Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Bulda: What’s the issue, dear?
Why are you holding back from such a man?
Is it the clumpy way he walks?
Bulda: V čem je problém, drahá?
Proč se zdráháš takového chlapa?
Je to tím, jak těžkopádně chodí?
Cliff: Or the grumpy way he talks? Cliff: Nebo tím, že občas mluví ošklivě?
Female Troll 1:
Or the pear-shaped, square-shaped
Weirdness of his feet?
Trollka 1:
Nebo že má hruškovo-hranatě
divňe tvarované nohy?
Male Troll 1: And though we know he washes
Well-he always ends up sort of smelly.
Troll 1: A i když víme, že se myje
řek bych, že smrádne, a ne vábně.
Bulda: But you’ll never meet a fellow who’s as Bulda: Ale nikdy jsme nepotkali nikoho tak
Bulda and Cliff: Sensitive and sweet!
So he’s a bit of a fixer-upper,
So he’s got a few flaws.
Bulda a Cliff: citlivého a milého!
No tak není bez závady,
No tak má pár chyb.
Female Troll 2: Like his peculiar brain dear, Trollka 2: Jako jeho zvláštní mozek, drahá
Male Troll 2: His thing with the reindeer. Troll 2: Nebo ta věc s tím sobem
Troll Duet:
That’s a little outside of nature’s laws!
Oba:
To je trochu proti přírodním zákonům
Small Group of Trolls:
So he’s a bit of a fixer-upper,
but this we’re certain of
You can fix this fixer-upper
Up with a little bit of love!
Skupinka trollů:
No tak není bez závady
ale tímhle jsme si jisti
Jeho závady zmizí
S trochou lásky!
Kristoff: Can we please just
Stop talking about this?
We’ve got a real, actual problem here.
Kristoff: Mohli bychom prosím
Směnit téma?
Máme opravdový, skutečný problém!
Bulda: I’ll say! So tell me, dear
Is it the way that he runs scared?
Bulda: Možná pak! Ale ted' mi pověz
Je to tím, jaký je strašpytel?
Male Troll 3: Or that he’s socially impaired? Troll 3: Nebo že má problémy s lidmi?
Troll Child: Or that he only likes to tinkle in the woods — what?! Trollí dítě: Nebo že rád čůrá v
lese - co?!
Cliff: Are you holding back your
Fondness due to his unmanly blondness?
Cliff: Zdráháš se projevit city,
Kvůli jeho nemužné blonďatosti?
Female Trolls: Or the way he covers
Up that he’s the honest goods?
Trollky: Nebo kvůli tomu, že zakrývá
Že on je ten správný materiál?
All Trolls:
He’s just a bit of a fixer-upper,
He’s got a couple of bugs
His isolation is confirmation
Of his desperation for human hugs
So he’s a bit of a fixer-upper,
But we know what to do
The way to fix up this fixer-upper
Is to fix him up with you!
Všichni Trolli:
No tak má nějaké chyby
Má pár much
To, jak se izoluje jenom potvrzuje
Jeho potřebu po lidských objetí
No tak má nějaké chyby
Ale my víme, co s tím
Jak spravit tohle trdlo
Je dát ho dohromady s tebou
Kristoff: ENOUGH!
She is engaged to someone else, okay?!
Kristoff: DOST!
Je zasnoubená s někým jiným, fajn?!
Cliff: So she’s a bit of a fixer-upper, Cliff: No tak i ona není bez závady.
Male Troll 4: That’s a minor thing. Troll 4: To je maličkost
Male Troll 5:
Her quote 'engagement' is a flex arrangement.
Troll 5:
Její takzvané zasnoubení je dočasná věc
Troll Child:
And by the way I don’t see no ring!
Trollí dítě:
A mimochodem, nevidím žádný prstýnek!
Male Trolls: So she’s a bit of a fixer-upper,
Her brain’s a bit betwixt.
Get the fiancé out of the way and
The whole thing will be fixed!
Trollové: No tak i ona není bez závady
I její mozek je trochu vedle
Zbav se rychle toho snoubence
A celá věc se tím spraví!
Bulda: We’re not sayin' you can change him,
‘Cause people don’t really change.
We’re only saying that love's a force
That's powerful and strange.
People make bad choices
If they’re mad,
Or scared, or stressed.
Throw a little love their way.
Bulda: Neříkáme, že ho můžeš změnit
Protože lidé se prostě nemění
Jen říkáme, že láska je síla
Mocná a zvláštní
Lidé dělají špatná rozhodnutí
když jsou naštvaní,
Nebo vystrašení nebo vystresovaní
Ale trochu lásky na cestu jim dej!
Female Trolls: Throw a little love their way. Trollky: Trochu lásky na cestu jim dej!
Bulda and Female Trolls:
And you’ll bring out their best.
Bulda a trollky:
A dostaneš z nich to nejlepší!
All Trolls:
True love brings out their best!
Everyone’s a bit of a fixer-upper,
That’s what it’s all about!
Všichni trollové:
Pravá láska z nich dostane to nejlepší!
Každý má pár chyb,
O tom to všechno je!
Cliff: Father! Cliff: Otec!
Female Troll 3: Sister! Trollka 3: Sestra!
Male Troll 6: Brother! Troll 6: Bratr!
All Trolls:
We need each other to raise
Us up and round us out.
Everyone’s a bit of a fixer-upper,
But when push comes to shove.
Všichni trollové:
Potřebujeme jeden druhého, aby nás
Zvednul a spravil
Každý má pár chyb
Ale když na to příjde
Olaf:
The only fixer-upper fixer
That can fix up a fixer-upper is
Olaf:
Jediné co odstraní ty chyby
Co umí spravit závady je
Trolls:
True! true!
True, true, true!
Love (True love)
Love, love, love, love, love
Love! (True love!)
Trollové:
Pravá! Pravá!
Pravá, pravá, pravá!
Láska (Pravá láska)
Láska, láska, láska. láska, láska
Láska! (Pravá láska!)
True... Pravá...
Troll Priest:
Do you, Anna, take Kristoff
to be your trollfully wedded...
Trollí kněz:
Bereš si, Anno, zde Kristoffa
jakožto svého trollo-platného...
Anna: Wait, what!? Anna: Počkat, cože ?!
Troll Priest: You’re getting married! Trollí kněz: Oddáváme vás!
Trolls: Love! Trollové: Láska!

Text přidala TFTka

Text opravil gohman

Video přidal parisek

Překlad přidala Markiy

Překlad opravil gohman

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Frozen

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.