Playlisty Kecárna
Reklama

All-American Prophet - text, překlad

playlist Playlist
ELDER PRICE
You all know the Bible is made of testaments old and new
You've been told it's just those two parts, or only one if you're a Jew
But what if I were to tell you – there's a fresh third part out there
Which was found by a hip new prophet who had a little...Donny Osmond flair?
ELDER PRICE
Všichni víte, že Bible je složena z nových a starých svědectví
Bylo vám řečeno, že Bible má dvě části, nebo jenom jednu, pokud jste Žid
Ale co kdybych vám řekl - je tady úplně nová třetí část
Která byla nalezena novým prorokem, který měl...styl Donnyho Osmonda?
Have you heard of the All-American prophet?
The blond-haired, blue-eyed voice of God!
He didn't come from the Middle East like those other holy men
No, God's favorite prophet was All-American!
Slyšeli jste o americkém prorokovi?
Blonďatý modrooký hlas Boží!
Nepocházel ze středního východu jako ti ostatní svatí
Ne, Bohův oblíbený prorok byl Američan.
I'm gonna take you back to Biblical times, 1823. An American man named Joe livin' on a farm in the holy land of Rochester, New York! Vezmu vás zpět do biblických časů roku 1823.
Američan jménem Joe žil na farmě ve svaté zemi v Rochesteru ve státě New York!
ELDER CUNNINGHAM
You mean the Mormon prophet Joseph Smith?
ELDER CUNNINGHAM
Myslíš mormonského proroka Josepha Smitha?
ELDER PRICE
That's right! That young man spoke to God!
ELDER PRICE
Přesně! Ten mladý muž hovořil k Bohu!
ELDER CUNNINGHAM
He spoke to God?
ELDER CUNNINGHAM
Hovořil k Bohu?
ELDER PRICE
And God said "Joe, people really need to know
That the Bible isn't two parts, there's a part three to The Bible, Joe!
And I, God, have anointed you to dig up this part three
That's buried by a tree on a hill in your backyard!"
ELDER PRICE
A Bůh řekl: "Joe, lidi se potřebují dozvědět, že Bible nemá dvě čísti. je tu třetí část Bible Joe!
A já, Bůh, jsem tě zvolil abys vykopal tuto třetí část
Je pohřbená u stromu na kopci na tvé zahradě!"
ELDER CUNNINGHAM
Wow! God says go to your backyard and start digging, that makes perfect sense!
ELDER CUNNINGHAM
Wow, Bůh řekl běž na svou zahradu a začni kopat, to úplně dává smysl!
ELDER PRICE
Joseph Smith went up on that hill and dug where he was told!
And deep in the ground Joseph found shining plates of gold!
ELDER PRICE
Joseph Smith šel na ten kopec a kopal kde mu bylo večeno!
A hluboko v zemi Joshep našel zářivé pláty ze zlata!
JOSEPH SMITH
What are these golden plates?
Who buried them here and why?
JOSEPH SMITH
Co jsou tyto pláty zač?
Kdo je tu zakopal a proč?
ELDER PRICE
Then appeared an angel: his name was Moroni!
(Ahhhhh...)
ELDER PRICE
Pak se objevil anděl: Jmenoval se Moroni!
(Ahhh...)
MORONI
I am Moroni...
The All-American angel! (All-American!)
My people lived here long, long ago! (So long ago!)
This is a history of my race, please read the words within
We were Jews who met with Christ, but we were All-American!
MORONI
Já jsem Mormoni...
Americký anděl! (Američan!)
Mí lidé tu žili před dlouhou dobou! (Tak dlouhou!)
Toto jehistorie mé rasy, prosím přečti si ta slova
Jsme Židé, kteří potkali Krista, ale jsme všichni Američané!
But don't let anybody see these plates except for you...
They are only for you to see...
Even if people ask you to show the plates to them, don't
Just copy them onto normal paper
Even though this might make them question if the plates are real or not...
This is sort of what God is going for...
Ale ať nikdo ty pláty nevidí krom tebe...
Jsou jenom pro tvé oči...
I kdyby je lidé chtěli vidět, neukazuj je
Jen je přepiš na normální papír
I když by mohli pochybovat jestli ty pláty skutečně existují....
O to tak trochu Bohovi jde....
ELDER PRICE
Joseph took the plates home and wrote down what he found inside
He turned those plates into a book then he rushed into town and cried:
ELDER PRICE
Joseph vzal ty pláty domů a napsal co našel uvnitř
Udělal z toho knihu, vzal ji do města a zvolal:
JOSEPH SMITH
Hey! God spoke to me and gave me this blessed ancient tome
He commanded me to publish it and stick it in ev'ry home
JOSEPH SMITH
Hej, Bůh ke mě promluvil a dal mi tuto požehnanou starověkou bichli!
Nařídil mi ji vydat a strřit ji do každé domácnosti
ELDER CUNNINGHAM
Wow! So the Bible is actually a trilogy and the Book of Mormon is Return of the Jedi?! I'm interested!
ELDER CUNNINGHAM
Wow! Takže Bible je vlastně trilogie a Kniha Mormonova je Nový řád Jedi - Návrat?! Máš moji pozornost
ELDER PRICE
Now many people didn't BELIEVE the prophet Joseph Smith
They thought he made up this part three that was buried by a tree on the hill in his backyard (Liar!)
But Joe said –
ELDER PRICE
Mnoho lidí nevěřilo prorokovi Josephu Smithovi
Mysleli, že si tu třetí část, která byla pohřbena u stromu na kopci na jeho zahradě vymyslel (Lhář!)
Ale Joe řekl:
JOSEPH SMITH
This is no lie, I speak to God all the time
And he told me to head west!
So I'll take my part three from the hill with the tree
Feel free if you'd like to come along with me
To the promised land! (The promised land?)
Paradise, on the west coast!
Nothing but fruit and fields as far as the eye can see!
JOSEPH SMITH
To není lež, s Bohem kecáme pořád!
A on mi řek ať zamíříme na západ!
Takže vezmu svojí třetí část z kopce se stromem
Jestli chcete, můžete se ke mě přidat
Do zaslíbené země! (Zaslíbené země?)
Ráj va zépadním pobřeží!
Nic než ovoce a pole kam jen oko dohlédne!
ALL
Have you heard of the All-American prophet?
He found a brand-new book about Jesus Christ!
We're following him to paradise, we call ourselves Mormon
And our new religion is All-American!
VŠICHNI
slyšeli jste už o americkém prorokovi?
Našel úplně novou kniho o Ježíši Kristovi!
Následujeme ho do ráje, říkáme si
Mormoni
A naše nové náboženství je celé americké!
ELDER CUNNINGHAM
Wow, how much does it cost?
ELDER CUNNINGHAM
Wow, kolik to stojí?
ELDER PRICE
The Mormons kept on searching for that place to settle down
But every time they thought they found it they got kicked out of town
And even though people wanted to see the golden plates
Joseph never showed 'em!
ELDER PRICE
Mormoni hledali místo, kde se usadí
Ale pokaždé, když už mysleli že ho našli, vykopli je odtud
A i když lidé chtěli vidět zlaté desky
Joseph jim je nikdy neukázal
GOTSWANA
I have maggots in my scrotum
GOTSWANA
Mám červy v šourku!
ELDER PRICE
Um, okay. Well, anyway...
Now comes the part of our story that gets a little bit sad
On the way to the promised land, Mormons made people mad
Joseph was shot by an angry mob and knew he'd soon be done:
EKDER PRICE
Uk, dobře. No, každopádně...
Teďm přichází část našeho příběhu, která je docela smutná
Na cestě do zaslíbené země, Mormoni začali štvát lidi
Josepha zastřelil šílený dav a věděl, že bude przo po něm:
JOESPH SMITH
You must lead the people now, my good friend Brigham Young
Oh God, why are you letting me die without having me show people the plates?
They'll have no proof I was telling the truth or not
They'll have to believe it just...'cause
Oh...I guess that's kinda what you were going for
Blargggh...
JOSEPH SMITH
Musíš vést lidi, můj příteli Brighame Youngu
O Bože, proč mě zabíjíš aniž bych lidem ukázal zlaté pláty?
Nebudou mít žádný důkaz že jsem říkal pravdu
Budou tomu muset věřit prostě proto
Oh...To byl asi celou dobu tvůj plán...
Blargggh...
ELDER PRICE
The prophet Joseph Smith died for what he believed in. But his followers, they kept heading west. And Brigham Young led them to paradise. A sparkling land in Utah they called Salt Lake City. And there the Mormons multiplied! And made big Mormon families!! Generation to generation until finally...they made ME!!! And now it's my job to lead you where those early settlers were led long ago!!!
ELDER PRICE
Prorok Joseph smith zemřel pro to, v co věřil. ale jeho následovníci pořád mířili na západ. A Brigham Young je vedl do ráje. Zářící země v Utahu jménem Salt Lake City
A tady se Mormoni rozmnožili! A tvořili velké Mormonské rodiny! Generace po generacích až konečně....jsem se narodil já!!!A teď je moje práce vás vést tam, kam mířili dřívější usedlíci před mnoha lety!!!
ALL (ELDER CUNNINGHAM)
Have you heard of the All-American prophet? (Kevin Price!)
The next in line to be the voice of God?! (My best friend!)
He's gonna do something incredible and be Joseph Smith again!
'Cause Kevin Price the prophet is all, all, all...
All-American!
(If you order now, we'll also throw in a set of steak knives!)
All-American!
VŠICHNI (ELDER CUNNINGHAM)
Slyšeli jste o americkém prorokovi? (Kevin Price!)
Další na řadě k Božímu hlasu?! (Můj nejlepší kámoš!)
Udělá něco úžasného a bude další Joseph Smith!
Protože Kevin price je prorok zaručeně americký!
(Objednáte- li ihned, dostanete sadu nožů na steaky zdarma!)
Zaručeně americký!

Text přidala Katie085

Překlad přidala Katie085

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.