Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Constantine's Dream - text, překlad

playlist

I dreamed a dream of St. Francis who kneeled and prayed
For the birds and the beasts and all human kind
All through the night I felt drawn in by him
And I heard him call like a distant hymn

I retreated from the silence of my room
Stepping down the ancient stones washed with dawn
And entered the basilica that bore his name
Seeing his effigy I bowed my head

And my racing heart, I gave to him
I kneeled and prayed and sleep
That I could not find in the night
I found through him

I saw before me the world of his world
The bright fields, the birds in abundance
All of nature of which he sang singing of him
All the beauty that surrounded him as he walked

His nature that was nature itself and I heard him
I heard him speak and the birds sang sweetly
And the wolves licked his feet
But I could not give myself to him

I felt another call from the basilica itself
The call of art, the call of man
And the beauty of the material drew me away

And I awoke and beheld upon the wall
The dream of Constantine
The handiwork of Piero della Francesca
Who had stood where I stood

And with his brush stroke
The legend of the true cross
And he envisioned Constantine
Advancing to greet the enemy

And as he was passing the river
An unaccustomed fear gripped his bowels
An anticipation so overwhelming
That it manifested in waves

All through the night the dream drew toward him
As an advancing crusade
He slept in his tent on the battlefield
While his men stood guard

And an angel awoke him
Constantine within his dream awoke
And his men saw a light pass over the face
Of the king, the troubled king

And the angel came and showed to him
The sign of the true cross in heaven
And upon it was written
"In this sign shall thou conquer"

In the distance, the tents of his army were lit by moonlight
But another kind of radiance lit the face of Constantine
And in the morning light the artist seeing his work was done
Saw it was good in this sign shall thou conquer

He let his brush drop and passed into a sleep of his own
And he dreamed of Constantine
Carrying him into battle in his right hand
An immaculate undefiled and simple white cross

Piero della Francesca, as his brush stroked the wall
Filled with the torpor and fell into a dream of his own
From the geometry of his heart, he mapped it out
He saw the king rise, fitted with armor set upon a white horse

An immaculate cross in his right hand
He advanced toward the enemy and the symmetry
The perfection of his mathematics
Caused the scattering of the enemy agitated, broken

They fled and Piero dela Francesca, waking, cried out
All is art, all is future, oh Lord, let me die on the back of adventure
With a brush and an eye full of light
As he advanced in age the light was shorn from him

His eyes, blinded, he layed upon his bed
On an october morning, 1492 whispering
Oh Lord, let me die on the back of adventure
Oh Lord, let me die on the back of adventure, oh

And a world away, the world away
On three great ships, adventure itself as if to answer
Pulling into the new world
And as far as his eyes could see, no longer blind

All of nature, unspoiled, beautiful, beautiful
Such a manner it would have lifted
The heart of St. Francis into the realm of universal love
Columbus set foot on the new world

He witnessed beauty unspoiled
All of the delights given by God as if in Eden itself
As if Eden had opened up her heart to him
And opened her dress and all of her fruit, gave to him

And Columbus so overwhelmed
Fell into a sleep of his own
All the world in his sleep, all of the beauty
All of the beauty entwined with the future

The 21st century advancing like the angel
Advancing like the angel
That had come to Constantine
Constantine and history

Oh, this is your cross to bear
Oh Lord, oh Lord, let me deliver
Hallowed adventure
To all mankind in the future

Oh art, cried the painter
Oh art, oh art, cried the angel
Art, the great material gift of man
Art that hath denied the hungered pleas of St. Francis

Oh thou, artist, all shall crumble in the dust
Oh thou, navigator, the terrible end of man
This is your gift to mankind
This is your cross to bear

Then Columbus saw all of nature aflame
The apocalyptic night
And the dream of the troubled king
Dissolved into light

Text přidala ola3

Video přidala ola3

zdál se mi sen o sv. Františkovi, který klečel a modlil se
za ptáky a zvířata a celé lidstvo
celou noc jsem se jím cítila být vtahována
a slyšela jsem ho volat jako vzdálený hymnus

vzdálila jsem se z ticha svého pokoje
sestupovala po starověkých kamenech omývaných úsvitem
a vstoupila do basiliky nesoucí jeho jméno
když jsem viděla jeho podobiznu, sklonila jsem hlavu

a své bušící srdce jsem mu dala
klečela jsem a modlila se a spánek,
který jsem nemohla najít v noci,
jsem našla skrze něj

před sebou jsem viděla svět jeho světa
jasná pole, ptáci v hojnosti
celá příroda, o které zpíval, zpívala o něm
všechna krása jej obklopující, když šel

jeho přirozenost, jíž byla příroda sama a slyšela jsem jej
slyšela jsem ho mluvit a ptáci sladce zpívali
a vlci mu lízali nohy
ale já jsem se mu dát nemohla

ucítila jsem další volání ze samotné basiliky
volání umění, volání člověka
a krása hmoty mě odtáhla

a probudila jsem se a pohlédla na zeď
sen Konstantina
ruční práce Piera della Francescy,
který kdysi stál, kde stála já

a tahem jeho štětce
legenda pravého kříže
a představil si Konstantina
postupujícího pozdravit nepřítele

a jak míjel řeku,
za útroby ho chytil nezvyklý strach
očekávání tak nesmírné,
že se projevovalo ve vlnách

po celou noc se sen k němu blížil
jako postupující tažení
spal ve svém stanu na bojovém poli,
zatímco jeho muži hlídkovali

a probudil ho anděl
Konstantin ve svém snu se vzbudil
a jeho muži viděli přejít světlo po tváři
krále, ztrápeného krále

a anděl přišel a ukázal mu
znamení pravého kříže v nebi
a na něm bylo psáno
“v tomto znamení dobývat budeš”

v dálce stany jeho armády osvěcoval měsíc,
ale tvář Konstantina zasáhl jiný druh záření
a v ranním světle umělec vida svého umění byl hotov
viděl, že je to dobré, v tomto znamení dobývat budeš

nechal svůj štětec padnout a odešel do spánku vlastního
a zdálo se mu o Konstantinovi
nesoucím ho do boje v své pravé ruce
neposkvrněný nepošpiněný jednoduchý bílý kříž

Piero della Francesca, jak jeho štětec přejížděl po stěně,
naplněn strnulostí padl do vlastního snu
z geometrie vlastního srdce to rozplánoval
viděl krále povstát, vypasovaného v brnění, usazeného na bílém koni

neposkvrněný kříž v jeho pravé ruce
postupoval vstříc nepříteli a symetrie
dokonalost jeho matematiky
způsobila roztroušení jeho nepřítele, rozrušeného, zlomeného

uprchli a Piero della Francesca, při probouzení, vykřikl,
všechno je umění, všechno je budoucnost, oh, Pane, dovol mi zemřít na zádech dobrodružství
se štětcem a okem plným světla
jak stárnul, byl světla zbavován

jeho oči oslepené, lehl na svou postel
říjnového rána 1492, šeptaje:
oh, Pane, dovol mi zemřít na zádech dobrodružství
oh, Pane, dovol mi zemřít na zádech dobrodružství

a o svět dál, o svět dál
tři velké lodě, dobrodružství samotné, jako na odpověď
táhnoucí do nového světa
a kam jeho oči daleko dohlédly, už ne slepé

celá příroda, nezkažená, krásná, krásná
takovým způsobem by byla pozvedla
srdce sv. Františka do sféry vesmírné lásky
Kolumbus vkročil na nový svět

byl svědkem krásy nezkažené
všechny požitky dány Bohem jako v samotném Edenu
jako kdyby mu Eden své srdce otevřela
a rozepla své šaty a všechno své ovoce mu dala

a Kolumbus tak uchvácen
upadl do svého spánku
celý svět v jeho spánku, celá jeho krása
všechna krása propletena s budoucností

21. století postupuje jako ten anděl
postupuje jako ten anděl,
co přišel za Konstantinem
Konstantinem a historií

oh, tohle je tvůj kříž, nes ho
oh Pane, dovol mi předat
posvěcené dobrodružství
celému lidstvu v budoucnosti

ach, umění, křičel malíř,
ach, umění, křičel anděl,
umění, velký hmotný dar člověka
umění, které popíralo zhladověné prosby sv. Františka

ach, ty, umělče, všechno se zhroutí v prach
ach, ty, navigátore, hrozný konec člověka
tohle je tvůj dar lidstvu
tohle je tvůj kříž, nes ho

pak Kolumbus viděl celou tu přírodu v plamenech
apokalyptickou noc
a sen ustaraného krále
se rozplynul do světla

Překlad přidala hovnocucvosa


Banga

Patti Smith texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.