Playlisty Kecárna
Reklama

Carissa - text, překlad

playlist Playlist
Oh, Carissa when I first saw you
You were a lovely child
And the last time I saw you
You were 15 and pregnant and running wild
Oh, Carisso když jsem tě poprvé uviděl
Byla jsi, tak rozkošné dítě
A když, jsem tě viděl naposled, tak
Ti bylo 15 a byla jsi těhotná a neovládala ses
I remember wondering could there be
a light at the end of your tunnel
But I left Ohio then and
had pretty much forgotten all about you
I guess you were there some years ago
at a family funeral
But you were one of so many relatives
I didn't know which one was you
Vzpomínám jsi, jak sem si říkal, jestli spatříš to
světlo na konci svého tunelu, které by tě zachránilo
Zanedlouho jsem, ale opustil Ohio a
zapomněl většinu všeho o tobě
Hádám, že jsem tě zahlédl několik let zpátky
na rodinném pohřbu
Ale byla, jsi jen jedna z mnoha dalších příbuzných
Sám jsem nepoznal, která z nich jsi byla ty
Yesterday morning I woke up to so many
330 area code calls
I called my mom back and she was in tears
and asked had I spoke to my father
Carissa burned to death last night
in a freak accident fire
In her yard in Brewster her daughter came home
from a party and found her
Včera ráno jsem se probudil k tolika
hovorům s předčíslím 330
Zavolal jsem mámě zpátky a ona byla v slzách
a zeptala se, jestli jsem mluvil s otcem
Carissa uhořela minulou noc
při požární nehodě za podivných okolností
Ve svém dvorku v Brewsteru, našla jí tam její dcera,
když se vracela domů ze zábavy
Same way as my uncle
who was her grandfather
An aerosol can blew up in the trash,
goddamn what were the odds?
She was just getting ready to go
to her midnight shift as an RN in Wadsworth
Then she vanished up in flames like that
but there had to be more
to her life's worth
Everyone's grieving out of their minds
making arrangements and taking drugs
But I'm flying out there tomorrow because
I need to give and get some hugs
Cause I got questions that
I'd like to get answered
I may never get them, but Carissa
I gotta know how did it happen?
Umřela stejným způsobem jako můj strýc,
který byl jejím dědou
Aerosol může explodovat v odpadcích,
zatraceně jaké byla šance, že se něco takového stane?
Právě se chystala jít na půlnoční
směnu jako ošetřovatelka ve Wadsworthu
Místo toho zmizela v plamenech, tak náhle
ale muselo tam být přece víc
času k jejímu příběhu jako člověka
Každý truchlí při vzpomínce na ní
a berou si nejen léky na uklidnění
Ale já tam letím zítra, protože
Potřebuji získat nějaká objetí
A protože mám otázky, na které bych chtěl, aby
Mně bylo odpovězeno
Možná se jich nikdy nedostanu, ale Carisso
Já musím vědět, jak se to stalo?
Carissa was 35
You don't just raise two kids
and take out your trash and die
She was my second cousin
I didn't know her well at all
But that doesn't mean that I wasn't
Meant to find some poetry,
to make some sense of this,
to find a deeper meaning
In this senseless tragedy, oh Carissa
I'll sing your name across every sea
Carisse bylo 35
Ona jen chtěla vychovat své dvě děti
a vynést odpadky a zemřít (pozn. myšleno ironicky)
Byla to moje druhá sestřenice
Neznal jsem ji vůbec dobře
Ale to neznamená, že neexistovala
Zamýšlím najít nějaké verše,
učinit tomu jistý smysl,
objevit v tom nějaký hlubší význam
V této nesmyslné tragédii, oh Carisso
Budu zpívat tvé jméno napříč všemi moři
Were you doing someone else's chores for them?
Were you just killing time finding things to do
all by your lonesome?
Was it even you mistakenly putting
flammables in the trash?
Was it your kids just being kids,
if so the guilt they will carry around forever
Well I'm going out there
to get a look at the landscapes
To get a look at those I'm connected by blood
and see how it all may have shaped me
Well I'm going out there,
though I'm not really needed
I'm just so broken up about it,
how is it this sad history repeated?
Dělala jsi povinnosti někoho jiného pro svoje děti?
Zabíjela jsi jen čas nalézáním věcí na práci vytvořené
hlavně tvým osamocením?
Byla jsi to dokonce ty, kdo mylně vkládal
hořlaviny do odpadků?
Byli to tvé děti možná vzhledem k tomu, že to jsou děti, pokud ano, tak si vinu ponesou ve svém srdci až do smrti
Dobře jedu tam
prohlédnout jsi i krajiny
A obdržet obraz tváří těch, se kterými jsem spojen krví
a uvidět jak mě to všechno jako osobu možná formovalo
Dobře vyrazím tam,
ač to skutečně nepotřebuji
Jsem jen tím prostě tak zlomen,
jak se mohla takto smutná minulost znovu opakovat?
I'll return to Ohio
(I'll return to Ohio)
To the place I was spawned
(To the place I was spawned)
Going to see where I hung with my cousins
and played with them in the snow
and fished in their ponds
Going to see how they've grown
(Going to see how they've grown)
Visit some graves and say:
"Hey I've missed you"
Going to find out as much as I can
about my little second cousin Carissa
Vrátím se do Ohio
(Vrátím se do Ohio)
Do místa, kde jsem byl zrozen
(Do místa, kde jsem byl zrozen)
Uvidět ty místa, kde jsem lpěl se svými bratranci
a hrál si s nimi ve sněhu
a rybařil v jejich rybnících
Uvidět, jak dospěly
(Uvidět, jak dospěly)
Navštívit některé hroby a říct:
"Hej chyběly jste mně"
A hodlat zjistit co nejvíce to půjde
o mé malé druhé sestřenici Carisse
Gonna go to Ohio
(Gonna go to Ohio)
Where I was born
(Where I was born)
Got a 10:45 AM flight,
I'm leaving tomorrow morning
Gonna see my aunts and uncles,
my parents and sisters
Mostly I'm going to pay my respects
to my little second cousin Carissa
Going to Ohio
(Going to Ohio)
where I feel I belong
(where I feel I belong)
Ask those who know the most
about Carissa for it is her life
and death that I'm helplessly drawn
Chystám se jet do Ohio
(Chystám se jet do Ohio)
Do místa kde, jsem se narodil
(Do místa kde, jsem se narodil)
Dostal jsem let v 10:45
Odjíždím zítra ráno
Uvidím mé tety a strýce
mé rodiče a sestry
Hlavně se, ale půjdu rozloučit
s mojí malou druhou sestřenicí Carisse
Chystám se do Ohia
(Chystám se do Ohia)
kam cítím, že patřím
(kam cítím, že patřím)
Ptát se těch, kteří vědí co nejvíce
o Carisse, neboť jsem jejím životem
a smrtí bezmocně vyčerpán
Carissa was 35
Raised kids when she was 15 years old
and suddenly died
Next to an old brick fire pit,
oh there's gotta be more than that to it
She was only my second cousin
But that don't mean that
I'm not here for her or that I wasn't
Meant to give her life poetry
To make sure her name
is known across every sea
Carisse bylo 35
Vychovala děti, když jí bylo 15 let
a najednou zemřela
Vedle staré cihlové ohnivé jámy,
oh tam musí být více odpovědí než je tomu teď
Ona byla pouze jen mou druhou sestřenicí
Ale to neznamená, že
Tu nejsem pro ni nebo že jsem nebyl
Míním dát jejímu životu nějaké verše
Abych se ujistil, že její jméno
je známe napříč všemi moři

Text přidal overedge

Text opravil Hewson

Videa přidali overedge, Sigur

Překlad přidal overedge

Překlad opravil Hewson

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Benji

Reklama

Sun Kil Moon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.