Playlisty Kecárna
Reklama

Lullaby for a princess - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Fate has been cruel and order unkind
How can I have sent you away?
The blame was my own; the punishment, yours
The harmony's silent today
Osud byl krutý a rozkazy bezcitné
Jak jsem tě jen mohla poslat pryč?
Byla to má vina; trest tvůj
Harmonie je dnes potichu
But into the stillness I'll bring you a song
And I will your company keep
Till your tired eyes and my lullabies
Have carried you softly to sleep
Ale do ticha ti přinesu píseň
A udržím si tvou přítomnost
Dokud tvé unavené oči a moje ukolébavky
Tě potichu neuspí
Once did a pony who shone like the sun
Look out on her kingdom and sigh
She smiled and said, "Surely, there is no pony
So lovely and so well beloved as I"
Jednou se poník, co zářil jak slunce
podíval na své království a povzdechl si
Usmála se a řekla: "Určitě zde není poník,
Tak krásný a vážený jako jsem já"
So great was her reign and so brilliant her glory
That long was the shadow she cast
Which fell dark upon the young sister she loved
And grew only darker as days and nights passed
Tak velká byla její vláda, tak skvostná její sláva
Tak dlouhý byl stín, který vrhala
Temnota padla na mladší sestru, kterou milovala
A spěla jen v temnou, jak dny a noci míjely
Lullay moon princess, goodnight sister mine
And rest now in moonlight's embrace
Bear up my lullaby, winds of the earth
Through cloud, and through sky, and through space
Spinkej princezno měsíce, dobrou noc, sestro má
Odpočívej v objetí měsíčního světla
Neste mou ukolébavku, větry zemské
Přes mraky, nebe i vesmír
Carry the peace and the coolness of night
And carry my sorrow in kind
Luna, you're loved so much more than you know
Forgive me for being so blind
Neste mír a chlad noci
A neste i můj věčný zármutek
Luno, jsi milována více, než si myslíš
Odpusť mi, že jsem byla tak slepá
Soon did that pony take notice that others
Did not give her sister her due
And neither had she loved her as she deserved
She watched as her sister's unhappiness grew
Brzy si ten poník všiml, že ostatní
nedávají její sestře její zásluhy
A ani ona ji nemilovala tak, jak si zasloužila
Sledovala, jak sestřin zármutek roste
But such is the way of the limelight, it sweetly
Takes hold of the mind of its host
And that foolish pony did nothing to stop
The destruction of one who had needed her most
Ale taková je cesta na výsluní, sladce
Se zmocní mysli svého hostitele
A ten hloupý poník neudělal nic, aby zastavil
Zničení toho, kdo jí potřeboval nejvíce
Lullay moon princess, goodnight sister mine
And rest now in moonlight's embrace
Bear up my lullaby, winds of the earth
Through cloud, and through sky, and through space
Spinkej princezno měsíce, dobrou sestro má
Odpočívej v pokoji měsíčního světla
Neste mou ukolébavku, větry zemské
Přes mraky, nebe i vesmír
Carry the peace and the coolness of night
And carry my sorrow in kind
Luna, you're loved so much more than you know
May troubles be far from your mind
And forgive me for being so blind
Neste mír a chlad noci
A neste i můj věčný zármutek
Luno, jsi milována více, než si myslíš
Možná jsou ty trable daleko od tvé mysli
A odpusť mi, že jsem byla tak slepá
The years now before us
Fearful and unknown
I never imagined
I'd face them on my own
Nyní ty roky před námi
Strašné a neznámé
Nikdy mne nenapadlo
Že bych jim měla čelit sama
May these thousand winters
Swiftly pass, I pray
I love you; I miss you
All these miles away
Možná těchto tisíc zim
Rychle uteče, modlím se
Miluji tě, postrádám tě
Všechny ty míle, co jsi tak daleko
May all your dreams be sweet tonight
Safe upon your bed of moonlight
And know not of sadness, pain, or care
And when I dream, I'll fly away and meet you there
Sleep...
Možná všechny tvé sny budou dnes sladké
V bezpečí na své posteli v měsíčním svitu
Neznám smutku, bolesti, nebo starosti
A když sním, odletím a potkám tě tam
Spi...

Text přidala domcastyle

Video přidala domcastyle

Překlad přidala Amy-Xing

Překlad opravila AnnaDaireann

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Z produkce Bronies

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.