Playlisty Kecárna
Reklama

In Paris - Nicolas a Lestat - text, překlad

playlist Playlist
NICOLAS
Listen to me, let me speak of
Wondrous works of art,
That dwell within that fabled city,
Its architecture fills my heart.
NICOLAS
Poslouchej mě, nech mě mluvit
o zázračném umění,
které přebývá v tomto proslulém městě,
jehož architektura naplňuje mé srdce.
Let me tell you I have seen
Where great ideas are born,
Illuminating all the darkness
In the corners of the world.
Neh mě ti říct, jak jsem viděl,
kde se velké myšlenky rodí,
prosvětlující veškerou temnotu
všech koutů světa.
Ask of me, I will tell you...
Let your conscience be your guide.
There's nothing but a hellhole here
While Paris waits, your virgin bride.
Zeptej se mě, budu ti vyprávět...
Nech své svědomí být tvým průvodcem.
Tady není nic než pekelná díra,
zatímco Paříž čeká, tvoje pannenská nevěsta.
LESTAT
Is it true, were you once a pupil
Of the great Mozart?
LESTAT
Je to pravda, byl jsi jednou žákem
velkého Mozarta?
NICOLAS
It's true, but I was hopeless then
Clumsy as a horse and cart.
NICOLAS
To je pravda, ale byl jsem zoufalý a pak
nešikovný jako kůň s vozíkem.
LESTAT
Could it be I dreamt so long
To act upon the stage and sing.
The footlights smoking at my feet
As curtains rise like velvet wings.
LESTAT
Mohlo by se to stát, snil jsem tak dlouho
stát na pódiu a zpívat.
Světelná lampa kouřící u mých nohou
stejně tak opona stoupající jako sametová křídla.
NICOLAS
Come with me, let me show you
The opera and the comedy,
The Latin Quarter where the girls
Are raven haired and fancy free.
NICOLAS
Pojď se mnou, nech mě ti ukázat
operu a komedii,
Latinskou čtvrť, kde jsou dívky
s havraními vlasy a fantazie je volná.
LESTAT
You'll play the dashing rogues
And infiltrate the grand salons
And walk in wonder through the Louvre
Across the Seine to the Sorbonne.
LESTAT
Budeš hrát brilantního lupiče,
A infiltrovat se do velkých salonů
A chodit v úžasu Louvrem
Přes Seinu k Sorbonně.
NICOLAS
In cafes we will feed our heads
With absinthe and philosophy.
Engage the students of Voltaire
And damn the aristocracy.
NICOLAS
V kavárnách nakrmíme své hlavy
absintem a filosofií.
Zapojíme studenty Voltaira
a proklejeme aristokracii.
LESTAT
In Paris the bells of Notre Dame ring out,
In Paris we'll trade our soft voices for shout.
I'll not rest until the ramparts of that city
Stand before us bright and clear.
LESTAT
V Paříži zvony Notre Dame zvoní,
V Paříži budeme obchodovat s křikem našich měkkých hlasů.
Nebudu mít klid, dokud hradby tohoto města
nepovstanou před námi, světlé a jasné.

Penniless in Paris is better than the life we're leading here.
Bez peněz v Paříži bude líp, než jak žijeme tady.
NICOLAS
In Paris we'll search for fame.
NICOLAS
V paříži budeme pátrat po slávě.
LESTAT
In Paris we'll be born again.
LESTAT
V Paříži budeme znovuzrozeni.
OBA
And though the streets aren't paved with gold...
In Paris we'll put our trust.
OBA
A i když ulice nejsou dlážděny zlatem...
Do Paříže vložíme svou důvěru.
NICOLAS
Paris, she was made for us.
NICOLAS
Paříž, ta byla stvořena pro nás.
LESTAT
Paris, she was made for us.
LESTAT
Paříž, ta byla stvořena pro nás.
BOTH
In Paris we will liberate our souls.
OBA
V Paříži osvobodíme své duše.
LESTAT
I've heard that there's infernal noise,
The stench and cut-throats out to rob,
The hungry crowds that fill the street
Where anarchy consumes the mob.
LESTAT
Slyšel jsem, že je tam pekelný hluk,
zápach a hrdlořezové, co chtějí krást,
hladové davy, které vyplňují ulici,
kde anarchie pohlcuje lůzu.
NICOLAS
We'll rent a room above the din,
Somewhere along the Boulevard
And find employment on the stage,
The unwashed mass we'll disregard.
NICOLAS
Pronajmeme si pokoj nad rámusem,
někde podél Boulevard,
a najdeme si zaměstnání na jevišti,
nemyté masy budeme ignorovat.
And bright you'll shine, a brand new star. A jasně budeš zářit, zbrusu nová hvězda.
LESTAT
You will play the violin!
We'll take the city by the throat...
LESTAT
Ty budeš hrát na housle!
Sevřeme město pod krkem...
NICOLAS
And revel in it's glorious sin.
NICOLAS
A budem si libovat v tom skvělém hříchu.
{.....mluví se....} {.....mluví se....}
BOTH
In Paris the bells of Notre Dame ring out,
In Paris we'll trade our soft voices for shout.
I'll not rest until the ramparts of that city,
Stand before us bright and clear.
OBA
V Paříži zvony Notre Dame zvoní,
V Paříži budeme obchodovat s křikem našich měkkých hlasů.
Nebudu mít klid, dokud hradby tohoto města
nepovstanou před námi, světlé a jasné.

Penniless in Paris is better than the life we're leading here.
Bez peněz v Paříži bude líp, než jak žijeme tady.
In Paris we'll search for fame,
In Paris we'll be born again.
And though the streets
aren't paved with gold.
V paříži budeme pátrat po slávě,
V Paříži budeme znovuzrozeni.
A i když ulice
nejsou dlážděny zlatem...
In Paris we'll put our trust,
For Paris, she was made for us,
Paris, she was made for us.
In Paris we will liberate our souls...
V Paříž vložíme svou důvěru,
v Paříž, ona byla stvořena pro nás.
Paříž, ta byla stvořena pro nás.
V Paříži osvobodíme své duše...

Text přidala Akhlis

Text opravila Akhlis

Videa přidala Akhlis

Překlad přidala Akhlis

Překlad opravila Akhlis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

San Francisco

Reklama

Soundtrack - Lestat The Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.