Playlisty Akce
Reklama

Wait For You - text, překlad

playlist Playlist
I ascend to you through time and space
I transcend beyond this silent place
I will meet you on the astral plane
Where your love will bring me life again
Stoupám k tobě skrze čas a prostor
Přemísťuji se za hranice tohoto tichého místa
Setkám se s tebou v astrální rovině
Kde mi tvá láska znovu dá život
I Osiris, God and star
I, the seed of Ahtum Rah
Call to me I can’t resist
My beloved Isis
Já Osiris, Bůh a hvězda
Já, semeno Atum-Ra
Zavolej na mě, nedokážu odolat
Mé milované Isis
Prophecy, assign in view
Destiny aligns the truth
Helical and rising through
I will wait
Proroctví umísti na dohled
Osud přiřadí pravdu
Spirálovitý a stoupající skrz
Budu čekat
For you I built the stars on earth
Soon the realms of Death reverse
Until then my aim is true
I will wait for you
Pro tebe jsem vytvořil hvězdy na zemi
Brzy se říše Smrti obrátí
Do té doby můj cíl platí
Budu na tebe čekat
Yeah, for you Jo, na tebe
Some would desecrate this sacred place
Dare to look upon my golden face
Those whose eyes profane this holy text
Never hear the silent wings of Death
Někteří by znesvětili toto posvátné místo
Odvažují se pohlédnout na mou zlatou tvář
Ti, jejichž oči znevažují tento svatý text
Nikdy neslyší tichá křídla Smrti
Still my legacy exists
This colossal edifice
Thirty million tons of stone
To project my soul
Můj odkaz stále existuje
Tato kolosální stavba
Třicet milionů tun kamene
K vykreslení mé duše
Deep within this sacred tomb
Centuries inside the womb
Wrapped in my palatial room
I will wait
Hluboko v této posvátné hrobce
Po staletí uvnitř lůna
Zabalený, ve své luxusní místnosti
Budu čekat
For you and I the golden few
Labyrinth between the two
‘Till my faith can lead me through
I will wait for
Protože ty a já, zlatý pár
Labyrint mezi dvěma světy
Dokud mě má víra neprovede skrz
Budu čekat dál
You and I will reconcile
Cross the wide celestial Nile
Constellation counterparts
Correlation of the hearts
Ty a já se sladíme
Napříč přes široký božský Nil
Protilehlá souhvězdí
Souvztažnost srdcí
I will wait for you Budu na tebe čekat
Baby
I’m waiting for you now
Zlato
Teď na tebe čekám
I’m waiting
Waiting for your love
Čekám
Čekám na tvou lásku
I will wait Budu čekat
All accord to this design
For the night the stars align
From the opening of my mouth
To the seed inside you
Všichni souhlasí s tímto plánem
Na noc se hvězdy vyrovnávají
Od otevření mých úst
Po zárodek uvnitř tebe
Ahtum moves a setting sun
When the day God Rah is done
Watching from the dead I rule
I will wait
Atum pohybuje zapadajícím sluncem
Když den Boha Ra končí
Pozoruji to od mrtvých, kterým vládnu
Budu čekat
For you among the stars behold
Secrets deep within the scrolls
‘Till the ritual is through
I will wait for
Protože ty mezi hvězdami vidíš
Hluboké tajemství uvnitř svitků
Dokud není rituál dokončen
Budu čekat dál
Life and death are brittle tools
Just a veil we’re passing through
Nothing fades this love so true
I will wait
Život a smrt jsou křehké nástroje
Jen závoj, kterým procházíme
Nic neoslabí tuto lásku, tak opravdovou
Budu čekat
For you know I’m prepared to do
All the gods command me to
Any fate they put me through
I will wait for you
Protože ty víš, že jsem připraven to udělat
Všichni bohové mi k tomu dávají povel
Vystavují mě jakémukoliv osudu
Budu na tebe čekat
Wait for you
I will love
Čekat na tebe
Budu milovat

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Name Of The Rose

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.