Playlisty Kecárna
Reklama

I Love My Dad - text, překlad

playlist Playlist
When I was young my father taught me not to gloat
If I came home too proud of myself I get wrestled to the floor and choked
But I forgive him for that
He was an eighth grade drop out and I was being a brat
I forgive him, I do
I know that he loves me and he knows I love him too
Když jsem byl mladý, můj otec mě naučil, abych neměl
škodolibou radost
Jestliže jsem domů přišel příliš pyšný na sebe, dostal jsem se násilím na podlahu a byl přiškrcený
Ale odpustil jsem mu za to
On nedokončil osmou třídu a já byl
spratek
Odpouštím mu, odpouštím
Vím, že mě má rád a on ví, že mám rád jeho
také
When I was young my father told me, to each his own
The lady said as she kissed the cow
Some like the fiddle, some like the trombone
And I live by that rule
Your trip is your trip and my trip is my trip too
Yeah, I'll mind my own business
I'll have an O'Douls and my friend here will have a Guinness
Když jsem byl mladý, můj otec mi řekl. ke každému jak
je
Dáme řekla, jak políbila krávu
Někteří jako housle, někteří jako pozoun
A já žiji podle této zásady
Tvoje cesta je tvoje cesta a má cesta je moje cesta též
Jo, budu se starat o svý
Budu mít "O'Douls" a můj kámoš tady bude mít
"Guinness"
I love my dad
I love my dad
I love my dad
I love my dad
Mám rád svýho tátu
Mám rád svýho tátu
Mám rád svýho tátu
Mám rád svýho tátu
Your kid goes to the private Berkeley school with one black kid
My kid goes to the public school, came home with cracked ribs
And when my kid's eighteen
He'll be out there like I was and probably chasing his dreams
And when your kid's twenty-two
He'll have an internship at a law firm and hey that's okay too
Tvoje dítě chodí do soukromé školy Berkeley s
jedním černošským dítětem
Moje dítě chodí do státní školy, přišlo domů s
naraženými žebry
A až mému dítěti bude 18
On bude daleko od tam, jako já byl a asi bude stíhat
své sny
A až tvému dítěti bude 22
Bude na stáži u právní firmy a hej to je
v pořádku taky
When I was five I came home from kindergarten crying cause they sat me next to an albino
My dad said son everyone's different, you gotta love em all equally
And then my dad sat me down
He said you gotta love all people, pink, red, black, or brown
And then just after dinner
He played me the album They Only Come Out At Night by Edgar Winter
Když mi bylo 5, přišel jsem domů ze školky
pláčící z důvodu, že mě postavili vedle albína
Můj táta řek, synu každý je jiný, budeš je muset,
mít rád všechny stejně
A pak mě táta určil
Řekl, budeš muset mít rád všechny lidi, homosexuální, rudé, černošské či hnědé
A pak zrovna po večeři
Pustil mi album "They Only Come Out At Night"
od Edgara Wintera
When I was young my dad taught me the beauty of patience
We'd go and hang with his friend Billy Brislin all day in his Stubenville basement
We'd watch wrestling matches on TV and Billy couldn't move cause he was handicapped
And I learned to shoot the shit
And how to care for those in need and to show respect
Když jsem byl mladý,můj otec mě naučil krásu
snášenlivosti
Chodili jsme a lpěli na jeho příteli Billym Brislinovi celý den
v jeho suterénu Stubenville
Sledovali jsme zápasy wrestlingu na TV a Billy
se nemohl hýbat z důvodu, on byl hendikepovaný
A naučil jsme se zastřelit tuhle blbost
A jak se starat pro ty v potřebě a ukázat
respekt
When I was a kid my dad brought home a guitar he got from Sears
I took lessons from a neighbour lady but it wasn't going anywhere
He went and got me a good teacher
And in no time at all I was getting better
I can play just fine
I still practice a lot but not as much as Nels Cline
Když jsem byl dítě, můj táta přinesl domů kytaru,
dostal ji od "Sears"
Bral jsem hodiny od sousedky, ale
nikam to nevedlo
Chodil a sehnal mi dobrého učitele
A v žádném čase vůbec jsem se zlepšoval
Můžu hrát tak tak dobře
Stále cvičím hodně, ale ne tolik jako Nels Cline
When I was young my dad told me to pay gossip no mind
When people talk bad on you you gotta flick it off your shoulder like a fly
Learn to pick your punches, don't get no tussles, dead end ditches
Life is short young man
Get out there and make the best of it while you can
Když jsem byl mladý, můj táta mi řekl, abych nevynášel pomluvy na mysl
Když lidé mluví špatně na tebe, budeš to muset smést pryč z tvého bedra jako moucha
Naučit se vybrat své rány pěstí, nepřinášet žádné rvačky
slepá ulička pouští k vodě
Život je krátký mladý muži
Odejdi tam a udělej to nejlepší z toho, zatímco můžeš
I ain't trying to say my dad was some kind of a perfect saint
When something set him off, I hit the floor quicker than what Mike Tyson did to Ricky Spain
I hit the floor so fast
But that was so long ago and we both moved past
My life is pretty good
I owe it to him, my dad did the best he could
Nezkouším říct, že můj otec byl nějakým typem
ideálního světce
Když ho něco popíchlo, narazil jsem podlahu rychleji,
než co Miky Tyson udělal Rickymu Spainovi
Narazil jsem podlahu tak rychle
Ale to bylo před tak dlouho a my oba přešli minulost
Můj život je slušně dobrý
Vděčím to jemu, můj otec udělal to nejlepší, co mohl
I love you dad
I love you dad
I love you dad
I love you dad
Mám tě rád tati
Mám tě rád tati
Mám tě rád tati
Mám tě rád tati

Text přidal overedge

Video přidal overedge

Překlad přidal overedge

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Benji

Reklama

Sun Kil Moon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.