Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Listen to me, let me speak of
Wondrous works of art,
That dwell within that fabled city,
Its architecture fills my heart.
Poslouchej mě, nech mě mluvit
o zázračném umění,
které přebývá v tomto proslulém městě,
jehož architektura naplňuje mé srdce.
Let me tell you I have seen
Where great ideas are born,
Illuminating all the darkness
In the corners of the world.
Neh mě ti říct, jak jsem viděl,
kde se velké myšlenky rodí,
prosvětlující veškerou temnotu
všech koutů světa.
Ask of me, I will tell you...
Let your conscience be your guide.
There's nothing but a hellhole here
While Paris waits, your virgin bride.
Zeptej se mě, budu ti vyprávět...
Nech své svědomí být tvým průvodcem.
Tady není nic než pekelná díra,
zatímco Paříž čeká, tvoje pannenská nevěsta.
Is it true, were you once a pupil
Of the great Mozart?
It's true, but I was hopeless then
Clumsy as a horse and cart.
Je to pravda, byl jsi jednou žákem
velkého Mozarta?
To je pravda, ale byl jsem zoufalý a pak
nešikovný jako kůň s vozíkem.
Could it be I dreamt so long
To act upon the stage and sing.
The footlights smoking at my feet
As curtains rise like velvet wings.
Mohlo by se to stát, snil jsem tak dlouho
stát na pódiu a zpívat.
Světelná lampa kouřící u mých nohou
stejně tak opona stoupající jako sametová křídla.
Come with me, let me show you
The opera and the comedy,
The Latin Quarter where the girls
Are raven haired and fancy free.
Pojď se mnou, nech mě ti ukázat
operu a komedii,
Latinskou čtvrť, kde jsou dívky
s havraními vlasy a fantazie je volná.
You'll play the dashing rogues
And infiltrate the grand salons
And walk in wonder through the Louvre
Across the Seine to the Sorbonne.
Budeš hrát brilantního lupiče,
A infiltrovat se do velkých salonů
A chodit v úžasu Louvrem
Přes Seinu k Sorbonně.
In cafes we will feed our heads
With absinthe and philosophy.
Engage the students of Voltaire
And damn the aristocracy.
V kavárnách nakrmíme své hlavy
absintem a filosofií.
Zapojíme studenty Voltaira
a proklejeme aristokracii.
In Paris the bells of Notre Dame ring out,
In Paris we'll trade our soft voices for shout.
I'll not rest until the ramparts of that city
Stand before us bright and clear.
V Paříži zvony Notre Dame zvoní,
V Paříži budeme obchodovat s křikem našich měkkých hlasů.
Nebudu mít klid, dokud hradby tohoto města
nepovstanou před námi, světlé a jasné.

Penniless in Paris is better than the life we're leading here.
Bez peněz v Paříži bude líp, než jak žijeme tady.
In Paris we'll search for fame.
In Paris we'll be born again.
And though the streets aren't paved with gold,
In Paris we'll put our trust.
For Paris, she was made for us.
Paris, she was made for us.
In Paris we will liberate our souls.
V paříži budeme pátrat po slávě.
V Paříži budeme znovuzrozeni.
A i když ulice nejsou dlážděny zlatem...
Do Paříže vložíme svou důvěru.
Paříž, ta byla stvořena pro nás.
Paříž, ta byla stvořena pro nás.
V Paříži osvobodíme své duše.
I've heard that there's infernal noise,
The stench and cut-throats out to rob,
The hungry crowds that fill the street
Where anarchy consumes the mob.
Slyšel jsem, že je tam pekelný hluk,
zápach a hrdlořezové, co chtějí krást,
hladové davy, které vyplňují ulici,
kde anarchie pohlcuje lůzu.
And so there is, and in this life,
There's always two sides to a coin.
There's no adventure without danger,
It's lions not sheep we're off to join.
A tak to tam je, a v tomto životě,
existují vždy dvě strany mince.
Není dobrodružství bez nebezpečí,
jsou to lvi, ne ovce, k nimž se jedeme připojit.
We'll rent a room above the din,
Somewhere along the Boulevard
And find employment on the stage,
The unwashed mass we'll disregard.
Pronajmeme si pokoj nad rámusem,
někde podél Boulevard,
a najdeme si zaměstnání na jevišti,
nemyté masy budeme ignorovat.
And what of Marie Antoinette?
She dances at the Palais Royal,
Along with all the common folk.
I hear they call her 'Louis Whore'.
A co Marie Antoinette?
Ona tančí v Palais Royal,
spolu se všemi obyčejnými lidmi.
Slyšel jsem, že ji nazývají "Ludvíkova milenka" ( Louis XVI, král).

My friend the Monarchian God
Are out of touch and out of vogue.
But can men live without belief
Change is coming so I'm told.
Můj příteli, monarchističtí bozi
nejsou styloví a jsou z módy.
Ale lidé mohou žít bez víry,
změna přichází, jak jsem říkal.
Fashion there is everything,
But still there is a call to science.
It's time of reason, not suspicion.
All nations worldwide look to France.
Móda je tam vším,
ale stále se volá po vědě.
Je to čas rozumu, ne doměnek.
Všechny národy světa hledí na Francii.
And bright you'll shine, a brand new star.
You will play the violin!
We'll take the city by the throat...
And revel in it's glorious sin.
A ty jasně budeš zářit, zbrusu nová hvězda.
Ty budeš hrát na housle!
Sevřeme město pod krkem...
A budem si libovat v tom skvělém hříchu.
Ring us wine us, raise a toast
To the eighteenth century man.
We are the vintage of an era,
Golden sons of Abraham.
Zazvoňme si o víno, pozvedněme přípitek,
na člověka osmnáctého století.
Jsme zrozeni v této éře,
zlatí synové Abrahamovi.
In Paris the bells of Notre Dame ring out,
In Paris we'll trade our soft voices for shout.
I'll not rest until the ramparts of that city
Stand before us bright and clear.
V Paříži zvony Notre Dame zvoní,
V Paříži budeme obchodovat s křikem našich měkkých hlasů.
Nebudu mít klid, dokud hradby tohoto města
nepovstanou před námi, světlé a jasné.

Penniless in Paris is better than the life we're leading here.
Bez peněz v Paříži bude líp, než jak žijeme tady.
In Paris we'll search for fame.
In Paris we'll be born again.
And though the streets aren't paved with gold,
In Paris we'll put our trust.
For Paris, she was made for us.
Paris, she was made for us.
In Paris we will liberate our souls.
V paříži budeme pátrat po slávě.
V Paříži budeme znovuzrozeni.
A i když ulice nejsou dlážděny zlatem...
Do Paříže vložíme svou důvěru.
Paříž, ta byla stvořena pro nás.
Paříž, ta byla stvořena pro nás.
V Paříži osvobodíme své duše.

Text přidala Akhlis

Text opravila Akhlis

Video přidala Akhlis

Překlad přidala Akhlis

Překlad opravila Akhlis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lestat (demo) - Elton John

Reklama

Soundtrack - Lestat The Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.