Playlisty Akce
Reklama

Hostage To The Empire - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Are they smiling as their fabrics of death are received?
Do they welcome our apathy?
Are we feeding on their violence as we borrow our voice
To a consented tyranny?
Usmívají se, když jsou přijímána jejich pohřební roucha?
Vítají naši apatii?
Krmíme se jejich násilím, když si půjčujeme náš hlas
Abychom odsouhlasili tyranii?
Every step from here is a step too far but it's far enough to ignore
Have we already made our peace with the furious forces of war?
Každý krok odsud je krokem moc dalekým, ale je dost daleký pro ignoraci
Už jsme se smířili se zuřivými vojenskými silami?
Export, expand, accelerate, exteriorate the collapse
We accept that they kill the distant innocent in our place
There's nothing you can see here that's not payed for in blood
Are we blinded or are we ashamed to face the utter disgrace?
Export, vývoz, zvýšení, vyčištění kolapsu
Souhlasíme, že zabíjí vzdálené nevinné na našem území
Nic tu nemůžeš vidět, tohle není zaplaceno krví
Jsme slepí nebo zahanbeni čelit naprosté hanbě?
We are the beating heart in the body of the monster
We are the inertia at the center of the confounded eye of the storm
We are the blind spot in a pastiche of destruction
as long as we stay silent for nobody there will be calm
There is no place we are given to elude the fingers of corruption
Jsme bijící srdce v těle příšery
Jsme setrvačnost v centru zamlženého oka bouře
Jsme slepý bod v pastiše ničení
Tak dlouho dokud stojíme tiše za nikým, tu bude klid
Není místo, které by uniklo před prstem korupce
Chaos is not caused by subversion
it is a force from above
Terror is not the path of rebellion
it is a function of domination
Chaos není způsoben subverzí
Je silou shora
Teror není cesta rebélie
Je funkcí dominance
Domination Dominance
Terror is a measure of maintenance
Why don't we see that this system is fouling from the inside out?
It's hollow yet, the fraud is getting old
This is the land where peace is bought and war is sold
Teror je opatření údržby
Proč nevidíme, že tenhle systém je znečištěn skrz na skrz?
Je už prázdný, podvod stárne
Tohle je země, kde je mír koupený a válka prodaná
Hostage Rukojmí
Hostage to the empire
We believe we are alive
But we are hostage to the walking dead
Rukojmí říše
Věříme, žijeme
Ale jsme rukojmí chodících mrtvých
We are the beating heart in the body of the monster
Hopelessness is sold as privilege of the rich
Our cynicism is our daily bread
We believe we are alive
But we are hostage to the walking dead
Life is bought and death is sold
Jsme bijící srdce v těle příšery
Beznaděj je prodaná jako privilegium bohatých
Náš cynismus je náš denní chléb
Věříme, žijeme
Ale jsme rukojmí chodících mrtvých
Život je prodán a smrt je prodaná
We are the beating heart in the body of the monster
We are the inertia at the center of the confounded eye of the storm
Jsme bijící srdce v těle příšery
Jsme setrvačnost v centru zamlženého oka bouře
Every step from here is a step too far
Have we already made our peace
With the forces of war?
Každý krok odsud je krokem moc dalekým
Už jsme se usmířili
S válečnými silami?
Hostage Rukojmí
Hostage to the empire
We believe we are alive
But we're complicit with the walking dead
Rukojmí říše
Věříme, žijeme
Ale jsme rukojmí chodících mrtvých
Cynicism is our daily bread Cynismus je náš denní chléb

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dead Era

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.