Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
What is
is a game for scholars
So: it was sheer necessity
nothing but chance that
for reasons hidden to the world
has led the two soul here
Made them equal like dog and owner
annoyed but neutral spend the night
sharing the same bed they did slumber
beneath two blankets ...side by side
Co je
hra pro žáky
Co má být: byla to naprostá nutnost
žádná šance ale není
pro důvody schované ve světě
má vést dvě duše sem
Dělá je rovnými jako psy a majitelé
vzteklí ale nestranní tráví noc
sdílející to samé lůžko kde dřímali
pod dvěma přikrývkami.. bok po boku
It makes no difference to explain
How it all came to this
'cause what if is a game for scholars
approve and seal it with a kiss!
Nedělá to rozdíly ve vysvětlení
Jak to všechno došlo tak daleko
protože jestliže je hra pro žáky
uzavři a zpečeť to polibkem!
Quickly erasing your lust, all we inspire is disgust.
But then, of course, you can never be sure.
and that's the ghost that's haunting you !!!
Rychle odstraň tvůj chtíč, všechno co nás inspiruje je hnus.
Ale pak, samozřejmě, nemůžeš si být jistý.
a to je ten duch, který tě straší!
Familiar causes made me shiver
mainly with chill this foetus coiled
Apologies did only soothe his anger
but explanations could not avoid
him windown down the ancient form
the spell of insecurity
that liturgy which cruelly pointed out
the difference between him and me
Obeznámené příčiny mě dělají třesoucím
hlavně s tímto chladným stočeným zárodkem
Omlouval se, jediný utěšoval svůj vztek
ale vysvětlení se nemohl vyhnout
jeho starobylý způsob
kouzlo nejistoty
tahle liturgie která krutě poukázala
na rozdíly mezi jím a mnou
I can't be bothered to explain
how it all comes to this
because all causes are "familiar"
accept, and seal it with a kiss
Nemohu být obtěžována vysvětlit
jak to došlo tak daleko
protože se všemi příčinami jsme ,,obeznámeni,,
uzavřeno, a spečeťeno polibkem
The larch, and not the morning-cock
beheld two spoons our cook had graced
and as our hero woke, he found
his left arm still around my waist
he rose, and I, the ugly child
born of the shadow sphere
allowed my th oughts to briefly travel
to a world ..... to far from here
where it's the cock that greets the morning
and piles have meanings unlike their faces here ... -
Dřevo, a ne ranní kouhout
spatřil dvě lžíce
a jak náš hrdina vstal, našel
jeho levou ruku pořád kolem mého pasu
on růže, a já, ošklivé dítě
narozené ve stínové sféře
povolené mým myšlenkám ke krátkému cestování
světem...daleko odtud
kde je ten kohout zdravící ráno
a pilulky mají významy narozdíl od jejich tváří tady..
but what if is a game for scholars not, baby.
so try your best now to hide the tears
ale co když to není hra pro žáky, baby.
tak zkus co nejlépe zakrýt slzy
He said, as he walked to the bathroom:
"I am not at all like you !!!"
On řekl, jak přišel do koupelny:
,,Nejsem vůbec jako ty!!,,
"Well I don't have the slightest idea
what you could possibly be referring to.
But rest assure, man, because whatever
this most dreadful thing might be
be sure that our difference is more than obvious
to the world outside ... and me!"
,,Nemám nejmenší nápad
k čemu bys mohl být možná odkázán.
Ale buď si jist, muži, protože cokoliv
tahle nejhroznější věc může být
buď si tím jistý naše rozdílnost je více než zřejmá
světu venku.. a mě!,,
Quickly erasing your lust, all we inspire is disgust
But then, of course, you can never be sure
and that's the face that's frightening you !!!
Rychle odstraň tvůj chtíč, všechno co nás inspiruje je hnus.
Ale pak, samozřejmě, nemůžeš si být jistý.
a to je ta tvář, co tě děsí!!!
I can't be bothered to explain, how it all came to this,
'cause what if is a game for scholars
and it's called:
HELVETIA SEXUALIS
Nemohu se obtěžovat vysvětlit,jak to došlo tak daleko
protože co když je to hra pro žáky
a jmenuje se:
HELVETIA SEXUALIS

Text přidala Cibbar

Video přidala Cibbar

Překlad přidala KirmaLee

Překlad opravila KirmaLee

Je zde něco špatně?
Reklama

Les Fleur du Mal

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.