Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
Can I trust you, mortal boy?
You say, you love me - oh, sure you do - ,
but what exactly does this affirmation mean?
I do not have the slightest notion,
no idea of what you understand by "love"
and other terms as worn-out
such as this old song and dance,
you call romance.
Quite different flowers grow indeed
in my small semantic garden ... -
so, let us see, if your good vow
is more than just some chemical imbalance.
Is it worth the air you breathe,
or will it be just another waste of time with you?
What I call "Love, precious and true",
would you refer to this as sin,
or crime and all that silly crap?
Now, let me put you to the test:
Můžu ti věřit, smrtelný hochu?
Říkáš, že mě miluješ - oh, jistě ano -
ale co přesně tohle ujištění znamená?
Nemám ani nejmenší tušení,
žádný nápad toho, čemu říkáš "láska"
a jiné výrazy, které jsou omílané pořád dokola.
Takové jako tato stará píseň a tanec,
které říkáš romantika.
Docela rozdílné květiny opravdu rostou
v mé malé sématické zahradě...-
tak, dovol nám podívat se, jestli tvůj
dobrý slib je víc než nějaká chemická nerovnováha.
Je to cena vzduchu, který dýcháš,
nebo to bude s tebou další ztráta času?
To, čemu říkám "láska, vzácná a pravá",
tomu bys ty řekl hřích,
zločin a nebo další takové hloupé kecy?
Teď, dovol mi dát ti test:
How often have I heard these words:
"I love you so much, dearest dear,
that I would die for you, right now, right here!"
Sure, doing this they're sitting pretty,
but I say: piss on it,
because this way is far too easy !!!
Jak často jsem slyšela tato slova:
"Miluju tě tak moc, nejdražší,
že bych pro tebe zemřel, teď hned, přímo tady."
Jistě, dělají to, zatímco pěkně sedí,
ale já říkám: Kašlat na to,
protože tenhle způsob je až příliš jednoduchý!!!
But: do you also have the strength
to be there for me till the end?
Would you have courage, live for me,
respect my wishes, my decree?
Would you defend me against the world,
fight the doctors playing God,
slap your priests, if they came near,
or anyone who interferes ?!?
Ale: Máš opravdu dost síly na to, abys
se mnou byl až do konce?
Měl bys kuráž žít pro mě,
respektovat má přání, mé nařízení?
Chránil bys mě před světem,
hádal se s doktory, kteří si hrají na Boha,
uhodil bys kněží, kdyby přišli blíž,
nebo někoho, kdo překáží?
Is the version of your Love as true,
that you would use all means within your power
just to meet the urgent plea,
that solemn, final wish for dying
of a helpless her or him,
who lies in pain, who's suffering,
now only begging for the end ... --
is your "Love" that of a true friend?
Je to verze tvé lásky jako pravdivé,
že bys použil všechny prostředky ve své moci,
jen proto, že řešila naléhavou prosbu,
že vážně poslední přání zemřít
z bezmoci ji nebo ho,
kdo leží v bezmoci, kdo trpí,
teď jen žadoní o konec...-
je tvá "Láska" takhle pravá, příteli?
If I lay crying in my bed,
waiting, no longing for the end,
if I decide my time has come,
would you then be that trustful one
to guard this chamber, break this shell,
and free me from this living hell
by making sure my death is swift.
Would you grant me that sacred gift ?!?
Jestliže ležím v posteli a brečím,
čekám, netoužím po konci.
Jestliže se rozhodnu, že můj čas nadešel,
byl bys pak ten pověřený
střežit tu místnost, prolomit tu ulitu,
a osvobodit mě z toho pekla na zemi
ujištěním, že má smrt bude rychlá?
Udělil bys mi tento posvátný dar?
Now that you've heard it, let me know:
Are you then willing to let go ?!?
Say: would you do all this for me,
would you respect my wishes, my dignity?
Teď, když jsi to slyšel, dovol mi zjistit:
Byl bys pak svolný k odchodu?
Řekni: udělal bys pro mě všechno tohle?
Respektoval bys má přání, moji důstojnost?
Because that's what LOVE means to me !!! Protože to je to, co pro mě LÁSKA znamená!!!

Text přidala Moonlight

Video přidala Lucipher69

Překlad přidala Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama

Sanatorium Altrosa (Musical Therapy For Spiritual Dysfunction)

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.