Playlisty Kecárna
Reklama

Mama said knock you out - text, překlad

playlist Playlist
[LL][ LL ]
C'mon man C'mon člověk
[News Report] [ News Report ]
And with the local DBT news, LL Cool J with a triumphant comeback
[mumbling]
but tonite...
A s místním DBT zprávy , LL Cool J s triumfálním návratu
[ mumlání ]
ale tonite ...
[LL] [ LL ]
Don't call it a comeback
I been here for years
Rockin my peers and puttin suckas in fear
Makin the tears rain down like a MON-soon
Listen to the bass go BOOM
Explosion, overpowerin
Over the competition, I'm towerin
Wreckin shop, when I drop these lyrics that'll make you call the cops
Don't you dare stare, you betta move
Don't ever compare
Me to the rest that'll all get sliced and diced
Competition's payin the price
Neříkej tocomeback
I zde po léta
Rockin svými vrstevníky a dáváme suckas ve strachu
Makin slzy padaly jakoMON -soon
Poslechněte si basovou bum
Výbuchu , overpowerin
V průběhu soutěže jsem towerin
Wreckin shop, když jsem kapku tyto texty, které vám udělám zavolat policajty
Neopovažuj se dívat , můžete betta pohyb
Nikdy porovnat
Me se zbytkem , že to vše se plátky a kostičky
Soutěž je platící cenu
Chorus: Chorus :
I'm gonna knock you out [HUUUH!!!]
Mama said knock you out [HUUUH!!!]
(REPEAT 4X)
Budu srazit vás z [ HUUUH ! ]
Máma řekla knock vás [ HUUUH ! ]
( REPEAT 4x)
Don't u call this a regular jam
I'm gonna rock this land
I'm gonna take this itty bitty world by storm
And I'm just gettin warm
Just like Muhummad Ali they called him Cassius
Watch me bash this beat like a skull
Cuz u know I had beef wit
Why do u riff with me, the maniac psycho
And when I pull out my jammy get ready cuz it might go
BLAAAAW, how ya like me now?
The river will not allow
U to get with, Mr. Smith, dont riff
Listen to my gear shift
I'm blastin, outlastin
Kinda like Shaft, so u could say I'm shaftin
Old English filled my mind
And I came up with a funky rhyme
Nepoužívejte u Nazývám to jamu
Budu skála tato země
Vezmu to itty bitty svět bouří
A já jsem prostě dostání v teple
Stejně jako Muhummad Ali mu říkali Cassius
Sledujte mě praštit tento rytmus jako lebka
Protože u vím, že jsem měl hovězí vtip
Proč u riff se mnou ,maniak psycho
A když jsem se vytáhnout můj Jammy připravte cuz by to mohlo jít
BLAAAAW , jak tě jako já teď ?
Řeka nedovolí
U dostat se pan Smith , dont riff
Poslechněte si mé řadicí páky
Jsem blastin , outlastin
Trochu jako hřídel , takže u by se říct, že jsem shaftin
Old English naplnila mou mysl
A přišel jsem s funky rýmu
Chorus
[LL]
sbor
[ LL ]
Breakdown!!! Členění !
Shadow boxin when I heard you on the radio [HUUUH!!!]
I just don't know
What made you forget that I was raw?
But now I got a new tour
I'm goin insane, startin the hurricane, releasin pain
Lettin you know that you can't gain, I maintain
Unless ya say my name
Rippin, killin
Diggin and drillin a hole
Pass the Ol' Gold
Stín boxin , když jsem vás slyšel v rádiu [ HUUUH ! ]
Já prostě nevím
Co vás přimělo zapomenout, že jsem byl syrové ?
Ale teď mám novou tour
Jdu blázen , startin hurikán , releasin bolesti
Lettin víte, že nemůžete získat , tvrdím,
Není- ya říct mé jméno
Rippin , killin
Diggin a Drillin díru
Protáhněte Ol ' Gold
Chorus sbor
Shotgun blasts are heard
When I rip and kill, at WILL
The man of the hour, tower of power, I'll devour
I'm gonna tie you up and let you understand
that I'm not your average man
when I got a jammy in my hand
DAAAAAM!!!!! Oooooohh!!
Listen to the way I slaaaaay, your crew
Damage [UHH] damage[UHH] damage [UHH] damage
Destruction, terror, and mayhem
Pass me a sissy so suckas I'll slay him
Farmers [What!!!] Farmers [What!!!]
I'm ready [we're ready!!!]
I think I'm gonna bomb a town [get down!!]
Don't u neva, eva, pull my lever
Cuz I explode
And my nine is easy to load
I gotta thank God
Cuz he gave me the strength to rock
HARD!! knock you out, mama said knock you out
Shotgun výbuchy jsou slyšet
Když jsem se vytrhnout a zabít , podle libosti
Muž na hodinu , věž moci , budu požírat
Budu tie vás a vám pochopit,
že nejsem průměrný člověk
když jsem se dostal Jammy v ruce
DAAAAAM ! ! Oooooohh !
Poslechněte si , jak jsem slaaaaay , vaše posádka
Poškození [ UHH ] škoda [ UHH ] škoda [ UHH ] škoda
Zničení , teror a chaos
Podej mi slaboch , takže suckas jsem ho zabít
Zemědělci [Co ! ] Zemědělci [Co ! ]
Jsem připraven [ jsme připraveni ! ]
Myslím, že jsem to bombaměsto [ dostat dolů ! ]
Nepoužívejte u neva , eva , zatáhněte za páku svůj
Cuz I explodovat
A můj devět je snadno načíst
Musím děkovat Bohu
Protože mi dal sílu skály
HARD ! srazit vás , máma řekla knock vás
Chorus sbor

Text přidala lisra

Překlad přidala lisra

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.