Playlisty Kecárna
Reklama

I Watched the Film The Song Remains the Same - text, překlad

playlist Playlist
I watched the film The Song Remains the Same
At the midnight movies when I was a kid
At a Canton, Ohio mall with friends
One warm summer weekend
Sledoval jsem film "The Song Remains the Same"
na půlnočních filmech, když jsem byl dítě
v Cantonu, Ohio v nákupním středisku s kamarády
jednoho teplého letního víkendu
Jimmy Page stood tall on screen
I was mesmerized by everything
The Peter Grant and John Paul Jones dream sequence scenes
The close-up of the mahogany double-neck SG
Jimmy Page stál vysoký na plátně
Byl jsem okouzlen vším
Ten Peter Grant a John Paul Jones sní
posloupnost scén
Ten detailní záběr mahagonové double-neck SG
And though I loved the sound of the roaring Les Paul
What spoke to me most was 'Rain Song' and 'Bron-Yr-Aur'
And I loved the thunder of Jon Bonham's drums
But even more I like "No Quarter's" low Fender Rhodes hum
A třebaže jsem miloval zvuk burácející Les
Paul
Co mě nejvíce oslovilo byl "Rain Song" a "Bron-
Yr-Aur"
A miloval jsem to dunění Jon Bonhamových bubnů
Ale ještě více mám rád "No Quarter´s" Iow Fender
Rhodes bzukot
I don't know what happened or what anyone did
From my earliest memories I was a very melancholic kid
When anything close to me at all in the world died
To my heart, forever, it would be tied
Nevím, co se stalo nebo co kdokoli udělal
Od mých nejčasnějších vzpomínek jsem byl velmi
melancholické dítě
Když cokoli blízko mě vůbec na světě zemřelo
Mému srdci, navždy, by to bylo vázané
Like when my friend was thrown from his moped
When some kind of a big truck back-ended him
And when the girl who sat in front of me in remedial
Was killed in an accident one weekend and quickly forgotten about at school
Jako když můj kamarád byl shozen z jeho mopedu
Když nějaký typ velkého náklaďáku zpátky ukončil jeho
A když ta dívka,která seděla přede mnou v pomocné škole
Byla usmrcena při nehodě jeden víkend a rychle
zapomenul o škole
And when we got the call that my grandmother passed
The nervous tension I'd been feeling for months broke
And strangely I laughed
Then I went to my bedroom and I lay down
And in my tears and in the heaviness of everything I drowned
A když jsme dostali hovor, že moje babička
zmizela
To nervózní napětí jsem cítil po měsících
na mizině
A nečekaně jsem se smál
Tehdy jsem šel do mé ložnice a položil se
A v mých slzách a v té tíži všeho
Jsem se utopil
Though I kept to myself and for the most part was pretty coy
I once got baited and had to clock some undeserving boy
Out on the elementary school playground
I threw a punch that caught him off-guard and knocked him down
Ač jsem se držel sebe a pro většinu co se mně týče byl
dost zdrženlivý
Jednou jsem byl dobírán a musel udeřit nějakého
nezasluhujícího se chlapce
Venku na hřišti základní školy
Jsem dal ránu,jenž ho chytla nepřipraveného a
srazila ho
And when I walked away the kids were cheering
And though I grinned, deep inside I was hurting
But not nearly as much as I'd hurt him
He stood up, his glasses broken and his face was red
A když jsem šel pryč, děti fandily
A třebaže jsem se ušklebyl, hluboko uvnitř jsem ranil
Ale ne tolik blízko jako jsem ranil jeho
On vstal, jeho brýle zlomené a jeho tvář byla
rudá
And I was never a schoolyard bully
It was only one incident and it has always eaten at me
A nikdy jsem nebyl školní tyran
To byl pouze jeden případ a pořád to ve mě hlodá
I was never the young schoolyard bully
And wherever you are, that poor kid, I'm so sorry
Nikdy jsem nebyl ten mladý školní tyran
A kdekoli jsi, tamto ubohé děcko, je mi tak líto
And when I grew older I learned to play guitar
While everyone else was throwing around a football
Wearing bright colors the school issued them
Parroting passed down phrases and cheer leading
A když jsem rostl starší, naučil jsem se hrát na kytaru
Zatímco všichni jiní se oháněli kolem fotbalu
Nosíc zářivé barvy, které jim škola vybavila
Papouškujíc předané fáze a prokládání povzbuzovat
I got a recording contract in 1992
From there my name, my band and my audience grew
Dostal jsem nahrávací smlouvu v 1992
Od tamtud moje jméno, má kapela a moji posluchači
rostli
And since that time so much has happened to me
But I discovered I cannot shake melancholy
For 46 years now I cannot break the spell
I'll carry it throughout my life and probably carry it to hell
A po čase, jenž se mi toho stalo tolik
Ale zjistil jsem, že se nemůžu otřepat smutně
Po 46 letech teď nemohu prolomit tu kletbu
Ponesu to po celou dobu mého života a možná to
složím
I'll go to my grave with my melancholy
And my ghost will echo my sentiments for all eternity
Půjdu k mému hrobu s mojí melancholii
A můj duch bude upomínat mé city na celou
věčnost
And now when I watch The Song Remains the Same
The same things speak to me that spoke to me then
Except that now the scenes with Peter Grant and John Bonham
Are different when I think of the deaths that fell upon them
A teď když sleduji "The Song Remains the
Same"
Ty stejné věci mi promlouvají, jenž mi promlouvaly
tehdy
Krom tamty teď ty scény s Peterem Grantem a
Johnem Bonhamem
Jsou jiné, když uvažuji o úmrtích, jenž na
ně upadla
I got a friend who lives in the desert outside Santa Fe
I'm going to visit him this Saturday
Between my travels and his divorces and our time not being what it was
It's been 15 years since I last saw him
Získal jsem přítele, který žije na poušti u Santa
Fe
Navštívím ho tuto sobotu
Mezi mými cestami a jeho rozvody a náš čas
není prozatím, jaký byl
Je to 15 let od té doby, co jsem ho posledně viděl
He's the man who signed me back in '92
And I'm going to go there and tell him face-to-face, 'thank you'
For discovering my talent so early
For helping me along in this beautiful musical world I was meant to be in
On je ten muž, který mě podepsal zpátky v ´92
A chystám se tam jet a říct mu v tváři tvář
"Děkuji ti"
Za objevování mého talentu tak brzy
Za pomáhání mi společně v tomto krásném hudebním světě, v kterém jsem zamýšlel být

Text přidal overedge

Text opravil Sigur

Videa přidali overedge, Sigur

Překlad přidal overedge

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Benji

Reklama

Sun Kil Moon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.