Playlisty Kecárna
Reklama

Black Roses - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

So you were late
But you never told me you were
You didn't want to say
Till you were sure
But that song and dance
Won't work no more
Because you got no rhythm
To save your soul
Takže jsi přišla pozdě
Ale nikdy jsi neřekla, kde jsi byla
Nechtěla jsi to říct
Dokud sis nebyla jistá
Ale tenhle song a tanec
Nebude už víc fungovat
Protože nemáš rytmus
Abys zachránila svou duši
I don't care how much it hurts
So you can tell it
To the Roman Catholic Church
I don't run away
From my mistakes
But this is one, honey,
That I didn't make
Nezajímá mě jak moc to bolí
Takže to můžeš říct
Římskokatolické církvi
Neutíkám
Od mých chyb
Ale tohje je jedna, zlato
Kterou jsem neudělal
And I can't catch you
And I can't get you
But I can't let you catch me
A nemůžu tě chytit
A nemůžu tě dostat
Ale nemůžu tě nechat chytit mě
Oh no, you can't catch me
And you never will
So you can plant black roses
In your window sill
I'll be free
And you'll be suicidal
While you press black roses
In your family Bible
Oh ne, nemůžeš mě chytit
A nikdy nechytíš
Tak můžeš zasadit černé růže
Na tvém okenním parapetu
Budu volný
A ty budeš mít sebevražedné sklony
Zatímco tiskneš černé růže
Ve tvé rodinné Bibli
So now it's all
Left up to your discretion
And you can spill your guts
In your next confession
Lift your eyes up to the sky
Give 'em ten Hail Marys
For one white lie
Tak teĎ je to všechno
Ponecháno na tvém uvážení
A můžeš vylít své vnitřnosti
Ve své další zpovědi
Zvedni své oči k nebi
Dej jim deset Zdrávas Maria
Za jednu bílou lež
Your mother always said
I would bring you down
If she could only see you now
Clinging tight to your rosary
Saying, "This wasn't how
It was supposed to be . . ."
Tvá matka vždycky říkala
Chtěla bych tě dole
Kdyby tě jen mohla vidět teď
Lpící pevně na svém růženci
Říkající "Tohle nebylo jak
Mělo to tak být..."
Forget about a snow-white
Wedding gown
And you can toss black roses
In a hole in the ground
Zapomeň na sněho-bílé
Vánoční šaty
A můžeš házet černé růže
Do díry v zemi
Roses are red, roses are black
Tell your mother what you did
And give her a heart attack
Růže jsou červené, růže jsou černé
Řekni své matce, co jsi udělala
A přivoď ji infarkt
Someday when I'm cold and dead
You're gonna find black roses
By your hospital bed
Jednoho dne až budu studený a mrtvý
Najdeš černé růže
U své nemočniční postele

Text přidala sisinka010

Video přidala sisinka010

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Destroyed

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.