Kecárna Playlisty
Reklama

Absolution Day - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
The stage is set
A courtroom where I stand shackled in chains
No defense to fight the charges
brought against my name
Guilty on all counts
And the penalty is death
Jeviště je připraveno,
jsem spoután řetězy u soudu.
Není obrany vůči obviněním
vzneseným proti mně.
Jsem shledán vinným ve všech bodech
A rozsudek zní: Smrt!
I cannot say a word
because I have no words to say
For I deserve the final judgment
brought on me today
Guilty on all counts
And the penalty is death
Nezmůžu se ani na slovo
neboť nemám co říct
Protože si zasloužím ten trest
vůči mně dnes vyřknutý.
Jsem shledán vinným ve všech bodech
A rozsudek zní: Smrt!
"Wait! No more!"
Suddenly another takes the stand
My Advocate
To plead my case, a perfect, blameless man
"Stop! To by stačilo!"
Najednou se vzpřimuje někdo další
Můj obhájce
Muž bez chyby a bez viny bude hájit můj případ
"I will take his penalty
(I'll pay his price)
Place the judgment all on me
(Not guilty)
And let him go free"
"Vezmu na sebe ten trest
(To já zaplatím)
Vrhněte na mě veškerá obvinění
(Ač nejsem vinen)
Ale jeho nechte jít!"
Bound in chains
I owed a debt that I could not pay
Standing guilty in every way
When grace and mercy brought absolution
Adonai, I raise my hands to the sky in praise
For you have taken my sin away
Behold, today is my absolution day
Spoutaný
jsem dlužil víc než jsem mohl splatit
Byl jsem vinen v každém směru.
Ale jeho milost a slitování mi přinesly zproštění viny
Adonaji, zvedám ruce k obloze ve chvále
Neb ty jsi ze mě smyl hřích.
Pohleďte, dnes je pro mě Den zproštění vin
Only the death of the One
could make the sacrifice complete
The Lam has sprinkled His own blood
upon the mercy seat
Absolution day
Burn the stain of sin away
Jenom smrt Jednoho
mohla ucelit oběť
Beránek prolil svou vlastní krev
na Křesle milosti
V Den rozhřešení
Vypálil skvrnu hříchu.
"By my blood
All you heavy laden, enter in
I'll give you rest
So lay your burden down and start again
"Skrze mou krev
vy všichni obtíženi břemeny projděte dovnitř
Dám vám pokoj
Tak odhoďte svá břemena a začněte znova
I've already paid your price
(I've paid your price)
And built a bridge from death to life
To eternal life"
Protože já už jsem za vás zaplatil
(Už jsem zaplatil)
A postavil jsem most od smrti k životu
K věčnému životu"
Bound in chains
I owed a debt that I could not pay
Standing guilty in every way
When grace and mercy brought absolution
Adonai, I raise my hands to the sky in praise
For you have taken my sin away
Behold, today is my absolution day
Spoutaný
jsem dlužil víc než jsem mohl zaplatit
Byl jsem vinen v každém směru.
Ale jeho milost a slitování mi přinesly rozhřešení
Adonaji, zvedám ruce k obloze ve chvále
Neb ty jsi ze mě smyl hřích.
Pohleďte, dnes je pro mě Den rozhřešení
No priest can say I'm worthy
No sacraments or holy laws
can take my sin away
No church can wash my spirit clean
For the scarlet stain that paints my soul to sleep
Runs way too deep
Žádný kněz nemá právo mně říct "Zasluhuješ tu odměnu"
Žádné svaté úmluvy nebo zákony
ze mě nemůžou smýt hřích
Žádná církev nemůže očistit mého ducha
Protože ta šarlatová skvrna která uspává mou duši
Je usazená moc hluboko
[Solo] [Solo]
Není svěcené vody
která by mě očistila v očích Boha
Úžasného "Jsem který jsem"
Ale on učinil opatření
Pozvedne mě a omyje v krvi
beránka bez poskvrny
No blessed holy water
Can sanctify me in the eyes of God
The great I AM
But He has made provision
To lift me up and wash me in the blood
Of the spotless Lamb
Neboť jen Kristus je hoden
zaplatit cenu za propuštění všech hříšníků
dokonce i za mne
Když žádná námaha nestačí a snahy jsou marné
Uvědomím si, že pouze víra samotná je klíčem
Zproštěním viny pro všechny
For Christ alone is worthy
To pay the price to set all sinners free
For even me
When all works fall short and efforts fail
I realize that faith alone's the key
Absolution for all who believe
Spoutaný
jsem dlužil víc než jsem mohl splatit
Byl jsem vinen v každém směru.
Ale jeho milost a slitování mi přinesly zproštění viny
Adonaji, zvedám ruce k obloze ve chvále
Neb ty jsi ze mě smyl hřích.
Pohleďte, dnes je pro mě Den zproštění vin
Bound in chains
I owed a debt that I could not pay
Standing guilty in every way
When grace and mercy brought absolution
Adonai, I raise my hands to the sky in praise
For you have taken my sin away
Behold, today is my absolution day

Text přidal Chlebicek

Text opravil mara5a

Video přidal Chlebicek

Překlad přidal mara5a

Překlad opravil Martas1

Je zde něco špatně?
Reklama

Mirror of Souls

Reklama

Theocracy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.