Kecárna Playlisty
Reklama

The Oak and Lady Flame - text, překlad

playlist Playlist
Quiet on his hill, with his branches in a breeze
An Oak was waving, unaware of his fate
Ticho na jeho vrchu, jeho větve ve vánku
Dub mával, neví o svém osudu
He became the shelter, on a rainy day
For a young wayfarer, who held a flame in a lamp
Stal se útočištěm o deštivém dnu
Pro mladého poutníka, který nesl plamen v lampě
The young boy ran away and left her alone
Would be her last day at the roots of the Oak
Mladý kluk utelk a nechal ji samotnou
Bude to její poslední den v kořenech dubu
But he spread his strong branch, he built a safe place
The rain didn't quench her, first sight, face to face
Ale on roztříštil svou silnou větev, postavil bezpečné místo
Déšť ji neuhasil, první pohled, tváří v tvář
She was shining, Lady Flame, she was shy...
The Oak was not able to stop watching her eyes...
Her warm voice... seems to sing... Let me burn...
Byla zářicí, paní plamene, styděla se...
Dub se nemohl přestat dívat do jejích očí...
Její teplý hlas...zdá se zpívá...nech mě hořet...
LET ME BURN!
I feel a weird will to get out of my light
And embrace your crown, cause you make me safe
LET ME BURN!
It was not expected, it was a surprise
I'm sorry if it happened, but I feel you are mine...
LET ME BURN!
NECH MĚ HOŘET!
Cítím podivnou vůli dostat se z mého světla
A obejmout tvou korunu, protože jsi mě ochránil
NECH MĚ HOŘET!
Nebylo to neočekávané překvapení
Je mi líto jestli se to stalo, ale cítím, že jsi má
NECH MĚ HOŘET!
But something was weird
While the great flame went on
He knew she was fading
And she saw he was burnt
Ale něco bylo divné
Zatímco velký plamen šel dál
Věděl, že uhasíná
A ona viděla, že byl spálen
They were looking in their eyes
So near, so far away
Coming back in her light
Lady Flame sadly said:
„You're in my heart
And you live in my mind
We just need an embrace, to set us on fire...
Would be great for a while
Our blaze seen for miles
But my heat will burn you
I'm afraid for what we could lose..."
Dívali se do svých očí
Tak blízko, tak daleko
Vracející se v jejím světlu
Paní plamene smutně řekla:
"Jsi v mém srdci
A žiješ v mé mysli
Potřebujeme jen objetí, abychom vzplanuli...
Bylo by to na chvíli skvělé
Náž žár by byl vidět na míle
Ale mé srdce tě spálí
Bojím se, že bychom to mohli ztratit..."
They knew what they were forced to do...
The reason was facing the passions within
The first creating concern and fears
Passions instead, leaves hope and tears...
Věděli, co byli nuceni udělat...
Důvod byl, že čelili vnitřní vášni
První utvoření obav a strachů
Namísto vášně, odchází naděje a slzy...
In this night, silently, please... let me burn... O této noci, potichu, prosím...nech mě hořet
LET ME BURN!
Let your sparkling eyes watch the world from my arms
Let your flame dance with the wind of the night
LET ME BURN!
I can't wait for your touch, I can't wait for your heat
I can't think to see you and be not able to feel
NECH MĚ HOŘET!
Nech své rozzářené oči dívat se na svět z mého náručí
Nech svůj plamen tančit s větrem noci
NECH MĚ HOŘET!
Nemůžu se dočkat tvého doteku, nemůžu se dočkat na tvé teplo
Nemyslím, že tě uvidím a nejsem schopen cítit
LET ME... May it be
LET ME... A day far away
LET ME... How we can't say
LET ME... Oak will embrace in an
LET ME... Unending age
LET ME... Lady flame
LET ME... Again!
NECH MĚ...možná
NECH MĚ...den je daleko
NECH MĚ...jak to že to nemůžeme říct
NECH MĚ...dub obejme
NECH MĚ...nekonečný věk
NECH MĚ...paní plamenu
NECH MĚ...znovu
LET ME BURN!
Let me burn of your voice, let me burn, I've no choice
Let the sound of our flame surrounds all the vale
LET ME BURN!
I don't mind what tomorrow will bring to us
Until the end in the future, not a thought in the past
NECH MĚ HOŘET!
Nech mě hořet tvým hlasem, nech mě hořet, nemám na výběr
Nech zvuk svého ohně obklopit údolí
NECH MĚ HOŘET!
Nevadí mi, co nám zítřek donese
Až do konce budoucnosti tu není myšlenka na minulost

Text přidala satanyka

Text opravila snowflake333

Video přidala viking3

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

The Bivouac

Reklama

Vexillum texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.