Playlisty Akce
Reklama

The Robe - text, překlad

playlist Playlist
Go north through the deserts of fire
To the mountains of the moon
Then east to the canyons of ice
To the edge of the known world
There you'll find
What you're looking for
Jděte na sever přes ohnivé pouště
Až do měsíčních hor
Pak na východ do ledových kaňonů
Až na okraj známého světa
Tam najdete to
Co hledáte
Robe Roucho
Somewhere in time, concealed and sacred
There is a place where gods embrace
To step inside, no man has entered
It lies, in state, the prize
Awaiting a destiny
That's not in our hands
Still if it's meant to be
Někde v době, skryté a posvátné
Je místo, kde se přijímají bohové
Aby vkročili dovnitř, kam žádný člověk nevstoupil
To místo je ve formě ceny
Očekáváme osud
Co není v našich rukách
Přesto, pokud to takhle má být
On and on we dream as one
Knowing that the day will come
Searching on the edge of time and
Space for the Robe
To that place we travel on
Northern lights to midnight sun
Drawn toward the final resting
Place of the Robe
Dál a dál sníme jako jeden
S vědomím, že ten den přijde
Hledáme hranici času a
Prostor pro Roucho
Na to místo cestujeme
Od polární záře k půlnočnímu slunci
Taženi směrem k poslednímu místu
Odpočinku Roucha
So long ago this light was taken
Cold eyes no tears still blind by fear
It burns inside, this rock of ages
Until we find the truth
Entwined in the destiny
Of an innocent man
There for eternity
Tak dávno bylo tohle světlo sebrané
Chladné oči, žádné slzy, stále zaslepené strachem
To světlo hoří uvnitř této skály věků
Dokud nenajdeme pravdu
Propojeni s osudem
Nevinného člověka
Na věčnost
Guardians, the first and last
Keepers of the sacred task
Each prepared to sacrifice his
Faith for the Robe
Seal the quest to die upon
Through the night the fire burns on
Deep in every heart, there is a
Place for the Robe
Strážci, první až poslední
Správci posvátného úkolu
Každý připraven obětovat svou
Víru pro Roucho
Zapečetí hledání cestou smrti
Přes noc se oheň rozhoří
Hluboko v každém srdci, tam je
Místo pro Roucho
Robe Roucho
We face the destiny
That's not in our hands
There for eternity
Stojíme tváří v tvář osudu
Co není v našich rukách
Na věčnost
On and on we dream as one
Knowing that the day will come
Searching on the edge of time and
Space for the Robe
To that place we travel on
Northern lights to midnight sun
Drawn toward the final resting
Place of the Robe
Dál a dál sníme jako jeden
S vědomím, že ten den přijde
Hledáme hranici času a
Prostor pro Roucho
Na to místo cestujeme
Od polární záře k půlnočnímu slunci
Taženi směrem k poslednímu místu
Odpočinku Roucha
Guardians, the first and last
Keepers of the sacred task
Each prepared to sacrifice his
Faith for the Robe
Seal the quest to die upon
Through the night the fire burns on
Deep in every heart, there is a
Place for the Robe
Strážci, první až poslední
Správci posvátného úkolu
Každý připraven obětovat svou
Víru pro Roucho
Zapečetí hledání cestou smrti
Přes noc se oheň rozhoří
Hluboko v každém srdci, tam je
Místo pro Roucho
Mortal man could never dream
Of this love, this synergy
In our hearts will always be
Space for the Robe
Now for all eternity
Searching for the surety
Of this love, this purity
Faith in the Robe
Smrtelník nikdy nemohl snít
O takové lásce, tato souhra
V našich srdcích bude vždy
Místem pro Roucho
Nyní po celou věčnost
Hledáme záruku
Této lásky, tuto čistou
Víru v Roucho
Centuries of travesty
Dreams become reality
Glory of this majesty
Grace of the Robe
Now we come and finally
Stand as one humanity
At the gates where fantasy
Waits for the Robe
Staletí výsměchu
Sny se stávají skutečností
Sláva této majestátní
Milosti Roucha
Teď jsme přišli a nakonec
Stojíme jako jedno lidstvo
U brány, kde fantazie
Čeká na Roucho
Now lost in the memories
We’re searching on the edge of time and
Space for the Robe
Now for all eternity
We’re searching on the edge of time and
Space for the Robe
Nyní ztraceni ve vzpomínkách
Hledáme hranici času a
Prostor pro Roucho
Nyní po celou věčnost
Hledáme hranici času a
Prostor pro Roucho
For centuries we travelled far
Now tonight a timeless star
Brings us to the edge of night and
Day for the Robe
We see the light that shines upon
The hearts and minds of everyone
Could this be the final resting
Place for the Robe?
Po staletí jsme daleko cestovali
Nyní nás dnes večer nestárnoucí hvězda
Přivádí na hranici noci a
Dne pro Roucho
Vidíme světlo, které osvěcuje
Srdce a mysl každého
Mohlo by tohle být poslední místo
Odpočinku pro Roucho?

Text přidala EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Robe

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.