Playlisty Kecárna
Reklama

Jellicle Songs For Jellicle Cats - text, překlad

playlist Playlist
SOLO:
Are you blind when you're born? Can you see in the dark?
Dare you look at a king? Would you sit on his throne?
Can you say of your bite that it's worse than your bark?
Are you cock of the walk when you're walking alone?
Solo:
Byl jsi slepý když jsi se narodil ? Viděl jsi tmu ?
Odvážíš se kouknout na krále ? Chtěl jsi sedět na trůnu ?
Vidíš tvé sousto, to je horší než tvůj štěkot ?
Jsi kohout na procházce když jdeš sám ?
Because Jellicles are and Jellicles do
Jellicles do and Jellicles would
Jellicles would and Jellicles can
Jellicles can and Jellicles do
Protože Jellicles jsou a Jellicles dělá
Jellicles dělá a Jellicles chce
Jellicles chce a Jellicles může
Jellicles může a Jellicles dělá
When you fall on your head, do you land on your feet?
Are you tense when you sense there's a storm in the air?
Can you find your way blind when you're lost in the street?
Do you know how to go to the heaviside layer?
Because jellicles can and jellicles do
Když padáš na tvou hlavu, padáš na zem na tvé nohy?
Jsi napjatý když smysl je tu a bouře začíná?
Dokážeš najít svou cestu zpět, když jsi se ztratil na ulici?
Víš, jak jít na Heaviside rovinu?
Protože jellicles může a jellicles dělá
Jellicles do and Jellicles can
Jellicles can and Jellicles do
Jellicles do and Jellicles can
Jellicles can and Jellicles do
Jellicles dělá a Jellicles může
Jellicles může a Jellicles dělá
Jellicles dělá a Jellicles může
Jellicles může a Jellicles dělá
Can you ride on a broomstick to places far distant?
Familiar with candle, with book, and with bell?
Were you Whittington's friend? The Pied Piper's assistant?
Have you been an alumnus of heaven and hell?
Umíš jezdit na koštěti do míst daleko vzdálených?
Familiar se svíčkou, s knihou, a se zvonem?
Byl jsi Whittington přítel? Krysař asistent?
Byl jsi absolventem nebe a pekla?
Are you mean like a minx? Are you lean like a lynx?
Are you keen to be seen when you're smelling a rat?
Were you there when the pharaoh commissioned the Sphinx?
If you were, and you are, you're a Jellicle cat
Jsi myslíš jako Minx? Chceš se naklonit jako lynx?
Máš zájem být viděn, když jsi smrdící krysou?
Byl jsi tam, když faraon pověřil Sfingu?
Pokud jste byli, a ty jsi, ty jsi Jellicle kočka
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle songs for Jellicle cats

Jellicle písně pro Jellicle kočky
Jellicle písně pro Jellicle kočky
Jellicle písně pro Jellicle kočky
Jellicle písně pro Jellicle kočky
Jellicle písně pro Jellicle kočky
We can dive through the air like a flying trapeze
We can turn double somersaults, bounce on a tire
We can run up a wall, we can swing through the trees
We can balance on bars, we can walk on a wire
Můžeme létat vzduchem jako na létající hrazdě
Můžeme udělat dvojité salto, skákat po pneumatikách
Můžeme běžet po zdi, můžeme viset na stromech
Můžeme balancovat na tyčích, můžeme chodit po drátech
Jellicles can and Jellicles do
Jellicles can and Jellicles do
Jellicles can and Jellicles do
Jellicles can and Jellicles do
Jellicles můžou a Jellicles dělají
Jellicles můžou a Jellicles dělají
Jellicles můžou a Jellicles dělají
Jellicles můžou a Jellicles dělají
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle písně pro Jellicle kočky
Jellicle písně pro Jellicle kočky
Jellicle písně pro Jellicle kočky
Jellicle písně pro Jellicle kočky
Can you sing at the same time in more than one key?
Duets by Rossini and waltzes by Strauss?
And can you (as cats do) begin with a 'C'?
That always triumphantly brings down the house?
Umíš zpívat ve stejnou dobu ve více než jeden klíč?
Duet Rossiniho a valčíky od Strausse?
A můžete (jak to kočky dělají), začít s "C"?
To vždycky vítězoslavně strhne dům?
Jellicle cats are queen of the nights
Singing at astronomical heights
Handling pieces from the 'Messiah'
Hallelujah, angelical Choir
Jellicle kočky jsou králové noci
Zpívájí do astronomických výšek
Manipulace s kousky z "Mesiáše"
Hallelujah, andělský sbor
The mystical divinity of unashamed felinity
Round the cathedral rang 'Vivat'
Life to the everlasting cat!
Mystické božství nestydaté Felinity
Kolem katedrály zazvonil "Vivat"
Životu věčné kočka!
Feline, fearless, faithful and true
To others who do-what?
Feline, nebojácný, věrný a pravdivý
Pro ostatní, kteří dělají - co?
Jellicles do and Jellicles can
Jellicles can and Jellicles do
Jellicle cats sing and Jellicle chants
Jellicles old and Jellicles new
Jellicle song and Jellicle dance
Jellicles dělají a Jellicles můžou
Jellicles můžou a Jellicles dělají
Jellicle kočky zpívají a Jellicle skandují
Jellicles staré a Jellicles nové
Jellicle píseň a Jellicle tanec
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle písně pro Jellicle kočky
Jellicle písně pro Jellicle kočky
Jellicle písně pro Jellicle kočky
Jellicle písně pro Jellicle kočky
Practical cats, dramatical cats
Pragmatical cats, fanatical cats
Oratorical cats, Delphicoracle cats
Skeptical cats, Dispeptical cats
Romantical cats, Pedantical cats
Critical cats, parasitical cats
Allegorical cats, metaphorical cats
Statistical cats and mystical cats
Political cats, hypocritical cats
Clerical cats, hysterical cats
Cynical cats, rabbinical cats
Praktické kočky, dramatické kočky
Pragmatické kočky, fanatičté kočky
Řečnické kočky, desperácké kočky
Skeptické kočky, despotické kočky
Romantické kočky, pedantské kočky
Kritické kočky, parazitární kočky
Alegorické kočky, metaforické kočky
Statistické kočky a mystické kočky
Politické kočky, pokrytecké kočky
Administrativní kočky, hysterické kočky
Cynické kočky, rabínské kočky
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle songs for Jellicle cats
Jellicle písně pro Jellicle kočky
Jellicle písně pro Jellicle kočky
Jellicle písně pro Jellicle kočky
Jellicle písně pro Jellicle kočky
Jellicle písně pro Jellicle kočky
But the cats are not alone. Humans (the audience) are present
in the cats' private world. The cats are at first reluctant and
suspicious to include others in their domain.
Ale kočky nejsou sami. Lidé (publikum) jsou přítomní
v soukromém světě koček. Tyto kočky jsou prvně neochotné a
podezřelé zavhrnou ostatní v jejich doméně.
SOLO:
There's a man over there with a look of surprise
As much as to say well now how about that?
Do I actually see with my own very eyes
A man who's not heard of a jellicle cat?
SOLO:
Tam je člověk tam s výrazem překvapení
Stejně jako říct i teď, jak na to?
Mám skutečně vidět s mými vlastními očima
Muž, který neslyšel o Jellicle kočce?
MAN:
What's a Jellicle cat?
Muž:
Co je to Jellicle kočka?
ALL (Echoing):
What's a Jellicle cat?
Všichni (ozvěnou):
Co je to Jellicle kočka?

Text přidala Hayleys18

Text opravila EkoG

Video přidala Stoky

Překlad přidala Hayleys18

Překlad opravila EkoG

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Cats the Musical

Reklama

Soundtrack - The Cats texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.