Kecárna Playlisty
Reklama

White Pearl, Black Oceans - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I was born and raised by the sea, shy yet proud,
Learned to stay away from the crowd
In my home, my lighthouse
101 steps down, round and round
New Years Eve, one night in the town
Can change one life into eternity
Byl jsem zrozen a pozvednut mořem, plachý, ale přesto hrdý
Poučen, abych se držel dále od davu
V mém domě, v mém majáku
101 kroků dolů, stále dokola
Novoroční večer, jediná noc ve městě
Může změnit jediný život ve věčnost
All I could see, her eyes,
We got caught in the moment, all of the night
Taken beyond all lines,
In silence leaving 'em all behind
Vše co mohu vidět, její oči
Sevřeli jsme se v náručí v tu chvíli, jedinou z celé té noci
Unášeni za hranice světa
V tichosti jsme nechávali vše za sebou
d24b24419.1814914pbb18
She had found the sails, for the following night
The town, for her, was getting way too small
She promised to be mine
Forever, for that one night
Objevila, kudy se budeme ubírat následující noci
Ve městě se pro ni cesty stávaly příliš malými
Slíbila mi, že bude mou
Navždy, pro tu jedinečnou noc
Moments, passion, small defeats
Concealed emotions, found in me
You gave life to a brand new me
Momenty, vášeň, drobná přemožení
Našla ve mně skryté emoce
Vdechla´s život mému nově stvořenému já
Crossing the wintry fields,
The first hour of morning light
Warmed by the flame inside,
The lasting memory of the ending night
Křižujíce zimní pole
První hodina ranního světla
Hřátá vnitřním plamenem
Přetrvávající vzpomínka z končící noci
I never had a chance to stop what hit me
What broke my bones and mauled me
After hours of deep, unwilling sleep in a cold shelter
Fell back in the dark, and the hours of the day passed
Nikdy jsem neměl šanci zastavit to, co mě zasáhlo
Co mi zlámalo kosti a ubilo mě
Po hodinách hlubokého, nežádoucího spánku
Upadl jsem zpět do temna, a hodiny dne ubíhaly
A nightmare awakes me, blinking light!
There's no guide, blind ships in the night
Oh blood red moon, eat away the night
Probouzí mě noční můra, probleskující světlo!
Není zde žádný směr, v noci jsou lodě slepé
Ó krvavě rudý měsíc, užírá noc
Darkness covers my lonely soul,
No one to feed the dying light
Temnota pohlcuje mou osamělou duši
Není tu dalšího k nasycení umírajícího světla
Good morn', oh dreadful day,
I prayed the moon had lit the sea instead of me
For the sails of night,
Please tell me everything's alright
Dobrý ráno, děsivý dni
Modlil jsem se k měsíci, aby osvítil moře místo mě
Pro plavby nocí
Prosím, pověz mi, že je vše v pořádku
My voice in the room broke the silence,
Everybody killed me with their eyes
What I was to hear made the people cry,
Impossible for me to keep the tears inside
Můj hlas v místnosti prolomil ticho
Každý mě zabíjel pohledem
To co jsem měl slyšet donutilo lidi plakat
Bylo pro mě nemožné udržet slzy uvnitř
All on the board White Pearl I have died,
Coastal reef have tolled their lives
And you are the light of the night
Všichni na palubě Bílé Perly zemřeli
Pobřežní útes si vybral jako mýto jejich životy
A ty jsi světlo noci
One thing, I remember, before I fell on the ground
Although I never saw the face,
A name was inked in his arm
Na jednu věc si vzpomínám, než jsem padl k zemi
Přestože jsem nikdy nespatřil tu tvář
Jméno bylo vepsáno do jeho paže
Love can be like poetry of demons, or maybe
God loves complex irony?
The family name stated I had seen before
Written on her front door
Láska může být básní démonů, nebo možná
Bůh miluje ironii jako takovou
Ono řečené příjmení už jsem před tím viděl
Napsané na jejích vchodových dveřích
Silence in the courthouse! Ticho v soudní síni!
A presence in the room, we both could feel
The father of her unborn child and me
Oba jsme cítili svou přítomnost v té místnosti
Otec jejího nenarozeného dítěte a já
All on the board White Pearl I have died,
Coastal reef have tolled their lives
While I was the guide light
Back in my tower, run, run, run
Light is out, I hope to see
Black oceans beneath rise and swallow me
Všichni na palubě Bílé Perly zemřeli
Pobřežní útes si vzal jejich životy jako mýtné
Zatímco já jsem byl vodící světlo
Zpět do mé věže, běžte, běžte, běžte!
Světlo je pryč, doufám, že uvidím
Černé oceány pode mnou, vystupte a pohlťte mě
One step will take me back inside, another sees my end
No one can love a man who guarded the light
That died one faithful night, so many lives
Flaming eyes I must confront before I'm truly stated free
Jediný krok mě stáhne zpět dovnitř, jiný zří
Můj konec
Nikdo nemůže milovat muže, který strážil světlo
Který zhasnul jedné věrné noci tolik životů
Budu muset čelit planoucím očím, než budu
Spravedlivě osvobozen
Defining innocence is hell, after all that has past
Building new walls inside my eternal night
Although they took my heart and dried me up
Sometimes I still bleed
Charakterizovat nevinnost je peklo, po tom všem co se událo
Staví nové zdi uvnitř mé nekonečné noci
Přestože mi vzali srdce a vysušili mě
Někdy stále krvácím
Show me the way
The light will show me a way on the grisly reefs
Too many dead ends I see
No soul can save me
The respect I lost, the measure of a man
Ukaž mi cestu
Světlo mi ukáže cestu na děsivé útesy
Vidím příliš mnoho smrtelných konců
Žádná duše mě nemůže zachránit
Ztratil jsem respekt, měřítko muže
10000 steps down, round and round
One night at the town and I'm hell bound
Black oceans beneath come and swallow me
Deset tisíc kroků dolů, stále dokola
Jediná noc ve městě a já jsem spoután peklem
Černé oceány pode mnou, vystupte a pohlťte mě
All on the board White Pearl had died,
Coastal reef come toll my life
Black oceans beneath come and swallow me
Všichni na palubě Bílé Perly zemřeli
Pobřežní útes si vybral jako mýto jejich životy
Černé oceány pode mnou, vystupte a pohlťte mě
My little tower, seal my fate
Help me pay back, end their hate
Black oceans beneath come and swallow me
One direction, down, down, down
Pitch black night for my old town
Black oceans beneath shall now swallow me
Má malá věži, zpečeť můj osud,
Pomoz mi to splatit, skoncovat s jejich nenávistí
Černé oceány pode mnou, přijďte a pohlťte mě
Jediný směr, dolů, dolů, dolů
Černočernou tmu pro mé staré město
Černé oceány pode mnou, vystupte a pohlťte mě
{SPOKEN:}
I hereby, the midnight one
To be turned to the corruption
Looking for a resurrection of her body
When the sea shall give up again
And the life of the road to come through our Lord
Amen

"Já, prostřednictvím této jediné půlnoci
Jsem se uchýlil ke zkáze (nebo úplatkářství)
Pátrajíce po způsobu, jak oživit její tělo
Když to musí moře znovu vzdát
A život poutě přichází skrze našeho pána
Amen“

Text přidala Lala

Video přidal Louis16

Překlad přidala Melody

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Reckoning Night (Japan Version)

Reklama

Sonata Arctica texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.