Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Don't chastize me, I'm a child
acting as a child does.
You blind me with lifeless dolls
when what I want is blood.
Nekárejte mě, jsem jen dítě,
chovám se, jak se děti chovají.
Oslepujete mě neživými pannenkami,
zatímco to, co chci, je krev.
You took me from the streets
to complete this union.
Do you expect some little saint
kneeling for communion?
Vzali jste mě z ulic
poro dovršení tohoto spojení.
Očekáváte nějakého malého světce
klečícího při přijmání?
I want more, I want more. Já chci víc, já chci víc!
Look at you, you disapprove
like two fussy mothers.
Who are you to criticize
the habits of another?
Koukněte na sebe, vy nesouhlasíte,
jako dvě povykující matky.
Kdo jste, abyste kritizovali
návyky ostatních?
Did I rock the family boat
by dining on the help?
Aren't I just the little beast,
well I can't stop myself!
Rozhoupala jsem rodinný člun
svým stolováním bez zábran?
Nejsem pouze malá bestie?
Fajn, nedokážu se zastavit!
I want more, I want more, I want more.
I want more, I want more.
Já chci víc, já chci víc, chci víc!
Já chci víc, chci víc!
I dont want their milk and honey,
they can keep their fine herb teas.
I don't need their chocolate hot and sweet,
it's thick and red for me.
Nechci jejich mléko a med,
můžou si nechat své jemné bylinné čaje.
Nepotřebuji jejich čokoládu, horkou a sladkou,
pro mně je hustá a rudá.
For everyone that comes along
knocking on this door.
Don't blame me, it's your fault
that I want more!
Pro každého, kdo jde kolem,
klepajíc na tyto dveře.
Neobviňujte mně, je to vaše vina,
že chci víc!
Look at me, I'm so sweet,
I'm innocent and charming.
But all you see is some spoiled brat,
a child so demanding...
Koukněte na mě, jsem tak sladká,
jsem nevinná a okouzlující.
Ale vše, co vidíte, je nějaký rozmazlený fracek,
dítě příliš náročné...
Don't fuss so, you both know
the rapture of the bite.
Is not monstrous,
it's just glorious, healthy appetite!
Nepovykujte tak! Oba znáte
extázi z kousnutí.
To není monstrózní,
je to jen báječný, zdravý apetit!
And I want more, I want more! A já chci víc, chci víc!
Should I be the little miss
and while away the hours?
I think not, I'd rather hunt
than cut up paper flowers.
Měla bych být malá slečna,
zatím, co ubýhají hodiny?
Myslím, že ne, raději bych lovila
pak roztrhala papírové květiny.
Thanks to you, things I do
verge on the obscene.
What a pair of hippocrites,
well this cat wants her cream!
Díky vám, věci, které dělám,
hraničí s obscéností.
Jaký párek pokrytců,
tak tahle kočka chce svou smetanu!
I want more, I want more, I want more!
I want more, I want mo-o-o-ore!
Já chci víc, já chci víc, chci víc!
Já chci víc, chci ví-í-íc!
I wander through the streets at night
and find a charming couple,
Who fear that such an angel lost
could find herself in trouble.
V noci bloudím ulicemi
a hledám okouzlující pár,
který se obává, že takový ztracený anděl
by se mohl dostat do potíží.
They can't resist my trembling lip,
my eyes so filled with tears.
They rest my head upon their necks...
aaah, oh dear.
Nemohou odolat mým rozechvělým rtům
mým očím tak plným slz.
Složí mou hlavu na svůj krk...
aaach drazí.
More, I want more, I want mo-o-ore! Víc, já chci víc, chci ví-í-íc!
I dont want their milk and honey,
they can keep their fine herb teas
I don't need their chocolate hot and sweet,
it's thick and red for me
Nechci jejich mléko a med,
můžou si nechat své jemné bylinné čaje.
Nepotřebuji jejich čokoládu, horkou a sladkou,
pro mně je hustá a rudá.
For everyone that comes along
knocking on this door
Don't blame me, it's your fault
that I want more
Pro každého, kdo jde kolem,
klepajíc na tyto dveře.
Neobviňujte mně, je to vaše vina,
že chci víc!
I want more, I want more, I want more!
I want more...
Já chci víc, já chci víc, chci víc!
Já chci víc.
I. want. mo-o-o-ore! Já. chci. ví-í-íc!

Text přidala Akhlis

Text opravila Akhlis

Video přidala Akhlis

Překlad přidala Akhlis

Překlad opravila Akhlis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lestat (demo) - Elton John

Reklama

Soundtrack - Lestat The Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.