Playlisty Kecárna
Reklama

Action Figure - text

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

gū jì huái yí xuān huā
Honey, honey, honey, lit the fire
(Swipe, swipe, swipe)
xiàn shí shè xià guān kǎ
shēng jí le yǒng qì jiě suǒ mèng xiǎng
yǐn xíng xiàn chuān guò shēn tǐ
mìng yùn shǒu xià shēn bù yóu jǐ
yīn yǐng xià yǎn jīng kāi shǐ táo bì
miàn jù xià bèi gū dú zhē bì
zài yīng xióng màn huà lǐ chóng bài
suǒ yǒu xiǎng yào fēi de qī dài
rén men hài pà de pò huài
shì bù zài lìn yīn de ài
I'm an action figure
You know I'm an action figure
Jumpin' on stages, outrageous
hàn wèi nǐ de mào xiǎn hé zhì rè
I'm an action figure
No, it can't stop me, I'm tougher
Make your dreams higher, show your desire
yíng dé quán shì jiè Like the winner
So drippy, so drippy, so drippy
See you nodding and you know it's so drippy, it's
So drippy, so drippy, so drippy
Get it poppin'
So drippy, so drippy
jiù suàn suì yuè tuì qù le wǒ de qī
shǒu zhe nǐ de mèng jìng yě bù céng lí qù
dāng nǐ yōng yǒu gèng duō xīn ài de wán jù
wǒ hái huì jì dé nǐ gěi wǒ de míng
shāng yuè tòng Reaching the truth
wǒ de zhàn chǎng zài méi rén zǒu de lù
yī bù bù Established wán měi de yǎn chū
huó zài nǐ xīn dǐ shēn chù And never lose
zài yīng xióng màn huà lǐ chóng bài
suǒ yǒu xiǎng yào fēi de qī dài
rén men hài pà de pò huài
shì bù zài lìn yīn de ài
I'm an action figure
You know I'm an action figure
Jumpin' on stages, outrageous
hàn wèi nǐ de mào xiǎn hé zhì rè
I'm an action figure
No, it can't stop me, I'm tougher
Make your dreams higher, show your desire
yíng dé quán shì jiè Likе the winner
So drippy, so drippy, so drippy
See you nodding and you know it's so drippy, it's
So drippy, so drippy, so drippy
Get it poppin'
So drippy, so drippy
dāng yè mù jiàng lín (dāng yè mù jiàng lín)
wǒ shì nǐ de dеsigner (xīng kōng lǐ de designer)
dǎ zào cuǐ càn de huí yì (Feeling good, feeling great, yeah)
shí xiàn nǐ suǒ yǒu mèng jìng děng nǐ sū xǐng
cù qiáng shì tiān shēng de yǔ yì huà pò le zhè tiān jì
nì fēng ér xíng Woo, ah
To be free ràng bīng lěng de guǐ jī xiè xià le wèi jù
xíng yǐng bù lí Oh, yeah
I'll be on your side as your only one
I'm an action figure, action, action
I made that dream, I made that dream
I'm an action figure
You know I'm an action figure
Jumpin' on stages, outrageous
hàn wèi nǐ de mào xiǎn hé zhì rè
I'm an action figure
No, it can't stop me, I'm tougher
Make your dreams higher, show your desire
yíng dé quán shì jiè Like the winner
So drippy, so drippy, so drippy
See you nodding and you know it's so drippy, it's
So drippy, so drippy, so drippy
Get it poppin'
So drippy, so drippy

Text přidala MurakamiAiko

Video přidala MurakamiAiko

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kick Back

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.