Playlisty Akce
Reklama

Betrayer of the Code (Album version) - text, překlad

playlist Playlist
God damned usBůh nás zatratil.
My voice uncovers, reveals your hidden secrets
My songs, they spellbind and brainwash feeble minds
On and on I traveled lonesome roads
In the savage garden of our world
But what am I, where do I come from?
Little did I ever know…
Můj hlas odkrývá, odhaluje tvá skrytá tajemství
Mé písně, čarují a vymývají mozek mdlým myslím
Dál a dál jsem cestoval osamělými cestami
V divoké zahradě našeho světa
Ale co jsem já, odkud jsem přišel?
Zjistím někdy to málo? ...
This is the end of everything
(the end of everything)
This is the end of all you know
(this is the end of all you know)
Toto je konec všeho
(konec všeho)
To je konec všeho, co znáte
(to je konec všeho, co znáte)
BY THE DARK HEARTS OF MY KIND
BY THE FIRE IN MY MIND
FORSAKEN, I’LL NEVER BE
I AM TO LIVE TO THE END OF THE WORLD
AND I DON’T EVEN KNOW WHAT I AM
TEMNÝMI SRDCEMI SVÉHO DRUHU
OHNĚM V MÉ MYSLY
OPUŠTĚN, NEBUDU NIKDY
MÁM ŽÍT DO KONCE SVĚTA
A DOKONCE ANI NEVÍM CO JSEM
Dream after dream portrayed twins in terror
Their emerald eyes and flaming hair
One of them was blind
The other walked forever silenced
My queen forever I’ll be a slave to you
We’ll never be dead to the world again
Sen za snem vyobrazil dvojčata v děsu
Jejich smaragdové oči a planoucí vlasy
Jeden z nich byl slepý
Druhý kráčel navždy umlčen
Má královno navždy budu ti otrokem
Nikdy už znovu nebudeme pro svět mrtví
Bane of the fallen king, victim of her change of heart
Burning fledglings everywhere and the end of men’s brutality
Blood tears they cry
As they combust in flames
She must be kept
Even though it was all her doing
Enforcing balance in act of lunacy
Now she stands with me (She stands with me)
Empower me with your blood
Zhouba padlého krále, oběť její změny srdce
Hořící mláďata všude a konec lidské
brutality
Krvavé slzy roní
Jak hoří v plamenech
Musí být držena
Jakož to všechno byly její skutky
Vynucování rovnováhy v aktu šílenství
Teď stojí se mnou (Stojí se mnou)
Posil mě svou krvi
“Be my angels in a new world order”
The divine offer we declined
A primal force of vengeance; The Queen's Fall
And the speechless one saved us all
She fed on the mind and heart of the damned
"Buďte moji andělé v novém světovém řádu"
Boží nabídku jsme odmítli
Základní síla odplaty; královnin pád
A nemluvící nás všechny zachránil
Ona hoduje na mysli a srdci zatracených

Text přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Pandora's Box - The Ultimate Hell Frost Collection

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.