Playlisty Akce
Reklama

We Don't Die - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

We ain't underground by accident
There's only a select few that can handle this
Freak shit
Apparition of a poltergeist
Blessed with a heart
But is cold as ice and broken twice
Now I walk with an axe
Dressed in all jet black with contacts
Straight maniac
Warlock, Samhain and Salem's Lot
Sand through the hour glass ticking of the clock
Nejsme underground jen náhodou
Existuje jen několik vybraných kteří dokážou tuhle hrůznou sr*čku zvládnout
Zjevení Poltergeista
posedlý srdcem
ale je ledové jako led a na dvakrát zlomené
A ted jdu se sekerou
Oblečen celý v černém s čočkami
Přesný maniak
Warlock,Samhain a Salem Lot
Písek skrz přesýpací hodiny
If you don't know by now it's too late
We the most serious thing on the market since date rape
We the dead
We don't explain or feel pain, beserko
Keep it underground to maintain
Bitch you better checknuts
I'm doing voodoo in 66 in 6 months
Ridin' in a digged out hearse with gold spokes
Puffin' on 2 ton blunt with dead folks and it's like that
Pokud nevíš už ted je příliš pozdě
My jsme nejzávaznější věc na trhu od dob znásilnění na schůzi
Jsme mrtví
Nepopisujeme nebo necítíme bolest
Zachovej underground
K*rva měl by ses připravit
Dělám voodoo v 66 šest měsíců
Projet vyprahlé pohřebiště se zlatými paprsky
Hulit dvou tunový blunt s mrtvolami a tak dále
[refrén:]
Axe Murderers, we don't die
Serial Killers, we don't die
Freaks of the Night, we don't die
We get high, we don't die
(Refrén)
Vrahové se sekerou,nezemřem
Sérioví vrazi,nezemřem
Zrůdy noci,nezemřem
Zhulíme se,nezemřem
Coming up outta the ground
From the underground tunnel I dug
To keep away from the mainstream lover
Just want somebody to move and get hurt
Got your hole dug deep in the dirt
Can't hurt?
With you bitch motherfuckers makin' love to the press?
With a bitch name tatted on your chest
Me and motherfucking' madrox, hauntin' the joint
Bringin' death to the people that don't get the point
We don't die
Přicházím z hlubin
Z podzemního tunelu který jsem vykopal
Abych držel dál mainstream milence
Jen chci někoho přemístit a ublížit mu
Prokopat díru ještě hlouběji do země
Nemůžu ubližovat?
S tebou k*rvo vytvářet lásku k tisku?
S vytetovaným jménem té č*bky na tvém hrudníku
Já a zk*rvenej Madrox hulíme jointy
Přinášíme smrt lidem bez žádné pointy
Nezemřem
Uh huh, we unreal
Just like a seven dollar bill
Voice my opinion regardless on how you feel
Freak shit
It ain't about being rich
It's about juggalos and runnin' with lunatics
As long as y'all rock this we won't quit
We do it all for y'all, I mean that shit
Everyone of y'all means everything to me
We bleed for y'all, that's why we call it the family
Uh huh,Jsme nereální
Jako sedmi dollarovka
Vyslovím můj názor bez ohledu jak se cítíš
Zrůdný shit
Není to o tom být boháč
Je to o juggalos a běhu se šílenci
Tak dlouho jak vy paříte to nezastavíme
Všechno děláme pro vás,myslím tuhle sr*čku
Všechno pro vás znamená všechno pro mě
Krvácíme pro vás,proto tomu říkáme rodina
[refrén] (Refrén)
It's hard to explain the element my
Self inflicted pain
Were not positive, and upliftin'
Fuck you, walk a mile in our shoes
Experience hard times and payin' helly dues
Freak shit
What I live what I breath
Cast out Mutant X like his disease
Still they try to ban our sound
Cause supposedly it would be resurrecting
The dead from under hollow ground
Je těžké popsat můj element
Sama sobě způsobená bolest
Nejsme pozitivní a pozdviženi
Jdi do pr*ele,projdi míle v našich botách
Zážitek těžkých časů a placení zatracených dluhů
Strašná sr*čka
Co žiju co dýchám
Vyřadit mutant x jako jeho nemoc
Pořád chtějí zakázat náš hlas
Protože by údajně vzkřísil mrtvolu pod zemí
You in the dead zone, 10 points for us
You smellin' cigarette smokes right before your lungs bust
Plus, you can't trust him
But I can bust him in half
And sit back and laugh at all the shit I did
Can you do that?
Could you school that?
Better yet, I'm a wigged out serial killer
Type war death
Freakshow, different from the rest
But I, love it though
Put you to the test

Jsi v mrtvé zoně ,10 bodů pro nás
Cítíš kouř z cigaret předtím než ti prasknou plíce
Plus,nemůžeš mu věřit
Ale já ho můžu přepůlit vejpůl
A sednout si zpět a smát se všem těm sr*čkám co jsem spáchal
Dokážeš to?
Dokázal bys to učit?
Ještě lepší,jsem zničený sériový vrah
Typ smrti za války
Zrůdná show,odlišná od odpočinku
Ale já to miluji
Provedu tě testem
[Chorus x4]

Text přidala smajdazmbice

Video přidala smajdazmbice

Překlad přidala bjeeetka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Freek show

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.