Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
Unexpected...suddenly...as if from nowhere they appear,
the monks are wearing fire-coloured gowns,
their faces, friendly but determined, are hidden behind lacquered masks,
painted black&white, they're having the shape of over-dimensional skulls.
Neočekávaně... najednou... jako odnikud se
objevují.
Mniši oblečení do roucha v barvě plamenů,
jejich obličeje, přátelské ale odhodlané,
schované za lakovanými maskami,
v černé a bílé, mají tvar zvětšených lebek.
Quickly and nimbly they are moving forward, hopping dexterously,
throwing their legs like ageless jesters...so high up into the air.
Each of them is armed with a short, an even piece of wood,
remarkably resembling...ancient worn-out washing-boards.
Polished to strike ritually...-this is the DAY OF THE remaining DEAD.
Rychle a mrštně se pohybují dopředu,
šikovně poskakují,
vykopávají nohama jako nestárnoucí šašci...tak vysoko
do vzduchu.
Každý z nich je ozbrojený krátkým, rovným kouskem
dřeva,
pozoruhodně připomínající... stařičkou opotřebenou valchu.
Naleštěnou pro rituální úder...- tohle je den
pozůstalých mrtvých.
On this day we celebrate the expulsion, or rebuke,
of the spirits wich have unintendedly been dragged along.
Some of these ghosts have been forgotten, some have simply been ignored,
these remnants with a growing hunger...must be exorcised, must be removed.
V tento den oslavujeme vyhoštění nebo pokárání
duchů, kterými jsme byli nechtěně vláčeni.
Někteří z těch duchů byli zapomenuti, jiní
zase jednoduše přehlíženi.
Tyto pozůstatky s rostoucím hladem...musí být zahnány, musí být odstraněny.
This ritual always commences without warning, suddenly,
therefore it cannot be assigned to a certain date of time.
It rather tends to inevitably follow a chain of events,
a special spiritual feature inherent in each and everyone of them.
Tento rituál započne bez varování,
najednou.
Proto nemůže být přidělen na určité datum a čas.
Spíše nevyhnutelně následuje řetězec událostí,
zvláštní duchovní rys, který spočívá v každém z nich.
Put of the sphere of influence...of the sphere of the days to be
the monks are approaching, spinning on their own axis as they dance and sing
and hitting every person present dard between the shoulder-blades
as everyone here is dragging fidget, invisible..."appendages".
Posuňte sféru vlivu... sféru dne.
Mniši se blíží, točí se kolem své osy,
když tancují a zpívají
a bijí každého tvrdě mezi lopatky,
protože každým tu cloumá nervozita, neviditelný.... "příživník".
As if by change, not expressly invited, we've assembled here today
vehemently we are being hit...and driven through the western gates,
out of the monastery in the direction of the setting sun
a necessary purifying ceremony for the (fragile) days to come...
Jakoby změnou, ne výslovně pozvanou, jsme se tu dnes
shromáždili, důrazně jsme uhozeni a hnáni západními bránami,
ven z kláštera ve směru zapadajícího slunce,
nezbytně očisťujícího obřadu pro příchod
(křehkých) dnů...

Text přidala Moonlight

Video přidala Lucipher69

Překlad přidala Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama

La Chambre D'Echo

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.