?
Meg: (říká)
Pro, pro mě?
MADAME GIRY: (spoken)
Continue to work hard
Make yourself useful to him
Madame Giry:
Pokračuj v tvrdé práci
Udělej pro něj něco užitečného
GUSTAVE: (spoken)
Mother
Gustave: (říká)
Matko
CHRISTINE: (spoken)
Patience, Gustave, first I must find the stage manager
My dressing room, the musical director
Christine: (říká)
Trpělivost Gustave, nejdřív musíme najít inspicienta
Mou šatnu, hudebního ředitele
GUSTAVE: (spoken)
Then we'll go look for our friend
and go see the island?
Gustave: (říká)
Pak pujdeme najít našeho přítele
a podívat se na ostrov?
CHRISTINE: (spoken)
I'm sure he'll send for you when he's ready
Well, excuse me, miss, would you mind?
Christine: (říká)
Jsem si jistá, že pro tebe někoho pošle, až bude připravený
Dobrá, promiňte, slečno, moha byste?

MEG:
Heaven help me, could it be?
No, it couldn't possibly
Meg:
Nebesa, pomozte mi, mohla by to být?
Ne, to by nebylo možné
CHRISTINE:
Sorry, do I?
Christine:
Promiňte, co?
MEG:
Yes, I think you do
Meg:
Ano, myslím, že jsi
CHRISTINE:
Have we?
Christine:
Známe se?
MEG:
Go on, take a guess
Meg:
No tak, hádej
CHRISTINE:
Wait, it can't be, is it?
Christine:
Počkat, nemůže to být, je to?
MEG:
Yes
Meg:
Ano
CHRISTINE:
Oh, my God, I can't believe it's you
Christine:
Ach můj Bože, nemůžu uvěřit, že jsi to ty
MEG:
Look at you, Christine
Regal as a queen and beautiful
Meg:
Podívej se na sebe Christine
Vznešená jako královna a překrásná
CHRISTINE:
Meg, and you as well
I could hardly tell it's you
Christine:
Meg, ty taky
Ani bych neřekla, že jsi to ty
MEG and CHRISTINE:
My dear old friend
Can't believe you're here
Old friend
Meg a Christine:
Má drahá dávná přítelkyně
Nemůžu uvěřit, že jsi tady
Dávná přítelkyně
CHRISTINE:
After all this time
Christine:
Po všech těch letech
MEG:
So glad you came
Meg:
Tak šťastná, žes přišla
CHRISTINE:
You look sublime
Christine:
Vypadáš fantasticky
MEG:
You look the same
Meg:
Ty pořád stejně
MEG and CHRISTINE:
My sweet old friend
Never thought we'd meet
Old friend
Meg a Christine:
Má sladká dávná přítelkyně
Nikdy jsem si nemyslela, že se potkáme
Dávná přítelkyně
CHRISTINE:
Look at you, a star
Christine:
Podívej se na sebe, jsi hvězda
MEG:
And you, a wife
Meg:
A ty, manželka
MEG and CHRISTINE:
And isn't life a splendid thing?
Meg a Christine:
A není život úžasná věc?
CHRISTINE:
And here we are
Christine:
A tady jsme
MEG:
To see the sights
Meg:
Podívat se na památky
CHRISTINE:
And sing
Christine:
A zpívat
MEG:
To sing?
Meg:
Zpívat
CHRISTINE: (spoken)
And of course, as a treat for my son
Meg, meet Gustave
Christine: (říká)
A samozřejmě potěšit syna
Meg, to je Gustave
MEG: (spoken)
Who hired you to sing here?
Meg: (říká)
Kdo tě najal, abys tu zpívala?
RAOUL:
You
Raoul:
Vy
MADAME GIRY:
It can't be you
Madame Giry:
To nemůžete být vy
RAOUL:
Is this a jest?
Raoul:
To má být žert?
MADAME GIRY:
How can this be?
Madame Giry:
Jak je to možná?
RAOUL:
We've come to work
Raoul:
Přišli jsem sem pracovně
MADAME GIRY:
At whose request?
Madame Giry:
Na čí žádost?
RAOUL:
The contract's here
Raoul:
Smlouva je tady
MADAME GIRY:
I want to see
My God, the price
Madame Giry:
Chci ji vidět
Můj bože, ten honorář
RAOUL:
It's rather high
Raoul:
Je dost velký
MADAME GIRY:
Why, it's absurd
Madame Giry:
Proč, to je směšné
RAOUL:
Oh, yes, I know
Inform your boss
That by the by
The fee goes up
Or else we go
Raoul:
Ach ano, já vím
Oznamte šéfovi
Mimichodem, že
Cena stoupá
Nebo odejdeme
RAOUL and MADAME GIRY:
My dear old friend
Here's how things appear
Old friend
Raoul a madame Giry:
Má drahá dávná přítelkyně/Můj drahý dávný příteli
Tak se to odhalí
Dávná přítelkyně/Dávný příteli
MADAME GIRY:
He who pays the bill
Madame Giry:
To on platí účty
RAOUL:
Times two or three
Raoul:
Dvakrát nebo třikrát
MADAME GIRY:
Be sure he will
Madame Giry:
Buď te si jistí, že zaplatí
RAOUL:
And handsomely
Raoul:
A štědře
RAOUL and MADADME GIRY:
And dear old friend
Now that we are clear
Old friend
Raoul a madame Giry:
A drahá dávná přítelkyně/A drahý dávný příteli
Teď v tom máme jasno
Dávná přítelkyně/Dávný příteli
MADAME GIRY:
That's all very well but till you're gone
You'll wait upon my boss' whim
Madame Giry:
to je všchno moc pěkné, ale teď běžte
Budete čekat, než vás můj šéf zavolá
RAOUL:
Ah, yes, your boss and who is that?
Raoul:
Ach ano, váš šéf a to je kdo?
MADAME GIRY:
It's him
Madame Giry:
Je to on
MEG:
Sorry, did I hear you right?
Here to sing
Meg:
Promiň, slyšela jsem správně?
Tady zpívat
CHRISTINE:
Tomorrow night
Christine:
Zítra večer
MEG:
I'm afraid there must be some mistake
You can't be performing
Meg:
Obávám se, že to musí být nějaká chyba
Nemůžeš vystupovat
CHRISTINE:
Why?
Christine:
Proč?
MEG:
Mainly, dear 'cause so am I
I'm in fact the star, for heaven's sake
What are you to sing?
Meg:
Hlavně, drahá, proto, že jáj taky
Jsem vlastně hvězda, proboha
Co budeš zpívat?
CHRISTINE:
Just one little thing, an aria
Please you needn't fret
I'm sure you will get your due
Christine:
Jen jednu malou věc, árii
Prosím, nemusíš se rozčilovat
Jsem si jistá, že dostaneš svůj díl
RAOUL:
Him?
Raoul:
On?
MADAME GIRY:
That's what I said
Madame Giry:
Tak jsem to řekla
RAOUL:
You work for him?
Raoul:
Vy pracujete pro něj?
MADAME GIRY:
Now so do you
Madame Giry:
Odteď vy také
RAOUL:
And my poor wife
We thought him dead
She'll be appalled
Raoul:
A má ubohá žena
Mysleli jsme si, že je mrtvý
Bude zděšená
MADAME GIRY:
Unless she knew
Madame Giry:
Leda, že už by věděla
CHRISTINE:
Darling, please, are you alright?
Christine:
Miláčku, prosím, jsi v pořádku?
RAOUL:
Tell me now, that music, who was its creator?
Raoul:
Hned mi pověz, ta hudba, kdo jejejí tvůrce?
CHRISTINE:
Darling, please don't squeeze so tight
Christine:
Miláčku, prosím nedrž mě tak pevně
RAOUL:
Something's going on here, I'll deal with you later
Raoul:
Něco se tu děje, s tebou si to vyřídím později
MEG:
Did you know?
Meg:
Vědělas to?
MADAME GIRY:
How could I know
Why would they come?
Madame Giry:
Jak bych mohla
Proč by přišli?
MEG:
Why won't they go?
Meg:
Proč neodejdou?
ALL:
My dear old friend
Can't believe you're here
Old friend
Všichni:
Mí drazí dávní přátelé
Nemůžu uvěřit, že jste tady
dávní přátelé
MADAME GIRY:
Speaking as your host
Madame Giry:
Mluvím, jako vaše hostitelka
MEG:
As an artist
Meg:
Jako umělkyně
CHRISTINE:
What a surprise
Christien:
Jaké překvapení
RAOUL:
To say the least
Raoul:
Přinejmenším
ALL:
Yes, dear old friend
That's a happy tear
Old friend
I can't conceal, try though I may
The way I feel so I pretend
I'm sure it's clear
To such a dear
Old friend
Všichni:
Ano, drazí dávní přátelé
To jsou slzy štěstí
Dávní přátelé
Nemůžu zatajit, i když bych mohl/a
To jak se cítím, a tak předstírám
Jsem si jistý/á, že je to jasné
Mým tak drahým
Dávným přátelům
MADAME GIRY:
You mustn't stay
Madame Giry:
Nesmíte zůstat
CHRISTINE:
Why would I leave?
Christine:
Proč bychom odcházeli?
RAOUL:
Why are we here?
Raoul:
Proč jsme tady?
MEG:
Don't play naive
Meg:
Nedělejte hloupé
ALL:
What dear old friends
Don't we all live here
Old friends?
Všichni
Jací drazí dávní přátelé
Nejsme tu všichni
Dávní přátelé?
RAOUL:
Nothing has been changed
Raoul:
Nic se nezměnilo
MEG:
And never will
Meg:
A nikdy nezmění
MADAME GIRY and CHRISTINE:
Just rearranged
Madame Giry a Christine:
Jen předělá
ALL:
And yet we're still
Všichni:
A přece jsme stále
Such grand old friends
Such devoted and
Old friends
Words cannot suggest
What's in my heart
And for the rest
Why even start?
Tak velcí dávní přátelé
Tak oddaní a
Dávní přátelé
Slovan nemohou popsat
Co je v mém srdci
A o zbytku
Proč začínat?
Your dear old friends
So much longer near,
Old friends
Back again at last
When everyone
Is doing great
Won't this be fun?
Vaši drazí dávní přátelé
Mnohem bližší
Dávní přátelé
Konečně zpět
Když všechno
Jde skvěle
Nebude to zábava?
With dear old friends
Utterly sincere
Old friends
S drahými dávnými přáteli
Naprosto upřímnými
Dávnými přáteli
MEG:
Honey, break a leg
Meg:
Zlato, zlom si nohu
RAOUL:
Madame, good day
Raoul:
Madam, hezký den
MADAME GIRY:
Enjoy your stay
Madame Giry:
Užijte si pobyt
CHRISTINE:
Hope it extends
Christine:
Doufejte, že se prodlouží
ALL:
So glad you're here
A lovely dear
Old friends
Všichni:
A šťasný/á, že jste tady
A milí drazí
Dávní přátelé
Old friends! Dávní přátelé!
CHRISTINE:
Gustave, Gustave, Gustave?
Christine:
Gustave, Gustave, Gustave?
RAOUL:
Must we always be chasing after the boy?
I promise you, when I find him
Raoul:
Musíme pořád hledat toho kluka?
Slibuju ti, že až ho najdu
CHRISTINE:
No, I will look for him
Christine:
Ne, podívám se po něm
MAN:
Break's over, mate, back to work
Muž:
Přestávka končí, zpátky do práce
MEG:
A-5, 6, 7, 8
Meg:
Á-pět, šest, sedm, osm
MEG and SHOWGIRLS:
Bathing beauty, on the beach
Bathing beauty, say hello
What a cutie, what a peach
Bathing beauty, watch her go
Meg a herčky:
Krasavice v plavkách na pláži
Krasavice v plavkách říkají ahoj
Jaké čiperky, jaké kočky
Krasavice v plavkách, koukejte jak jdou

Text přidala Afariz

Text opravila Afariz

Video přidala Afariz

Překlad přidala Afariz

Překlad opravila Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama

Love Never Dies

Reklama

Andrew Lloyd Webber texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.