Playlisty Kecárna
Reklama

Donnie Brasco - text, překlad

playlist Playlist
I promise you from this moment on I will strive
To be the one thing you hate, but will love unconditionally
I wish you happiness in hell
Od tohoto okamžiku ti slibuji, že budu usilovat
O to stát se jedinou věcí, již nenávidíš, ale bezpodmínečně miluješ
Přeji ti v pekle štěstí
This song's for you
All of you who said they'll fade out
Then you turn around and say that you're proud
Run home and tell everyone you know we know you're fake
Tahle píseň je pro tebe
Všichni, kdo jste řekli, že zeslábnou
A potom se otočili a řekli, že jste pyšní
Utíkejte domů a všem řekněte, že víte, že víme, jak jste falešní
There are no turning back the hands, your words have been heard by all
You said all you had to say, so with that said, pick it up, go
Není žádného návratu, vaše slova všichni slyšeli
Řekli jste vše, co jste říct museli, tak s tím, co bylo řečeno, posbírejte si to, jděte
You have to run faster than that, 'cause it's kill or be killed
And you're all out of gas
I've said this once and I'll say it again
You go in alive, you come out dead
And it's your best friend that does it
Musíš běžet rychleji, protože platí zabij nebo budeš zabit
A tobě došel benzín
Řekl jsem to jednou a řeknu to znovu
Vejdeš živý, vyjdeš mrtvý
A jsou to tví přátelé, kdo to udělá
Respect is everything, if you're willing to lose your life for it
You only get one chance to be someone
Úcta je vše, jestli jsi ochotný pro ni ztratit život
Dostaneš jednu šanci, aby jsi se někým stal
With all I have, I'll scream so that you may hear and wake trembling
And you won't know if you are alive, but you will wish you're dead
Sacrifice yourself, condemned to waking on a bed of blades
With every drop of blood that falls from you, I'll cry
Condemned to waiting for a better day
Where every road you take leads you further from the sky
Se vším, co mám, zakřičím, aby jste mě slyšeli a otřesení se probudili
A nebudete vědět, jestli jste naživu, ale budete si přát, aby jste byli mrtví
Obětujte sami sebe, odsouzení k bdění na posteli z nožů
S každou kapkou krve, která z vás skape, budu brečet
Odsouzen k čekání na lepší dny
Kde každá cesta, na níž se vydáte, vede dále od nebes
Respect is everything
Are you willing to die to get the chance
To become the one thing that everyone wants to be
But very few will get to see
Úcta je vše
Jsi ochotný zemřít, aby jsi dostal šanci
Stát se jedinou věcí, kterou chce každý být
Ale jen málo ji kdy spatří
And when it's all said and done and everyone is gone
You'll be left with a life that's worthless
A když je vše řečeno a odčiněno a všichni budou pryč
Zůstaneš se životem, který je bezcenný
This isn't over yet
It's just beginning
This isn't over yet
It's just beginning
Tohle ještě není konec
Je to jen začátek
Tohle ještě není konec
Je to jen začátek

Text přidal hormon

Text opravil Pennywise

Video přidal hormon

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The World Is Ours

Reklama

Upon A Burning Body texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.