Kecárna Playlisty
Reklama

Sign of the Storm - text, překlad

playlist Playlist
The world is awaiting
anticipating tragedy
Cynical spirits,
try to spoil our legacy
Svět očekává
Očekávanou tragédii
Cyničtí duchové
Se snaží zkazit naše dědictví
We'll trample the dead
with ten legions of men
Only the true will survive
There'll be no retreat,
all false souls we'll defeat
Our call to honour won't die
Podupeme mrtvé
Deseti legiemi mužů
Jenom pravda přežije
Nebude žádný ústup
Všechny falešné duše porazíme
Naše volání po poctě nezemře
Beware! Pozor!
Sign of the Storm!
Our time's at hand! Blood on your sword (All Hail!)
Znamení bouře!
Náš čas v rukách! Krev na tvém meči (Vší sláva!)
Sign of the storm,
the siege begins, victory is now
You've got blood
on your hands!
Znamení bouře
Obléhání začíná, vítězství je teď
Máš krev
Na rukách
Crowds of fools watching
For a flicker of weakness
in our eyes
But oh, how they'll crumble
When they hear our battle cry
Davy bláznů sledují
Záblesk slabosti
V našich očích
Ale oh, jak se rozpadnou
Když slyší náš bojový pokřik
Do be afraid! Nebojte!
The warriors now gather,
from all corners of the world
One mission unites them,
we now invoke the gods of war!
Válečníci se shromažďují
Ze všech koutů světa
Jedna mise je spojuje
Dovoláváme se bohů války!
After the slaughter, we gaze
upon the blood soaked field
No pity or sorrow, the choice
they made was all to real
Po porážce se díváme
Na krví nasáklou půdu
Žádná škoda nebo smutek, volba
Kterou udělali, byla moc pravá
The World is watching,
now to mourn this tragedy
The cynical spirits once again
begin their scheme
Svět sleduje
Teď truchlí pro tuto tragédii
Cyničtí duchové znovu
Začínají své schéma
Forever we will fight together
Brothers hold your torches high
Warriors of Albion!
Navěky budeme společně bojovat
Bratři drží své pochodně výš
Bojovníci Albionu!

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

The Isle of Hydra

Reklama

Twisted Tower Dire texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.