Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
I see the longing in your eyes,
You always were the dreaming child...
This house is old and torn apart,
It holds no future, has no heart.
Vidím touhu ve tvých očích,
tys byl vždycky zasněné dítě...
Tenhle dům je starý a rozerván,
nepřináší žádnou budoucnost, nemá srdce.
The world is changing every day,
But here they cling to their own ways.
They taunt you with their cruel tongues,
On you their callous jokes are hung.
Svět se mění každým dnem,
ale tady se lpí na svých vlastních cestách.
Vysmívají se ti svými krutými jazyky,
své bezcitné vtipy na tebe věší.
So much in you that I can sense,
You hate them for their ignorance.
I hate them for the ties that bind
Your freedom with their narrow minds.
Je toho v tobě tolik, co mohu cítit,
nenávidíš je pro jejich ignoranci.
Já je nenávidím pro pouta, která svazují
tvou svobodu s jejich omezenou myslí.
You will only suffer if you stay,
These cold grey walls will have their way.
I beg of you to free your mind
And leave this sinking ship behind.
Budeš jedině trpět, pokud zůstaneš,
tyhle studené šedivé stěny budou mít svou cestu.
Zapřísahám tě, osvoboď svou mysl
a nech tuto potápějící se loď za sebou.
It's in the past, they'll always leave
A crumbling future up ahead.
And years of grief and bitter tears...
I tell you that there's nothing here.
Je to v minulosti, oni vždycky nechají
rozpadající se budoucnost před sebou.
A roky smutku a hořkých slz...
Říkám ti, že tady nic není.
There's nothing here, you don't belong,
You must escape while you're still young.
The path for you is bright and clear;
I tell you boy there's nothing here.
Tady nic není, nepatříš sem,
musíš uniknout, dokud jsi ještě mladý.
Stezka pro tebe je jasná a čistá;
říkám ti, hochu, tady nic není.
The colours run so deep out there,
Find joy to trade for this despair.
Go seek the wonders of the stage,
Of music and the printed page.
Barvy jsou tam tolik vřelé,
najdi si štěstí místo téhle beznaděje.
Jdi objevovat zázraky divadla,
hudby a tištěných stran.
This century is moving faster,
Share the joke and hear the laughter.
Find precious bodies for your bed
And chase the dreams inside your head.
Tohle století ubíhá rychleji,
poděl se o vtip a vyslechni smích.
Najdi skvostná těla pro svoje lože
a následuj sna ve své hlavě.
Knowledge waits for thirsty minds,
Beyond these peasant Philistines,
Whose world revolves around horse and cart,
Who belch and jeer, and curse the odds.
Znalosti čekají na žíznivé misli,
lepší než ty zdejších rolnických Filištínů,
jejichž svět se točí kolem koně a káry,
kteří říhají a vysmívají se a proklínají naděje.
The time is now I beg of you,
Cast off the old embrace the new.
Drink deep of life and love my son
And damn this house to kingdom come.
Teď přišel ten čas, zapřísahám tě,
odvrhni staré, přijmi nové.
Pij z hlubin života a lásky, můj synu,
a zatrať tento dům než přijde království (Boží).
It's in the past, they'll always leave
A crumbling future up ahead.
And years of grief and bitter tears...
I tell you that there's nothing here.
Je to v minulosti, oni vždycky nechají
rozpadající se budoucnost před sebou.
A roky smutku a hořkých slz...
Říkám ti, že tady nic není.
There's nothing here, you don't belong,
You must escape while you're still young.
The path for you is bright and clear;
I tell you boy there's nothing here.
Tady nic není, nepatříš sem,
musíš uniknout, dokud jsi ještě mladý.
Stezka pro tebe je jasná a čistá;
říkám ti, hochu, tady nic není.
The path for you is bright and clear;
I tell you boy - there's nothing here...
Stezka pro tebe je jasná a čistá;
říkám ti, hochu - tady nic není...

Text přidala Akhlis

Text opravila Akhlis

Video přidala Akhlis

Překlad přidala Akhlis

Překlad opravila Akhlis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lestat (demo) - Elton John

Reklama

Soundtrack - Lestat The Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.