Kecárna Playlisty
Reklama

A Storm to Come - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
There's a land I'll take you to,
A land where imagination rules
Existuje jedna země, vezmu tě
do země, kde vládne představivost
Take you away from here
Where angels fear to tread
Where wrong is right instead
Don't care what they say
Vezmu tě odtud
tam, kam se andělé bojí vstoupit
Kde je špatné naopak dobrým
Nestarej se o to, co říkají
A blazing starlight ahead
We are floating away
What they don't have is what we'll get -
A Land of Imagination
Planoucí světlo hvězd před námi
Vznášíme se pryč
Co nemají, je tím, co dostaneme -
Zem představivosti
Do you remember us, remember us at all -
Remember us at all...?
Where do you remember us, remember us at all -
Remember me at all...?
Vzpomínáš si na nás, vzpomínáš na nás trochu-
Vzpomínáš alespoň trochu...?
Kde na nás vzpomínáš, vzpomínáš na nás trochu-
Vzpomínáš na mě vůbec ...?
Winds of the world unite in grief
Black and heavy rain
Ordered to this very place in time
Sweep the withered leafs
Větry světa spojte se v žalu
Černé a silné déště
Vykázané na tomto místě v čase
Odstraňte uschlé listy
A storm to come
The storm is near
Join in or hide in fear
RakkaTakka RakkaTa
Bouře přijde
Bouře je blízko
Připoj se nebo se v strachu skryj
RakkaTakka RakkaTa
Mercy be with us and peace within,
Granted by the one who is and who was
And who eternally will be,
Our Lord and Savior Jesus Christ, Amen
Schovívavosti buď s námi a mír v nás,
Dána tím, kdo je a byl
a kdo bude věčně,
náším Pánem a Spasitelem Ježíšem Kristem, Amen
Winds of the world unite in grief
Black and heavy rain
Ordered to this very place in time
Sweep the withered leafs
Větry světa spojte se v žalu
Černé a silné déště
Vykázané na tomto místě v čase
Odstraňte uschlé listy
A storm to come
The storm is near
Join in or hide in fear
RakkaTakka RakkaTa
Bouře přijde
Bouře je blízko
Připoj se nebo se v strachu skryj
RakkaTakka RakkaTa
Lord, grant us your unquestioning mercy
Lord, look upon us with your eternal grace
Yea, though I walk through the valley of the shadow of Death,
I will fear no evil for thou art with me.
Thy rod and thy staff comfort me.
Pane, dej nám svou bezvýhradnou shovívavostí
Pane, shlédni na nás se svou věčnou milostí
Ano, i když půjdu roklí šeré smrti
nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.
Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
And it is written by the Prophet Jesaja:
Behold, I will send a messenger, John,
To prepare the way of the Lord.
A tak je psáno u proroka Izajáše:
Hle, pošlu svého služebníka, Jana,
aby připravil cestu Páně.
We come from dust,
We return to dust.
John Gynt, rest in peace
Vzešli jsme z prachu,
V prach se obrátíme.
Johne Gynte, odpočívej v pokoji
In Nomine Patre et Filii
Et Spiritus Sancti, Amen.
Ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého, Amen.
Staring into this deep black pit
In his hand a pile of dust
Not understanding it
One loving look, the last
Zíral do hluboké temné jámy
V ruce hromádka prachu
Bez porozumění
Jeden milující pohled, poslední
My father was a gambler
And we were his final bet
Once he put his cards on the table
Our destiny was met
Můj otec byl gambler
A my byli jeho poslední sázka
Když dal své karty na stůl,
Náš osud se naplnil
Father where’re you going now
Why did you gamble our luck away
No love for us, for me
Too easy to betray?
Otče, kam to jdete
Proč jste prohrál naše štěstí
Bez lásky pro nás, pro mě
Snadné je zradit?
Soon he will go his own way
Deal the cards of his own play
Father, thank you for Nothing!
John Gynt rest in peace!
Brzy půjde svou vlastní cestou
Rozdat karty své vlastní hry
Otče, děkuji za nic!
Johne Gynte, odpočívej v pokoji!
Winds of the world unite in grief
Black and heavy rain
Ordered to this very place in time
Větry světa spojte se v žalu
Černé a silné déště
Vykázané na tomto místě v čase
A storm to come
The storm is near
Come along or run in fear
RakkaTakka RakkaTa
Bouře přijde
Bouře je blízko
Připoj se nebo se v strachu skryj
RakkaTakka RakkaTa
Please mother what’s going on
They’re supposed to be our friends
Why don’t they help us
Instead they kick us out
Prosím, matko, co se děje
Oni měli být našimi přáteli
Proč nám nepomohou
Místo toho nás vyhání
Justice rules from above
No money no love
It is as simple as that
Just do not look back
Spravedlnost vládne shora
Žádné peníze, žádná lásky
Tak je to snadné
Jen se neohlížej
Building a fortress around my heart
With friends of my own creation
Never will betrayal form part
In my demon nation
Stavím pevnost kolem svého srdce
S přáteli, které jsem si vytvořil
Nikdy se nedočkám zrady od
svého démonského národa
Everything I will endure
Suffer without lamentation
Humility will be my cure
I will not plead
I will not question
Vše vydržím
Budu trpět bez nářku
Pokora mi bude lékem
Nebudu prosit
Nebudu zpochybňovat
For my son
Just for him
From now on every year
Eternal winters long
Pro svého syna
Jen pro něj
Od této chvíle každý rok
Nekonečně dlouhé zimy
Like a word
Like a breeze
Like a song
Jako slovo
Jako vánek
Jako píseň
Mother? Mother! Matko? Matko!
Winds of the world rejoice
Black and heavy rain
Ordered to this very place in time
Větry světa plesejte
Černý a silný déšti
Vykazaný v toto místo času
A storm to come
The storm is here
Come along or run in fear
Bouře přijde
Bouře je zde
Pojď se mnou, nebo v strachu uteč
The elementary force
Ruthless, unafraid
We are the rulers of the world
Elementární síla
Nemilosrdný, nebojácný
My jsme vládci světa
A storm to come
The storm is here
Come along or run in fear
Bouře přijde
Bouře je zde
Pojď se mnou, nebo v strachu uteč
So I spread my wings out wide
Over mountain‘s ridge the storm I ride
Dragons, demons, faithful friends
Know them at my side
Tak roztáhnu křídla do šíře
Přes hřebeny hor letím na bouři
Draci, démoni, věrní přátelé
Jsa na mé straně
Thus I make the world my subject
Ruthless, unafraid
And I play for my own sake
The very game which I create
Tak jsem učinil svět svým předmětem
Nemilosrdný, nebojácný
A tak pro sebe hraji
tu hru, již jsem vytvořit
I know you and your games
Yet I accept but rules to my aims
Znám tebe i tvé hry
I tak souhlasím; však s pravidly k cílům mým
And so I spread my wings out wide
Over mountain‘s ridge the storm I ride
Dragons, demons, faithful friends
Know and trust them at my side
I subject the world to my rule
Ruthless and unafraid
And I play for my own sake
The very game which I create
A tak roztáhnu křídla do šíře
Přes hřebeny hor letím na bouři
Draci, démoni, věrní přátelé
Je znám a jim věřím jsou na mé straně
Podrobil jsem svět své vládě
Nemilosrdný a nebojácný
A tak pro sebe hraji
tu hru, již jsem vytvořit
I know you, I know your games
I accept but rules to my aims
Znám tebe, znám tvé hry
souhlasím; však s pravidly k cílům mým
This is how I make the world my claim Takto jsem učinil svět svým nárokem

Text přidala tarantule1

Text opravil balthazar

Video přidala tarantule1

Překlad přidal balthazar

Překlad opravil balthazar

Je zde něco špatně?
Reklama

Break the Silence

Reklama

Van Canto texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.