Kecárna Playlisty
Reklama

Beneath a Moonless Sky - text, překlad

playlist Playlist
CHRISTINE:
I should have known that you'd be here
I should have known it all along
This whole arrangement bears your stamp
You're in each measure of that song
Christine:
Měla jsem vědět, že tu budeš
Měla jsem to vědět celou dobu
Tohle všchno neslo tvůj podpis
Jsi v každém kousku té písně
How dare you try and claim me now?
How dare you come invade my life?
Jak si teď dovoluješ zkoušet a nárokovat si mě?
Jak si dovoluješ vtrhnout do mého života?
PHANTOM:
Oh, Christine, my Christine
In that time when the world thought me dead
Fantom:
Ach Christine, má Christine
Tehdy, když si svět myslel, že jsem mrtvý
My Christine,
on that night just before you were wed
Má Christine
té noci předtím, než jsi se vdala
Ah, Christine,
you came and found where I hid
Don't you deny that you did
That long ago night
Ach, Christine,
přišla jsi a našla mě, kde jsem se skrýval
Nepopírej, že jsi to udělala
Té dávné noci
CHRISTINE:
That night
Christine:
Té noci
PHANTOM:
Once there was a night
beneath a moonless sky
Too dark to see a thing,
too dark to even try
Fantom:
Jednou byla noc
pod bezměsíčnou oblohou
Příliš temná, aby bylo něco vidět
Příliš temná, na to, jen zkoušet
CHRISTINE:
I strode to your side
to tell you I must go
I couldn't see your face
but sensed you even so
Christine:
Lehla jsem si na tvou stranu
abych řekla, že musím jít
Nemohla jsem vidět tvou tvář
ale cítila tě i tak
And I touched you A já se tě dotkla
PHANTOM:
And I felt you
Fantom:
A já tě cítil
BOTH:
And I heard those ravishing refrains
Oba:
A slyšel/a ty úchvatné refrény
CHRISTINE:
The music of the past
Christine:
Hudbu tvého tepu
PHANTOM:
The singing in your veins
Fantom:
Zpěv ve tvých žilách
CHRISTINE:
And I held you
Christine:
A já tě držela
PHANTOM:
And I touched you
Fantom:
A já se tě dotýkal
CHRISTINE:
And embraced you
Christine:
A objímala tě
PHANTOM:
And I felt you
Fantom:
A já tě cítil
BOTH:
And with every breath and every sigh
Oba:
S každým nádechem a každým výdechem
CHRISTINE:
I felt no longer scared
Christine:
Déle jse se nacítila vyděšená
PHANTOM:
I felt no longer shy
Fantom:
Déle jsem nebyl ostýchavý
BOTH:
At last our feelings bared
Beneath a moonless sky
Oba:
Konečně byly naše pocity odhaleny
Pod bezměsíčnou oblohou
CHRISTINE:
And blind in the dark,
as soul gazed into soul
I looked into your heart
and saw you pure and whole
Christine:
A slepí ve tmě
Jak duše hleděla do duše
Pohlédla jsem do tvého srdce
a viděla tě čistého a úplného
PHANTOM:
Cloaked under the night
with nothing to suppress
A woman and a man,
no more and yet no less
Fantom:
Zahalený do noci
s ničím k potlačení
Žena a muž
nic víc a přece nic míň
And I kissed you A já tě políbil
CHRISTINE
And caressed you
Christine:
A já tě pohladila
BOTH:
And the world around just fell away
We said things in the dark
We never dared to say
Oba:
A svět okolo prostě zmizel
V temnotě jsme si řekli věci
Jaké bychom si netroufli říct
PHANTOM:
And I caught you
Fantom:
A já tě chytil
CHRISTINE:
And I kissed you
Christine:
A já tě políbila
PHANTOM:
And I took you
Fantom:
A já tě vzal
CHRISTINE:
And caressed you
Christine:
A pohladila
BOTH:
With a need too blatant to deny
And nothing mattered then
Except for you and I
Again and then again
Beneath a moonless sky
Oba:
S potřebou příliš do očí bijící, než aby šla popřít
A pak už na ničem nezáleželo
Kromě tebe a mě
Znovu a pak znovu
Pod bezměsíčnou oblohou
PHANTOM:
And when it was done
before the sun could rise
Ashamed of what I was,
afraid to see your eyes
Fantom:
A když už bylo po všem
než slunce mohlo vyjít
Zahanbený tím, co jsem byl
Bál se pohledu do tvých očí
I stood while you slept
and whispered a goodbye
And slipped into the dark
beneath a moonless sky
Vstal jsem, když jsi spala
a zašeptal sbohem
A vklouzl do tmy
Pod bezměsíčnou oblohou
CHRISTINE:
And I loved you
Yes, I loved you
I'd have followed anywhere you left
I woke to swear my love
And found you gone instead
Christine:
A já tě milovala
Ano, milovala
Náseldovala bych tě kamkoli bys šel
Probudila jsem se, abych ti přísahala lásku
A zjistila jsem, že místo toho jsi pryč
PHANTOM:
And I loved you
Fantom:
A já tě miloval
CHRISTINE:
How I loved you
Christine:
Jak jsem tě milovala
PHANTOM:
And I left you
Fantom:
A já tě opustil
CHRISTINE:
And I loved you
Christine:
A já tě milovala
PHANTOM
And I had you, both of us knew why
Fantom:
A já tě měl, oba jsme věděli proč
CHRISTINE:
We both knew why
Christine:
Oba jsme věděli proč
BOTH:
And yet I won't regret
From now until I die
The night I can't forget
Beneath a moonless sky
Oba:
A přece jsem nelitoval(a)
Od teď dokud nezemřu
Noci, na kterou nemůžu zapomenout
Pod bezměsíčnou oblohou
PHANTOM:
And now
Fantom:
A teď
CHRISTINE:
How can you talk of now?
For us, there is no now
Christine:
Jak můžeš mluvit o teď?
Pro nás, už není teď

Text přidala Afariz

Video přidala Afariz

Překlad přidala Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama

Love Never Dies

Reklama

Andrew Lloyd Webber texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.