Kecárna Playlisty
Reklama

The Queen and the Soldier - text, překlad

playlist Playlist
The soldier came knocking upon the queen's door
He said, "I am not fighting for you any more"
The queen knew she'd seen his face someplace before
And slowly she let him inside.
Voják přišel klepat na královniny dveře
Řekl, "Už pro tebe nebudu dál bojovat"
Královna věděla, že jeho tvář už někdě viděla
A pomalu ho pustila dovnitř
He said, "I've watched your palace up here on the hill
And I've wondered who's the woman for whom we all kill
But I am leaving tomorrow and you can do what you will
Only first I am asking you why."
Řekl, " Vídal jsem váš palác tady na kopci
A uvažoval jsem, kdo je ta žena, pro kterou my všichni zabíjíme
Ale zítra odcházím a vy můžete udělat co chcete
Ale prvně se vás ptám proč,"
Down in the long narrow hall he was led
Into her rooms with her tapestries red
And she never once took the crown from her head
She asked him there to sit down.
Dole v dlouhé úzké hale byl veden
do jejích komnat s rudými tapisériemi
A ani jednou nesundala korunu ze své hlavy
Řekla mu, ať se posadí
He said, "I see you now, and you are so very young
But I've seen more battles lost than I have battles won
And I've got this intuition, says it's all for your fun
And now will you tell me why?"
Řekl, " Vidím vás teď, a jste tak velmi mladá,
ale viděl jsem víc bitev prohraných, než bitev vyhraných
A mám ten pocit, který mi říká, že to vše je jen pro vaší zábavu
A řeknete mi teď, proč?"
The young queen, she fixed him with an arrogant eye
She said, "You won't understand, and you may as well not try"
But her face was a child's, and he thought she would cry
But she closed herself up like a fan.
Mladá královna, usadila ho arogantním pohledem
Řekla, "Tomu neporozumíš, a možná by ses ani neměl pokoušet."
Ale její obličej byl dětský, a on si myslel že by se mohla rozplakat
Ale ona se uzavřela, jako vějíř
And she said, "I've swallowed a secret burning thread
It cuts me inside, and often I've bled"
He laid his hand then on top of her head
And he bowed her down to the ground.
A ona řekla, "Spolkla jsem tajnou hořící nit
Řeže mě to zevnitř, a často krvácím"
Položil ruku na její temeno
A sklonil jí k zemi
"Tell me how hungry are you? How weak you must feel
As you are living here alone, and you are never revealed
But I won't march again on your battlefield"
And he took her to the window to see.
"Řekni jak jsi hladová? Jak slabě se musíš cítit
Když tu žiješ osamocená a nikdy se neukazuješ
Ale já už znova nepomašíruju na tvé bitevní pole"
A vzal jí k oknu, aby se podívala
And the sun, it was gold, though the sky, it was gray
And she wanted more than she ever could say
But she knew how it frightened her, and she turned away
And would not look at his face again.
A slunce bylo zlaté, ačkoliv nebe bylo šedé
A ona chtěla víc, než by kdy mohla říct
Ale věděla, jak jí to děsí, a otočila se
A už se znova nepodívala na jeho tvář
And he said, "I want to live as an honest man
To get all I deserve and to give all I can
And to love a young woman who I don't understand
Your highness, your ways are very strange."
A on řekl, "Chci žít jako čestný muž
Abych dostal vše, co si zasloužím a dal vše co mohu
A abych miloval mladou ženu, které neporozumím
Vaše Výsosti, vaše způsoby jsou velmi podivné."
But the crown, it had fallen, and she thought she would break
And she stood there, ashamed of the way her heart ached
She took him to the doorstep and she asked him to wait
She would only be a moment inside.
Ale koruna spadla a ona si myslela, že by se mohla zlomit
A stála zde, zahanbená způsobem, jakým její srdce bilo
Vzala ho na práh a řekla mu, ať počká
Bude jen moment uvnitř
Out in the distance her order was heard
And the soldier was killed, still waiting for her word
And while the queen went on strangeling in the solitude she preferred
The battle continued on
V dálce byl uposlechnut její rozkaz
A voják byl zabit, stále čekající na její slovo
A zatímco královna opět tak nějak osamotněla, tak jak to preferovala
Bitva pokračovala

Text přidala Queezle

Video přidala Queezle

Překlad přidala Queezle

Je zde něco špatně?
Reklama

Suzanne Vega

Reklama

Suzanne Vega texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.