Kecárna Playlisty

The Furtherance (Feat. Rheese Peters of The S.. - text, překlad

playlist Playlist
To awaken in a state of disarray
Bestowed for defilement, this is what I've became
Fallen from sentience, only to worship the now bloodied flesh
Probudit se ve zmateném stavu
Udělen k pochodování, tohle je to, čím jsem se stal
Přišel jsem o cit, jenom abych uctíval zkrvavené tělo
Decomposing carcass, the flesh that gives way to birth
With maggots spewing from within, we now hold the rites to our own destiny
Rozkládající se mrtvola, maso které ustupuje porodu
S červy uvnitř se dávícími, teď udržujeme obřady k vlastnímu osudu
We have been gifted a release from the innards of Hell,
Crawling from dying morsel and to grow to an even greater form
For this is only the beginning, my dearest host,
Furtherance, onwards to the annihilation of the sacrament
Dostali jsme propuštění z vnitřků Pekla
Plazíme se z umírajícího sousta a rosteme do větší formy
Pro tohle je to jen začátek, můj nejdražší hostiteli
Podpora, přímo k zničení svátosti
[Rheese Peters]:
Do you see the reflection of holy flames peering from the gates?
With severance, the morbid ritual has been complete
A corpse bearing the undying horde
Look upon this as if Christ has compelled you
Vidíš odraz svatých plamenů vykukujících z bran?
S odstupem, morbidní rituál je hotov
Mrtvola nesená neumírající hordou
Podívej se na tohle, když tě Kristus donutil
[Both]:
Look into the eyes of your creator one final time before I take your pathetic lives
God is dead
Podívejte se do očí svého stvořitele, naposledy než vezmu vaše patetické životy
Bůh je mrtev
[Greg]:
God is dead by the end of this fortnight
A catalyst buried underneath his nose, composed by a loyal host
In the name of the Father and Holy Spirit I speak,
Bůh je mrtev na konci těchto čtrnácti dní
Pod jeho nosem byl uložen katalyzátor, složený z věrného hostitele
Ve jménu Otce a Ducha svatého, říkám
[Rheese]:
God is dead by the end of this fortnight
God is dead by the end of this fortnight
Buried underneath the salvation of lies, he was destined to die
The Creator of his own end had scriptures written of his loss of life
Our father of treacherous lies
The one that is truly void of light
He was never alive
Bůh je mrtev na konci těchto čtrnácti dní
Bůh je mrtev na konci těchto čtrnácti dní
Pohřben pod spásou lží, bylo nám souzeno zemřít
Stvořitel svého vlastního konce, bible byla napsána o jeho konci života
Náš otec zrádných lží
Ten kdo je opravdu prázdnotou světla
Nikdy nebyl naživu
[Greg]:
A Fate he forged within the desolations of Hell
A tortuous eternity in which he must dwell
This father of solipsism
This father of certain demise
Osud vytvořen v pustinách Pekla
Mučivá věčnost ve které musí dlít
Otec solipsismu
Tento otec jistého zániku
We are legion
Furtherance, hark the sound of annihilation
With grand complacency
We have found our passage to reality
Jsme legie
Dále podporujte zvuk zničení
S velkou spokojeností
Našli jsme přechod do reality
"With undying life, they have been given an opportunity to seize all control and cast infinite blackness over man. This is the end of time, and they will forever chant..." "Díky nehynoucímu životu dostali příležitost zmocnit se veškeré kontroly a vrhnout nekonečnou temnotu na člověka. Tohle je konec času a budou navěky zpívat..."
A fervent presence once masked is now unveiled
The darkness all consuming
An end to divinity, for we are many
Horlivá přítomnost kdysi maskovaná je nyní odhalena
Temnota pohlcuje všechno
Konec božství, protože je nás mnoho
A fervent presence once masked is now unveiled
The darkness all consuming
An end to divinity, for we are legion
Horlivá přítomnost kdysi maskovaná je nyní odhalena
Temnota pohlcuje všechno
Konec božství,pro jsme legie
A fervent presence once masked is now unveiled
The darkness all consuming
An end to divinity, for we are many
Horlivá přítomnost kdysi maskovaná je nyní odhalena
Temnota pohlcuje všechno
Konec božství, protože je nás mnoho

Text přidal Kortan

Video přidal Kortan

Překlad přidal DevilDan


Malignance (EP)

Shrine of Malice texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.