Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
There's not a shred of beauty here
residing in the human flesh,
there's only sadness and confusion,
and the stench oh shit and death.
Není ani kousek krásy,
přebývající v lidském těle,
Je tu jen smutek a zmatení
a zápach hoven a smrti.
In moments, dull, of self-pity
of insufficiency and doubt,
I catch myself, black-handed thief
wishing that there'd be someone else.
V okamžiku nudné sebelítosti
z nedostatečnosti a pochyby,
chytám sám sebe, zloděje s černýma rukama
a přeju, aby to byl někdo jiný.
Sometimes ghosts are passing through
the mind, both labyrinth and tomb,
and yet it's still unrivalled here,
Because all things unborn, only ideas,
are sleeping safely far beyond the horrors of decay,
and are thus sacred and immortal, because they never had to fade.
Někdy duchové prochází kolem
mé mysli, nejen kolem bludiště, ale i hrobky.
A doposud je to stále nedostižné.
Protože všechny věci, dosud nenarozené, jen představy,
spí bezpečně daleko za hororem rozkladu,
a jsou tudíž tajné a nesmrtelné, protože nikdy nezmizí.
Thumbing at times harlf-heartedly
through flip-books of a lonely child,
old silent movies shake and flicker
in the dark theatre between my thighs.
vyčnívat občas nesměle
proletěním knihy osamělého dítěte,
staré tiché filmy se mihotají a třesou
ve temném divadle mezi mými stehny.
Then countless are the heads and limbs that wildly jump atop
soulless bodies, unspecific, as they are numberless and cropped.
Pak jsou údy a hlavy,
které divoce skákají na vrchu nespočetné.
Neosobní těla, nevlastní, jako kdyby
byla zkrácená a nespočetná.
When you close your tired eyes,
does he then join you to this place ?
Will he cross over, share your dream,
or does he vanish on the doorstep, all too quickly disappear ?
Když zavřeš své unavené oči,
připojí se pak k tobě na toto místo?
Přejde na druhou stranu, podělí se s tvými sny, nebo
zmizí za prahem, všechno příliš rychle zmizí?
Alas reality is such a crippled whore,
all mortal things are sick and rotten to the core,
only the mind, that frail, but kingly jewel,
gives birth to beauty, love and truth.
Bohužel realita je taková zmrzačená děvka,
všechny smrtelné věci jsou nechutné a prohilé až na střed.
Jen mysl, ač křehká, je královský klenot,
který rodí krásu, lásku a pravdu.

Text přidala Moonlight

Video přidala Moonlight

Překlad přidala Moonlight

Překlad opravila Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama

A Triptychon Of Ghosts Part Three - Children Of The Corn

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.