Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
Over there that little mountain rises, while some others dissolve into a plain. Time redefines itself and falls in sadness grain by grain ...Támhle, kde vystupují ty malé hory, zatímco
ostatní se rozpouštějí v pláň.
Čas sám sebe předefinovává a padá do smutku kousek po kousku.
"Time, my dear, heals all the wounds", the two-tongues echoes seem to say. But nothing, nothing changes here, this pain remains and will not go away. "Čas, má milá, zahojí všechny rány"
ozvěny s dvěma jazyky, zdá se, promluvily.
Ale nic, nic se tu nemění, tahle bolest zůstává a
neodejde.
[Lament:]
"I went weak, as I grew old, and time itself has made me slow ...- and as I close my eyes in sadness a thousand seasons come and go ..."
"Když jsem dospěla, zkřehla jsem, a čas sám mě
zpomalil...a když zavřu oči v smutku, tisíc sezón přichází a odchází..."
Might enough to cover all and also cruel enough to reveal, but all the wounds and scars he carries neither force nor kiss can ever heal. Může být dost na zakrývání všeho, ale také dost krutý na odhalování, ale všechny rány a jizvy, které má na sobě,
síla ani polibek nemůže vyléčit.
No, time heals nothing, nothing, nothing ...- spitefully turns away and laughs. Leaves you half-broken and in defiance is only added another scar ... čas nevyléčí nic, nic, nic...-
škodolibě se otáčí a směje.
Nechá tě zlomeného a když vzdoruješ, jen ti přidá
další jizvy.
Call it "blind" how he is writhing, counting hours, centuries ...- the pain it grows and glows in tides, unable to vanish, unwilling to cease ... Říkej tomu "slepota" když se svíjí, počítá hodiny,
století...-bolest, která roste a zvedá příliv,
neschopná zmizet, neochotná přestat...
No, time heals nothing, nothing, nothing ...- pushes 'till we're diving into different flesh. Time heals nothing, nothing, nothing petrified with some unnameable shame... čas nevyléčí nic, nic, nic...-tlačí, dokud
se neponoříme do jiného těla.
čas nevyléčí nic, nic, nic k smrti vyděšeného
s nepojmenovanou hanbou...
[Lament:]
"Time's fingers claw, I am losing hold, there is no hope for me on earth. Time either still or maybe rushing ...- in any case it will turn out worse ..."
"Pařáty času škrábou, ztrácím se, není tu
pro mě žádná naděje na zemi.
Čas je buď klidný, nebo se řítí...v každém případě to dopadne hůř.
Time is fleeting, time stands still, it stops for no-one and we're trapped within.
But I´d though dream of the light.
He is falling back to the left-hand side...
-Čas se mihne, čas stojí klidně, nezastaví
se pro nikoho a jsme v něm uvězněni.
-Ale já přesto sním o světle!
-Padáš zpět na stranu po levé ruce.
[Résumé:]
"How I wish what I was dead and rest in final peace ...- but even the luxury of death can't cure the wounds time cannot heal ..."
Jak bych si přála být mrtvá a odpočívat v pokoji
...- ale ani luxus smrti nemůže vyléčit rány, které
nemůže zahojit ani čas.

Text přidala Moonlight

Text opravila Moonlight

Video přidala Moonlight

Překlad přidala Moonlight

Překlad opravila Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama

Songs From The Inverted Womb

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.