Kecárna Playlisty
Reklama

Tea and toast - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Tom was born in 1942
With eyes of blue
And the doctors said his birth was far too fast
His heart stopped twice
But yet he survived
As he took his first breathe
His mother took her last
Tom se narodil v roce 1942
s modrýma očima
a doktoři říkali, že jeho porod byl příliš rychlý,
jeho srdce se dvakrát zastavilo,
ale přesto přežil.
Jakmile se poprvé nadechl
jeho matka vydechla naposledy.
And his father knew that he wasn't to blame
But he never quite looked at Tom the same after that
And he rarely spoke about her
But when he did
He said: "Your mother used to say this:
A jeho otec vědel že ho nemůže obviňovat,
ale po tomhle se nikdy nepodíval na Toma stejně
a zřídkakdy o ní mluvil,
ale když mluvil
říkal: "Tvoje matka říkávala tohle:
'When the skies are looking bad my dear
And your heart has lost all it's hope
After dawn there will be sunshine
And all the dust will go
Skies will clear my darling
I'll wake up with the one I love the most
And in the morning, I'll make you up
Some tea and toast'"
'Když obloha vypadá špatně, můj drahoušku,
a tvoje srdce zratilo všechnu svou naději,
po svítání tady bude sluneční svit
a všechen prach se rozplyne.
Obloha se vyjasní, můj drahoušku,
probudím se s tím, kterého nejvíce miluji
a ráno ti připravím
trošku čaje a toast.'"
Well, they met through a friend
Who introduced them
And the first thing Tom said was: "Would you like to dance?"
They moved with each other and when the music got slower
He said: "Don't let go of my hand."
He said: "It's only polite if I ask you tonight
Would it be alright, if I could walk you home?"
That night he told of of his birth
And said when it hurt
He thought about what his mother said about tea and toast
Seznámili se přes kamaráda,
který je představil
a první věc, kterou Tom řekl byla: "Chtěla by sis zatančit?"
Pohybovali se jeden s druhým a když hudba zpomalila
řekl "Nenech mojí ruku, aby tě pustila"
řekl "Je slušné, abych se tě dnes zeptal,
bylo by v pořádku, kdybych tě doprovodil domů?"
Tu noc vyprávěl o svém narození
a řekl, že když to bolí,
přemýšlí o tom, co jeho matka řekla o čaji a toastu.
Well, two quick years went by
They were side by side
And without a plan, they conceived a little child
He said: "Woman I love you and this you know
But I only have enough for our food and clothes
But I love you and this baby
Until the day that I die."
She said: We'll take care of this little life
And we'll fall in love with her baby blue eyes
And we'll be alright from some advice that I know."
Dva rychlé roky uplynuly,
byli bok po boku
a neplánovaně počali děťátko.
Řekl: "Ženo, miluji tě a to ty víš,
ale mám dost peněz jen na naše jídlo a oblečení,
ale budu milovat tebe i to dítě
až do dne, kdy umřu"
Řekla "Budeme se starat o tenhle malý život
a zamilujeme se do jejích dětských modrých očí
a budeme v pořádku díky jedné radě, kterou znám."
She said: "I never got to meet her
But if I did, I'm sure your mother would have said this:
Řekla: "Nikdy jsem ji nemohla poznat,
ale kdybych mohla, jsem si jistá, že by tvá matka řekla tohle:
'When the skies are looking bad my dear
And your heart has lost all it's hope
After dawn there will be sunshine
And all the dust will go
Skies will clear my darling
We'll show this baby all the love we know
And in the morning, I'll make you up
Some tea and toast'"
'Když obloha vypadá špatně, můj drahoušku,
a tvoje srdce zratilo všechnu svou naději,
po svítání tady bude sluneční svit
a všechen prach se rozplyne.
Obloha se vyjasní, můj drahoušku,
Ukážeme tomu dítěti všechnu lásku, kterou známe
a ráno ti připravím
trošku čaje a toast.'"
Well, he took those words
And he made them proud
He worked day after day
And hour after hour
So that they could buy a little house just on the outside of town
The little girl grew up and so did they
They said that they loved each other everyday
And forty years later, that brings us to now
Vzal si ty slova k srdci
a hrdě je naplňoval.
Pracoval den po dni
a hodinu po hodině,
aby mohli koupit malý domek hned za městem.
Malá holčička vyrostla a oni také zestárli.
Řekli, že se navzájem milovali každičký den.
A o čtyřicet let později se dostáváme do současnosti.
And as they're walking down the street
Her grip loosens on his hand
He puts his arm around her side as she falls to the ground
He hears her breathing and thats the only sound
Her body on the floor attracts a worried crowd
Tears roll off his face as he says "don't let go, now"
A jak jdou ulicí,
její stisk povoluje na jeho ruce.
Dává jí ruku kolem boků, když padá k zemi.
Slyší její dech a to je jediný zvuk.
Její tělo na zemi přitahuje pozornost ustaraného davu.
Slzy se mu řinou po tváři, když říká: "Teď mi neodcházej!"
And he's sitting by her bed in the hospital ward
Their daughter walks in with a family of her own
She says: "Dad, I don't know if she can hear you now
but there's one thing mum would want you to know:
A pak sedí v nemocnici u její postele,
jejich dcera vchází dovnitř se svojí vlastní rodinou.
Říká: "Tati, nevím jestli tě teď slyší,
ale je tu jedna věc, kterou by máma chtěla, abys věděl:
'When the skies are looking bad my dear
And your heart has lost all it's hope
After dawn there will be sunshine
And all the dust will go
Skies will clear my darling
Now it's time for you to let go
Our girl will wake you up in the morning
With some tea and toast."
'Když obloha vypadá špatně, můj drahoušku,
a tvoje srdce zratilo všechnu svou naději,
po svítání tady bude sluneční svit
a všechen prach se rozplyne.
Obloha se vyjasní, můj drahoušku,
teď je čas abys mě nechal odejít.
Naše holčička tě ráno probudí
troškou čaje a toastem.'"

Text přidala martas0411

Text opravil Maatyn

Video přidala Maiik

Překlad přidal riam172

Překlad opravil Maatyn

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Top Room At The Zoo

Reklama

Lucy Spraggan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.