Playlisty Kecárna
Reklama

Dreamcrusher - text, překlad

playlist Playlist
Come; follow your soul, onto hope
Heed not the words others throw
For the heart is the strongest of all
Only fear can defeat what is right
And you can’t let it swallow your mind
Poď; nasleduj svoju dušu, na nádej
Dbaj, nie slová, ktoré ostatní metú
Pre srdce je najsilnejšia zo všetkých
Len strach môže poraziť, čo je správne
A ty mu nemôžeš dovoliť pohltiť tvoju myseľ
But I don’t want to feel that we’ve wasted our lives
When we’re holding our hearts in our hands
And the terror it looms in our sights
Ale ja nechcem mať pocit, že sme premrhali svoje životy
Keď držíme naše srdcia v našich rukách
A hrôza to črtá do nášho zraku
Tomorrow this fight will tear us from the sky
To follow the path to the rest of our lives
Someday we’ll find the truth of what’s been said
Find a way to reconcile the lies we’re fed
Zajtra nás tento boj strhne z nebies
Aby sme nasledovali cestu k odpočinku našich životov
Jedného dňa nájdeme pravdu o tom, čo bolo povedané
Nájdeme spôsob ako zlúčiť klamstvá, ktorými sme kŕmení
This fight is noble, can't afford our freedom
Not like the ones who can't admit what we all know
Tento boj je ušľachtilý, nemôže si dovoliť našu slobodu
Nie ako tí, ktorí nemôžu pripustiť, čo všetci vieme
For the fallen must arise, a phoenix from the fire
Carried on the wind, this new crusade begins
Pre padlých musí povstať, fénix z ohňa
Nesený na vetre, táto nová krížová výprava začína
No more chains, I refuse to play the games, never kneel again
To words others say, when they tell us how to be, find the strength to break the lines of fate
Už žiadne reťaze, odmietam hrať hry, už nikdy nekľačať
Pred slovami, ktoré ostatní hovoria, keď nám hovoria akí máme byť, nájdi silu rozbiť údely osudu
Can you feel it lurking deep within
I can feel it, striving to begin
Can you feel it something has to give
I can feel it rising up again
Cítiš to číhať hlboko vnútri
Cítim to, snaží sa začať
Cítiš niečo to musí prinášať
Cítim to opäť povstávať
Go on have your share,
No one can stand in your way
Who said nothing’s fair,
I say now’s the time to take
Pokračuj, maj svoj podiel
Nikto ti nemôže stáť v ceste
Kto povedal, že nič nie je fér,
Ja hovorím, teraz je čas brať
When the dust settles, the silence brings relief
From all the constant cries of entitlement and greed
Keď sa prach usadí, ticho prináša úľavu
Zo všetkých neustálych výkrikov nároku a chamtivosti
Can you dare to stand apart, and finish what you start
United on the path, rise up and resist
Odvážiš sa byť odlišný, a dokončiť čo si začal
Zjednotený na ceste, povstaň a vzdoruj
Through bone and ash, I see the light in the eyes, broken inside, Dreamcrusher
We won't go, with the dead, all we know, never said
Skrz kosti a popol, vidím svetlo v očiach, vnútri zlomený, Drvič snov
Nepôjdeme, so smrťou, všetko čo vieme, nikdy nepovedal
Kill the noise, raise your voice Zabi hluk, zvýš svoj hlas
Can you feel it lurking deep within
I can feel it, striving to begin
Can you feel it something has to give
I can feel it rising up again
Cítiš to číhať hlboko vnútri
Cítim to, snaží sa začať
Cítiš niečo to musí prinášať
Cítim to opäť povstávať
Go on have your share,
No one can stand in your way
Who said nothing’s fair,
I say now’s the time to take
Pokračuj, maj svoj podiel
Nikto ti nemôže stáť v ceste
Kto povedal, že nič nie je fér,
Ja hovorím, teraz je čas brať
Go on have your share,
No one can stand in your way
Who said nothing’s fair,
I say now’s the time to take
Pokračuj, maj svoj podiel
Nikto ti nemôže stáť v ceste
Kto povedal, že nič nie je fér,
Ja hovorím, teraz je čas brať
This world is a Dreamcrusher Tento svet je Drvič snov

Text přidal Highlander

Text opravil Efai

Videa přidal Efai

Překlad přidal Efai

Překlad opravil Efai

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Time Stands Still

Reklama

Unleash the Archers texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.