Playlisty Kecárna
Reklama

Cries Of The Past - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It happened all so fast, heavy with sleep, my eyes closed...
The next thing I remember was crawling out from the car,
And seeing you lying there
Holding your head, kissing you for the last time
The taste of blood on my lips...
Your clothes torn apart, perfumed with gas
It seems like it was yesterday when the rain poured down
I can still hear your screams as if it was happening all over again
Všechno se to stalo tak rychle, těžké spánkem, mé oči se zavřely...
Další věc co si pamatuji je, jak jsem se plazil z auta,
A viděl tě tam ležet
Držíc tvou hlavu, políbil jsem tě naposled
Chuť krve na mých rtech...
Tvé oblečení roztrháno, bylo cítit po benzínu
Zdá se mi jako by to bylo včera, když déšť stékal dolů
Stále slyším tvé výkřiky, jako by se to dělo stále dokola
Saturday, December 4th:
That night would become a grave,
That would crush my heart
Joy and laughter exchanged for grief, and silence.
Searching for so long to find you,
And the moment I did, you were ripped from me...
Laying here on this empty shelf never to be read again
In these pages lies every memory of you
The wind blew your heart over my eyes,
And I slept for days praying not to awake,
But these dreams can only last so long.
Facing the day looking through these tears
I'll always look back and remember that night...
(... ? ...)
Sobota, 4. Prosinec:
Ta noc by se stala hrobem,
Který rozdrtí mé srdce
Radost a smích byli vyměněny za zármutek a ticho.
Hledal jsem tak dlouho, než jsem tě našel,
A v té chvíli, jsi ode mě byla odtržena...
Ležící zde na a prázdné polici, už nikdy nebudeš přečtena
Na těchto stránkách je každá vzpomínka na tebe
Vítr foukl tvé srdce mě do očí,
A já spal několik dnů, modlíc se, abych se neprobudil,
Ale tyhle sny mohly trvat dlouho.
Postavit se těm dnům, dívat se skrz slzy
Věčně se budu dívat zpět a vzpomínat na tu noc..
(... ? ...)
Looking over that casket, seeing your face..
Times of past rushing by..
Touching your cold hand, wishing it would touch me back
You look so pretty lying there, just like the first day we met
Dívám se do rakve, vidím tvůj obličej..
Minulost se míhá kolem..
Dotknu se tvé chladné ruky, přeji si aby ses mě dotkla nazpět
Vypadáš tak krásně, jak tu tak ležíš, přesně jako v ten první den, co jsme se setkali
It feels so real; like old times, but it's nothing, it's nothing... Zdá se to tak skutečné; jako za starých časů, ale už to není, už to není...
I can taste the stale air on my tongue.
And death lights up the sky.
Hope finds itself it and it ends, stopping at my thoughts
Pictures of you help bring back the tears
Cítím zatuchlý vzduch na jazyku.
A smrt prozáří oblohu.
Naděje se objeví a zase zmizí, zastaví mé myšlenky
Obrazy tebe přináší další slzy
Walking in the present, but living in the past
How much longer will I embrace sorrow?
Ocitám se v přítomnosti, ale žiji v minulosti
Jak dlouho budu zahrnut smutkem?
From the moment that you entered my life
My whole outlook on love would change
Od té chvíle co jsi mi vstoupila do života
Celý můj pohled na lásku se změnil
You brought out a happiness I didn't even know I had,
And now you've gone, leaving without a goodbye...
Přinesla jsi štěstí, o kterém jsem ani nevěděl, že mám,
A nyní jsi pryč, odešla jsi bez rozloučení..
THAT GLASS HEART THAT RESTED IN MY CHEST HAS FALLEN AND SHATTERED TOHLE SKLENĚNÉ SRDCE, JEŽ LEŽÍ V MÉ HRUDI SPADLO A ROZTŘÍŠTILO SE
Here on, Lord, is the remains of a broken heart
For I have faith you can give me joy and life again
Tady, Bože, jsou zbytky z mého srdce
Protože mám víru, můžeš mi vrátit radost a život
Death has fallen, but love covers me
Heaven is now home to my angel of love
Smrt sem vpadla, ale láska mě kryje
Nebe je nyní domovem mého anděla lásky

Text přidal scream2

Video přidala hobelka

Překlad přidala Valse

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Anthology: 1999–2013

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.