Kecárna Playlisty
Reklama

We Have A Dog To Exercise - text, překlad

playlist Playlist
When the old ghost of suicide
creeps slowly back into your mind,
then everything is bleak and blurred ... -
down here in the short-sighted world.
Yet, this time I have to insist
on the sharpness of the things I missed ... -
this once so loyal friend ..., he's not that welcome anymore.
Když starý duch sebevraždy
se plazí pomalu zpět do tvé mysli,
pak všechno je pochmurné a neostré
tady dole na tom krátkozrakém světě.
Stále, teď si musím trvat
na vnímavosti věcí, které jsem ztratil.
Tentokrát tak loajální přítel...není
už tak vítán.
White, fragile porcelain-boy,
some minor things shall be left unsaid,
yes, you share the strongest desire for beauty,
as like all the "enchanted" you are more than blessed with it.
Bílý, křehký porcelánový chlapec
nějaké menší věci nebyly vyřčeny,
ano, dělíš nejsilnější touhu pro krásu,
právě jako "okouzlený" jsi víc než tím
obdařený.
The body is a prison-cell ... that like a child needs to be washed and fed ... -
These are just two of the things that I have a tendency to forget.
Tělo je vězení...jako když
chce být dítě umyto a nakrmeno.
Jsou tu jen dvě věcí, na které mám
tendenci zapomenout.
The heavy smell of rotting flowers is chanting through the prison doors,
We kiss the dying world goodbye ... and leave it in good hands at the morque.
Těžký zápach hnijících květin pokřikuje
dvěřmi od věznice.
Líbáme umírající svět, nashledanou...a opouštíme ho
v dobrých rukách vraždy.
Well, on the second day of excavation,
tell me, what did you expect to find?
Be careful when you scratch the surface,
'cause we all have a dog to exercise.
No, druhý den odkrytí,
řekni mi, co jsi očekával, že najdeš?
Buď opatrný, když se hrabeš na povrch,
protože všichni máme vycvičené psy.
We are not lovers, we are LIKERS ... -
We are merely hands and shakes;
these are just FOUR from the list of the numberless things
of which we're still afraid.
Nejsme milenci....máme se rádi,
jsme pouhé ruce a třes.
Tamty jsou jen čtyři z listu nesčetných věcí,
ze kterých máme strach.
We are not familiar with the state of our decay,
Because this is not our line, it is not really our trade.
All we know is that our feet are cold
and that our sticky hands are wet -
and that we're here to bring you tidings
straight from the CHOIR OF THE DEAD.
Neznáme se se stavem rozkladu.
Protože tohle není náš obor.
Víme jen, že naše chodidla jsou studená.
a naše lepivé ruce jsou vlhké
a jsme tu, abychom ti přinesli zprávy
přímo od SBORU MRTVÝCH
Look at the boy ... oh, he really suffers,
he's caught in fear and its distress;
there's no point in looking at him for answers,
because he is a stranger here himself.
Pohleď na toho chlapce...oh, opravdu trpí,
je zachycen ve strachu a v utrpení.
nemá smysl chtít po něm odpovědi,
protože on je tu sám pro sebe cizinec
The body is a prison-cell
that like a child needs to be washed and fed ... -
these are just two of the things that I have a tendency to forget.
Tělo je vězení...jako když
chce být dítě umyto a nakrmeno.
Jsou tu jen dvě věcí, na které mám
tendenci zapomenout.

Text přidala Moonlight

Video přidala Moonlight

Překlad přidala Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama

La Chambre D'Echo

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.