Playlisty Kecárna
Reklama

Guaranteed - text, překlad

playlist Playlist
On bended knee is no way to be free
lifting up an empty cup I ask silently
that all my destinations will accept the one that's me
so I can breath
Na kolenou, není žádný způsob, jak být volný
pozdvihl jsem prázdný šálek, ptám se mlčky
, že všechny mé cíle bude akceptovat ten, který jsem já
takže mohu dýchat
Circles they grow and they swallow people whole
half their lives they say goodnight to wive's they'll never know
got a mind full of questions and a teacher in my soul
so it goes...
Kruhy, které rostou a polykají lidi celé,
polovinu jejich života říkali dobrou noc manželce, kterou nikdy nepoznají
mám mysl plnou otázek a učitele v mé duši
Tak to chodí ...
Don't come closer or I'll have to go
Holding me like gravity are places that pull
If ever there was someone to keep me at home
It would be you...
Nepřibližuj se nebo budu muset jít
Držíc jako gravitace, jsou místa, která táhnou,
jestliže tu někdy existoval někdo, kdo by mě udržel doma, byl(a) bys to ty...
Everyone I come across in cages they bought
they think of me and my wandering
but I'm never what they thought
got my indignation but I'm pure in all my thoughts
I'm alive...
Každý, na koho jsem narazil v klecích, které koupili,
přemýšlí o mně a mém putování
ale já jsem nikdy nebyl, to co si myslí
jsem rozhořčen, ale mám čisté všechny mé myšlenky
Já žiju ...
Wind in my hair, I feel part of everywhere
underneath my being is a road that disappeared
late at night I hear the trees
they're singing with the dead
overhead...
Vítr ve vlasech, cítím každou část
pod mým bytím je silnice, která zmizela
pozdě v noci slyším stromy
zpívají si s mrtvými
nad hlavou ...
Leave it to me as I find a way to be
consider me a satelite for ever orbiting
I knew all the rules but the rules did not know me
guaranteed...
Nechte to na mně, tak najdu způsob, jak být
považujte mě navěky za obíhající satelit
znal jsem všechna pravidla, ale pravidla neznala mě
zaručeně ...

Text přidala Marllene

Videa přidali vendelinek, soucot77

Překlad přidala Marllene

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Into The Wild

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.