Kecárna Playlisty
Reklama

The Mechanical Girl - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
In the court of Augustine The Twelfth
The king reprimanded his men
And demanded they
Put to good use all his wealth to cure his deep ennui
Na dvoře Augustina Dvanáctého
napomínal král své poddané
a žádal, aby použili
všechno jeho bohatství na léčbu jeho hluboké nudy.
For you see, he found that he was sad and lonely
Ever since his wife, the queen, got mad and
Rode off on his steed
Protože, abyste věděli, on zjistil, že je smutný a osamělý
od té doby, co se jeho žena, královna, naštvala
a odjela od něj na svém oři.
In a glen beyond the castle wall
There was a tinker
And he was a thinker
The smartest man in all the world
He made a mechanical girl
V údolí za hradbami
žil byl klempíř.
A byl to chytrý člověk,
nejchytřejší muž na celém světě
- vyrobil mechanickou dívku.
For you see, his daughter passed away that summer
And though he knew he could not replace her
He missed his family
Protože, abyste věděli, jeho dcera toho léta zemřela,
a i když věděl, že ji nedokáže nahradit,
postrádal svou rodinu.
Suddenly a knock at the door went ra-ta-ta-ta-ta
And the kingsmen came in blowing horns ba-ba-ba-ba-ba-ba
"By order of His Highness
We're to take you and that...thing
To present your marvel to the king."
Najednou se ozvalo zaklepání na dveře: ra-ta-ta-ta-ta
a dovnitř vešli královi muži, dujíce na rohy: ba-ba-ba-ba-ba.
„Dle rozkazu Jeho Výsosti
jsme tady, abychom vzali tebe a tu... věc
a představili tvůj zázrak králi.“
And so, over glen and through the castle walls
Over the moat, and into the great castle hall
When her master urged,
The robot girl emerged
A tak šli přes údolí a přes hradby,
přes vodní příkop a do velké hradní síně.
Jak její pán řekl,
tak robotická dívka udělala.
When the king laid eyes upon the girl
He was delighted
His men all were knighted
He yelled aloud for all the world
"I'll take her for my queen!"
Když král dívku poprvé spatřil,
byl velice nadšený.
Všichni jeho poddaní byli pasováni na rytíře
a on hlasitě zakřičel do celého světa:
„Udělám ji svou královnou!“
And the man screamed
"Please don't take my child!
I beg you, mighty king!"
And they grabbed him by his tailcoat
And threw him in the moat
A ten muž vykřikl:
„Prosím, neber mi mé dítě,
na kolenou tě prosím, mocný králi!“
A oni ho vzali za frak
a hodili ho do příkopu.
Later in their wedding bed
The king was shocked to see
A tender kiss upon the cheek
Unleashed an armory
Rocket launchers and flamethrowing guns
Grew from her sides
And she grew to seven times her size
Později ve svatebním loži
byl král v šoku, když uviděl,
jak jemný polibek na tvář
spustil hotový arzenál.
Raketomety a plamenomety
vyrostly z jejích boků
a navíc narostla do sedminásobné velikosti.
Run! Pryč!
On the morn of August twenty-fourth
He was dejected when lest he expected
A knock was heard upon the door
It was his robot girl
Ráno, dvacátého čtvrtého srpna
byl muž velmi sklíčený, protože očekával nejhorší.
Ozvalo se zaklepání na dveře,
byla to jeho robotická dívka.
For you see, he'd made her indestructible
It seems and she destroyed that awful kingdom
And they lived happily.
Protože, abyste věděli, vyrobil ji nezničitelnou,
zdá se, a ona zničila celé to hrozné království,
a tak si žili šťastně až do smrti.
So you see, the moral of the story is:
Never take a child away from a loving parent
Especially not ones who make children who shoot rockets from their eye
A jaké plyne z tohoto příběhu ponaučení?
Nikdy neber dítě jejich milujícím rodičům,
a už vůbec ne těm, kteří dělají děti, jež
umí vystřelovat rakety z očí.

Text přidala Banny

Video přidala Banny

Překlad přidala Caetrin

Je zde něco špatně?
Reklama

Riding a Black Unicorn...

Reklama

Voltaire texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.