Kecárna Playlisty
Reklama

The Dark Mound - text, překlad

playlist Playlist
As storm-clouds gather
Above the glades
A thunder deafens my howl
Of anguish and dismay
Tak jako se shromažďují bouřkové mraky
Nad mýtinami
Hrom přehlučil můj křik
Z úzkosti a zděšení
Remaining here
In this sinister tomb
I recall the evil deeds
That led me to this place
Zbývající zde
V této zlověstné hrobce
Vzpomínám si na zlé skutky
Které mne dostali sem
Bresal Bó-Díbad was my name
As druid I was praised and famed
From all four corners of Erin
People came to seek my aid
Bresal Bó-Díbad bylo moje jméno
Jako druid jsme byl chválen a známý
Ze všech koutů Erin
Lidé, kteří přišli hledat moji pomoc
For in those days of gloom and death,
A murrain fell upon the kine
And killed all cattle in the land
V těchto dnech tmy a smrti
Dobytčí mor doléhá na krávy
A zabil všechen dobytek v zemi
So into the ancient mound I went
To pray and seek advice from elder gods
And beg them for their help
Tak jsem šel na starověký kopec
Přát si a hledat radu od starších bohů
A prosit je o pomoc
But from out of the dark
Thousands of voices answered my command
Reaping knowledge from my tortured brain
The demon horde devised a wicked plan
Ale ze tmy
Odpověděly tisíce hlasů na můj rozkaz
Sklízející znalosti z mého zmučeného mozku
Démon vymyslel zlý plán
To weave a spell so the sun would never set
They abused my sister's magical skills
And forged a day that would not end
Utkat a očarovat tak aby slunce už nikdy nezapadlo
Zneužili magické dovednosti mé sestry
A nastolili den, který nikdy neskončí
In honour of the elder gods
Upon the ancient mound
A massive tower would be built
On sacred ground
Na počest starších bohů
Na starověkém kopci
Bude postavena masivní věž
Na posvátném místě
For in those days of gloom and death,
A murrain fell upon the kine
And killed all cattle in the land
V těchto dnech tmy a smrti
Dobytčí mor doléhá na krávy
A zabil všechen dobytek v zemi
Bresal Bó-Díbad was my name
As druid I was feared, obeyed
I tricked the people to vow an oath
To work for me for but one day
Bresal Bó-Díbad jsem se jmenoval
Jako druid jsme se bál a uposlechl
Napálil jsem lidi aby složili přísahu
Pracovat pro mne po jeden den
As storm-clouds gather
Above the glades
A thunder deafens my howl
Of anguish and dismay
Tak jako se shromažďují bouřkové mraky
Nad mýtinami
Hrom přehlučil můj křik
Z úzkosti a zděšení
Remaining here
In this sinister tomb
I recall the evil deeds
That led me to this place
Zbývající zde
V této zlověstné hrobce
Vzpomínám si na zlé skutky
Které mne dostali sem
Overtaken by lust and fury
A terrible deed was done that broke the spell
The men of Erin went on their way
When the day had gone and night suddenly fell
Přemožen chtíčem a vztekem
Hrozný čin byl proveden, který zlomil kouzlo
Muži z Erin pokračovali ve své cestě
Když den skončil a pak přišla noc
Now storm-clouds gather
Above the glades
"Dubhadh"
Will ever be this dark mound's name
Teď bouřkové mraky
Nad mýtinami
"Dubhadh"
To bude navždy jméno tohoto kopce

Text přidala LaurenFlame

Video přidala LaurenFlame

Překlad přidala Sonyk555

Je zde něco špatně?
Reklama

Book Of Dowth

Reklama

Suidakra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.